Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Viranşehir İlçelerine Bekçi Alımı Yapılacak

07.04.2016
618
A+
A-
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Viranşehir İlçelerine Bekçi Alımı Yapılacak

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerine Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinden duyuruldu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Ceylanpınar ilçesine 40 ve Viranşehir ilçesine 20 Çarşı ve Mahalle bekçisi alınacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan ilanın içeriğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. GENEL HUSUSLAR
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yasalı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı;
CEYLANPINAR 40
VİRANŞEHİR 20
TOPLAM 60 şeklindedir.
b) İlçe sınırlan içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.
c) Adaylardan aranacak şartlan taşıyanlar, Öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
d) Adaylara Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.
e) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Kaymakamlıklar tarafından İlçe Emniyet Müdürlüklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartlan taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
a) Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
b) Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.

c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İlçe Emniyet Müdürlüklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.
e) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
• T.C. kimlik numarası beyanı,
• Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
• Askerlik durum beyanı,
• 4.5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
• Adli sicil beyanı,
• Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı
f) Başvurular 06 Nisan 2016- 29 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
g) Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.

• CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI
Sınav Yeri: Abdülkerim Gök Konferans Salonu
Sınav Saati: 09:00

• VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Sınav Yeri: Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokali (İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası)
Sınav Saati: 09:30

b) Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile katılınacaktır. Sınav Giriş Belgesini göstermeyenler sınavlara alınmazlar.
c) Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;
• Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
• Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
• Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
d) Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
e) Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.
5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.
a. CEYLANPINAR KAYMAKAMLIĞI
Sınav Yeri: 1) Ceylanpınar İmam Hatip Ortaokulu
2) Ceylanpınar Fen Lisesi
3) Pınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sınav Saati: 09:30
b. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Sınav Yeri: Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi)
Sınav Saati: 09:30
b) Yazılı Sınav sorulan Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.
c) Yazılı sınav soru adedi ve süresi daha sonra bildirilecektir.
d) Sınav esnasında, sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.
e) Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkım kaybetmiş sayılır.
f) Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.
6. KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlan yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi” ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi” ni teşkil eder.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.
c) Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.
7. SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.
8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.
İLAN OLUNUR.
denmiştir.

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.