Polislerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

10.11.2016
1.448
A+
A-
Polislerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Amaç Madde 1 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam Madde 2 – (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, bölgeleri ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.(1)

Tanımlar Madde 3 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Alt bölge: Bölgeler içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu, b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, c) Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığını, Polis Akademisi Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, İç Denetim Birimi Başkanlığını, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünü, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, d) Genel atama dönemi: Her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini, e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü, f) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Bölge: Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen iki ana bölgeden her birini, g) İlk atama: Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarındaki öğrencilerin mezuniyetlerini müteakip memuriyete nasbedilmesini, h) Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılan atama dönemini, ı) Personel: Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarını, j) Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında yapılan atamaları, k) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Zorunlu bölge: İkinci bölgeyi, l) Zorunlu hizmet süresi: İki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini, ifade eder. ––––––––––––––– (1) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hizmet bölgelerini” ibaresi “bölgeleri”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Bölge Tespitine Ait Esaslar

Madde 4- (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır. (1) (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir. Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

Madde 5 – Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur. Standart Kadronun Aşılmaması (2)

Madde 6 – Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda,bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (…) (2) tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir. Personelin Atanamayacağı Yerler (3)

Madde 7 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır. b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar. c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır. d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir. 1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. 2) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. 3) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar. 4) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları. __________________ (1) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “iki hizmet bölgesine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 30/7/2012 tarihli ve 2012/3540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “(TMK)’ya göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (3) Bu madde başlığı “Personelin Atanamıyacağı Yerler”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2932-1
Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama

Madde 8 – (Mülga : 2/3/2001 – 2001/2146 K.) Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır. (Mülga ikinci fıkra: 1/10/2008-2008/14232 K.) Görev Unvanlarına Atamalar (1)

Madde 10 – (Mülga : 15/2/2002 – 2002/3814 K.; Yeniden düzenleme: 16/2/2016-2016/8539 K.) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına yapılacak atamalar, karşılığında gösterilen meslek derecesi ve rütbelere göre yapılır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilirler. Birinci meslek derecesinde olup, kendi isteğiyle ikinci meslek derecesinde görevlendirilmek isteyen personel hariç diğer personel, rütbe ve meslek derecesi karşılığı olan görev unvanından daha alt görev unvanlarına atanamaz ve çalıştırılamaz. İdare tarafından her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasında personelin görev yeri değiştirilebilir. İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler. Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

Madde 11 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.) Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak atamalar hariç, adaylık süreleri içinde birimler arasında yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli personelin adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller

Öncelik Sırası
Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için,bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur. a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler, b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler, ––––––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı “Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
2932-2
c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları, d) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Bölgelerarası atamalarda personelin Atama Tercih Formunda belirttiği yerler.
İlk Atama (1)

Madde 13- (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.) Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır. (1) Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır. Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz. (1)

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı

Madde 14 – İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır. Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler. Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. (Mülga ikinci cümle: 16/2/2016-2016/8539 K.) (…) Bölgelerarası Yer Değiştirme

Madde 15 – (Mülga : 15/2/2002 – 2002/3814 K.; Yeniden düzenleme: 16/2/2016-2016/8539 K.) Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır. İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir. ––––––––––––––––––– (1) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına “kurumlarından mezun” ibarelerinden sonra gelmek üzere “olduktan sonra yapılan sınavda başarılı” ibareleri eklenmiştir.
2932-3

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar

Madde 16 – 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden; a) Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla, b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile, c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile, yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama Zamanı (1) Atama Tercih Formlarının Gönderilmesi (2)

Madde 17 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.) Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak genel atamaya tabi olan personelin atama tercih formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama tercih formundaki taleple bağlı değildir. (2) Zamandışı ve mazeret atamalarına esas belgeler bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Zamandışı atama kapsamındaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir. Mazeret Atamaları (3)

Madde 18 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.) Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir. a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi. b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması. c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi. d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması. ––––––––––––––––––– (1) Bu bölüm başlığı “Başvurma Usulü ve Atama Zamanı”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu madde başlığı “Atama İstek Formlarının Gönderilmesi” iken, metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrasında yer alan “istek” ibareleri “tercih” şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2933
Zamandışı Atama

Madde 19 – (Değişik : 16/2/2016-2016/8539 K.) Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir. a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler. b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması. c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu. d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı. e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması. f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine. g) Mevzuat değişikliği. h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkânını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi.

Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği

Madde 20 – Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. (Ek cümle: 16/2/2016-2016/8539 K.) Ancak, genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Bölgeler ve Hizmet Süreleri (1)
Bölgeleri (2)

Madde 21- (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. (Mülga ikinci cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) (…) (Değişik ikinci fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir. Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek tespit edilir. ––––––––––––––– (1) Bu bölüm başlığı “Hizmet Bölgeleri ve Süreleri” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle “Bölgeler ve Hizmet Süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı “Hizmet Bölgeleri” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle “Bölgeler” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “iki hizmet bölgesine” ibaresi “iki bölgeye” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
2934

Mesleğe Giriş ve İlk Atama

Madde 22 – (Mülga : 213/2001 – 2001/2146 K.) Bölgeler ve Hizmet Süreleri

Madde 23 – (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri; a) Birinci bölgenin; A- Alt bölgesine girenler 10 yıl, B- Alt bölgesine girenler 8 yıl, C- Alt bölgesine girenler 7 yıl, D- Alt bölgesine girenler 6 yıl, E- Alt bölgesine girenler 5 yıl, F- Alt bölgesine girenler 4 yıl, G- Alt bölgesine girenler 3 yıl, b) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) İkinci bölgenin; A- Alt bölgesine girenler 7 yıl, B- Alt bölgesine girenler 6 yıl, C- Alt bölgesine girenler 5 yıl, D- Alt bölgesine girenler 4 yıl, E- Alt bölgesine girenler 3 yıl, F- Alt bölgesine girenler 2 yıldır. (Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları veya bu nedenle birimi tarafından atanmalarının talep edilmesi halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır. (Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır. (Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır. (Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Mülga fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.)

(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur. a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. b) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisi, eşi veya çocuklarından; 1) Ağır özürlü olanlar, 2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar, 3) Özür oranı %50 ve üzeri birden fazla engelli birey bulunanlar.

İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması (1)

Madde 24- (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir. (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir. (1) Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/6/2010-2010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz. İkinci bölge hizmetine birden fazla kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle (…) (1) atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır. (1)(2)

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri

Madde 25 – Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır. Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması(3)

Madde 26- (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir. ––––––––––––– (1) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 13 üncü maddesiyle, bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “ikinci kez” ibareleri “birden fazla kez” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yen alan “isteyen polis memurlarının” ibaresi “isteyenlerin” ve “beş yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu madde başlığı “İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme” iken, 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2936

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

Madde 27- (Değişik : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim’den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder. 1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır. Hizmet Sürelerinin Hesaplanması (1)

Madde 28 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler, o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır. (2) Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ertelemeler
Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

Madde 29 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır. (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz. (Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

Sağlık Sebepleriyle Erteleme (3)

Madde 30 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz. (3) ––––––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı “Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölge” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Devlet hastanesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir.
2936-1
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir. Tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir. (1) Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz. (2) Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir. Bir Yıl İçinde İkinci Kez Yer Değiştirme İşlemi (3)

Madde 31 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) Farklı bir ildeki birime atanan personelin bu atamasını takip eden bir yıl süreyle, haklarında 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeni bir atama işlemi tesis edilmez. İstek Üzerine Erteleme

Madde 32 – (Mülga : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri

Madde 33 – Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz. YEDİNCİ BÖLÜM Zorunlu Yer Değiştirmeler

Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.) Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır. Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir. Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir. ––––––––––––––––––– (1) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Devlet hastanesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir. (2) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 15 inci maddesiyle, bu fıkraya “Devlet hastanesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üniversite hastanesi, özel üniversite hastanesi hariç,” ibaresi eklenmiştir. (3) Bu madde başlığı “Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme”iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2936-2
Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri

Madde 35 – (Değişik fıkra: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır. Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re’sen değiştirilebilir. Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri (1)

Madde 36 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar. Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme (2)

Madde 37 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu bölgede kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler. Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz. (Değişik üçüncü fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda “acil” kaydı olanların en kısa sürede, “acil” kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı bölgede rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer bölgeye atanır.(2) Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler. Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir. Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (3)

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak; a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,(3) ––––––––––––– (1) Bu madde başlığı “Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri” iken, 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet bölgesinde” ibaresi “bölgede”, “hizmet bölgesine” ibaresi “bölgeye” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine “görev yapamayacağı” ibaresinden sonra gelmek üzere “tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak” ibaresi eklenmiştir.
2937
b) (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme

Madde 40- (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama Yer Değiştirmeleri

Madde 41 – (Mülga : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler

Madde 42 – Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır. (Ek fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler (1)

Madde 43- (Değişik: 15/2/2002 – 2002/3814 K.) (Değişik birinci cümle: 5/5/2008-2008/13654 K.) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz. a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler, b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri, c) (Değişik: 5/5/2008-2008/13654 K.) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler. e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler, ––––––––––––––––––– (1) 5/5/2008 tarihli ve 2008/13654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler” iken metne işlenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme

Madde 44 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine üç yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler. Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için; a) Halen görev yaptığı birimden 34 üncü ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması, b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması, c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır. Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için; a) Personelin bulunduğu yerde en az iki yıl çalışmış olması, b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması, şarttır.
Yurt Dışında Görevlendirilme

Madde 45 – (Mülga : 15/2/2002 – 2002/3814 K.) Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler (1)

Madde 46 – Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen belgelerdeki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır. (1) Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları

Madde 47 – Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

İlk Derece Amirlik Eğitimini Başarı İle Bitirenlerin Atanmaları

(2) Ek Madde 1 – (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.) 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek komiser yardımcılığı rütbesine atananların eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemezler. Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz. İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir. İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır. İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır. ––––––––––––– (1) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “formlardaki” ibaresi “belgelerdeki” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları” iken, 16/2/2016 tarihli ve 2016/8539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Kadrosuzluk sebebiyle atama

Ek Madde 2 – (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.) (1) Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde başka bir il veya birime atamaları yapılır. Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır.

Hizmet Süresi Değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.; Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Ancak ikinci bölgede bulunduğu birimde birden fazla kez görevine devam etmek isteyenler için yeni alınan onay tarihindeki hizmet süresi geçerlidir; herhangi bir nedenle il içerisinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanmasında ilk göreve başladığı tarih, birimler arasında yapılan yer değişikliklerinde ise eski biriminden ilişik kestiği tarih dikkate alınır.

Bölge Değişikliği (2)

Ek Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar. (2) Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.
–––––––––––– (1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiş metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı “Hizmet Bölgesi Değişikliği” iken, 6/6/2016 tarihli ve 2016/8872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde ve birinci fıkrasında yer alan “hizmet bölgesi” ibaresi “bölgesi” şeklinde değiştirilmiştir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 – (Mülga : 2/3/2001 – 2001/2146 K.) Geçici Madde 2 – (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur. Geçici Madde 3 – (Ek: 14/6/2010-2010/591 K.) 23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır. Geçici Madde 4 – (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır. Geçici Madde 5 – (Ek: 30/7/2012-2012/3540 K.) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren personelden, ikinci bölge illere ataması yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi halinde kadro durumu dikkate alınarak birinci bölge illere ataması yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48 – 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/8/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 49 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Yürütme Madde 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
2939/2940-1

6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.
2 – 2/3/2001 tarih ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.
3 – 15/2/2002 tarih ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.
Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. YīĞīT HâSâN dedi ki:

  BU NE ŞİMDİ ?

 2. Serkan YÜKSEL dedi ki:

  Ben memleketimde görev yapmak istiyorum kaç sene sonra tayinimi isteyebilirim veya memleketimde yapabilirmiyim. Teşekkürler.

  1. admin dedi ki:

   Memleketinde kesin görev yaparsın diye bir şey yok.

 3. Ali dedi ki:

  İkinci bölgede 5 yıl hizmet süresi olan ilçede 1 yıl çalıştıktan sonra yine aynı ilin hizmet süresi 2 yıl olan bir ilçesine geçtiğimde kaç yıl çalışırım. Teşekkürler