PÖH

POMEM Özel Harekat Başvuruları Başladı

Bu yıl ilk defa alınan pomem özel harekat branşlı polis alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde 4000 erkek özel harekat branşlı polis alım ilanı yayınlanmıştı. Pomeme gönül vermiş adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını soruyorlardı bugün itibari ile polis akademisinin resmi sitesinde alımla ilgili başvuru linki açılmış durumda. Başvuru yapacak adayların e devlet şifresi olması gerekmekte. Uunutmadan şunu hatırlatmakta fayda var bu alıma sadece erkek adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Özel Harekat 17. Dönem Polis adayları gerekli bilgi ve linklere aşağıdan ulaşabilirler.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı
Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte
kabul edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(2014 veya 2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (50,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c)
bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit
veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2014 veya 2015 yılları içinde yapılan KPSS lisans
puanı P3 puan türünden en az (40,00) taban puanı almış olmak)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden
önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30
yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve
kilo şartları aşağıda belirtilmiştir. (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin tamamını
incelemek için tıklayınız)
“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına,
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına
alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, …………olacaktır.”
“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına,
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına
alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile
27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”
6
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya
bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday
kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

a) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
POMEM sınavlarına İnternet üzerinden başvurular, 24 Şubat-04 Mart 2016 tarihleri
arasında https://sinav.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda
bulunacaklardır.
e-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu
fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi
kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili
şubelerden alınabilir.
7
e-devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı
bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
https://sinav.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak
başvuru yapacaklardır.
UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin
doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, KPSS puanı, Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya
vazife malulü olanların eş veya çocukları vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması,
başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve ön
başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması, Başvuru ve Sınav
Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının
tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
b) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan
75 (Yetmiş beş) TL 24 Şubat 2016 saat 09:00’dan 04 Mart 2016 saat 17:00’a kadar Polis
Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı
Şubesi/ANKARA TR 53 0001 2009 3850 0080 0000 15 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
UYARI: YALNIZCA HALKBANK ŞUBELERİNDEN VE ATM’LERİNDEN
BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILABİLECEKTİR.
(HALKBANK İNTERNET BANKACILIĞINDAN VE DİĞER BANKALARIN,
İNTERNET BANKACILIĞI VE ATM’LERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA
İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.)
UYARI: Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin
yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ
YATIRIRKEN KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 17.DÖNEM
POMEM GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve
alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE
MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ
YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: 17.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Sınavına başvuruda bulunan
adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından
herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret
yatıran,
– Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.
8
c) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve
Seçme Sınavı Tarihleri:
İnternet üzerinden ön müracaat son bulduktan sonra, adayların şahsen başvuru ve sınav
yeri tarihleri 01 Nisan 2016 günü Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr adresli resmi
internet sayfasından ilan edilecektir.
Adayların internet üzerinden https://sinav.pa.edu.tr adresli resmi web sayfamızdan
yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak
Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavları 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında
(17 Nisan 2016 Pazar günü hariç) yapılacaktır.
Adaylar, 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında kendilerine verilen randevu gününde
başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır
bulunacaklardır.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet
adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile
tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre
belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra
değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara
katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep
telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya
bulundurmamaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternet üzerinden ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların
beraberinde getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday
kendi el yazısı ile 11 haneli T.C. kimlik numarasını yazacak ve bu kimlik numarasının
kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi
yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi https://sinav.pa.edu.tr adresinden
indirilebilecektir.)
c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday
sağlık bilgilendirme formu https://sinav.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin
bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı
https://sinav.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
d) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı
Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte
kabul edilecektir.)
9
e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf, (Arka fon beyaz , Ön
cepheden çekilmiş)
g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav
başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin
sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
h) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş
tashihi yaptırmış iseniz, kesinleşmiş mahkeme kararını başvuru sırasında teslim edilecektir)
ı) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya
çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya
vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
i) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
j ) Sınav Giriş Belgesi,
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen
başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Ön Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ

Diğer Bilgiler için TIKLAYINIZ

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu