Polis Okulunu Bırakırsam Tazminat Öder miyim? Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği!

Polis Okulunu Bırakırsam Tazminat Öder miyim? Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği!

Polis olmak isteyen veya zorla polis olan bazı adayların okulu bırakırsam ne kadar tazminat öderim sorusu sorulmakta. Bu yazımızda kendimizce bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Okulu bırakırsanız neler olur neye göre tazminat alınır sizlerden yazımızda paylaşacağız.

Polis Okulları Tazminat Yönetmeliği!
Arkadaşlar tazminat hakkında sorulara tek tek cevap vermeye çalışıyoruz ancak bizlerde ne kadar tazminat ödenir bunu hesaplayamayız ancak okulda istifa edenler belli miktar hesaplamalar yaparak para ödemek durumunda oluyorlar. Tazminat ile ilgili polis akademisine bağlı okulların bağlı oldukları bir yönetmelik mevcut alt kısımda bu yönetmeliği sizlerle paylaşıyoruz buna göre az çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte tazmin ettirilmesi esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, velilerine ve kefillerine ödettirilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim Kurumu: Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Polis Meslek Yüksekokulları, FYO ve Enstitüleri,
b) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,
c) FYO: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin eğitim gördükleri diğer fakülte ve dört yıllık yüksekokulları,
ç) FYO öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencileri,
d) Polis Akademisi: Emniyet Teşkilâtının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Maliyete Esas Giderler, Tazminatın Hesaplanması, Taahhütname ve
Kefalet Senedi Tutarının Belirlenmesi

Tazminata esas alınacak giderler
MADDE 5 – (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında okuyacak öğrenciler için Ek-1’de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir. Alınacak tazminatın belirlenmesinde;
a) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
b) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
c) Öğrenci harçlıkları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık tutarı ile okul harçları,
ç) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,
d) Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı meslek eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki giderler ile atış giderleri toplamının, öğrenci sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak kısmı,
e) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
tazminata dahil edilir.
Tazminatın hesaplanması
MADDE 6 – (1) Her yıl sonunda, genel bütçeden yapılan ve 5 inci maddede belirtilen harcamalar toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama tutarı belirlenir ve onay için Polis Akademisi Başkanlığına sunulur. Onaylanan bu tutar o yıla ait tazminat tutarı olarak öğrencilere duyurulur.
(2) Toplam tazminat tutarı, tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat tutarlarının toplanması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat tutarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat tutarı ise ayrıldığı tarihe kadar 5 inci maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen tutarın hesaplanması ile bulunur.
Taahhütname ve kefalet senedi tutarının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Kefalet tutarı, her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat tutarına her yıl için %10 oranında artış eklenmek suretiyle, eğitimin azami süresi dikkate alınarak belirlenir. Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tutar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tazminatın ödenmesi
MADDE 8 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılır; masraflar, asıl borçlu olarak öncelikle reşit ise öğrencilere değilse velilerine, masrafların asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillerden müteselsilen tazmin ettirilir.
Tahakkuk öncesi işlemler
MADDE 9 – (1) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili eğitim kurumu, ilişik kesmeye yetkili kurul ya da makam kararının ardından tazminat hesabı yaparak muhasebeleştirmeye esas belgelerin birer nüshasını ilgili muhasebe birimine gönderir ve borçluları adına kayıta alınmasını ister.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra zorunlu hizmet süresini tamamlamadan sağlık ve ölüm sebepleri hariç meslekten ayrılanların tazminat hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 15 YORUM
 1. Avatar tugce dedi ki:

  temmuz 99 luyummm sımdı ben gırebılıyormuyum ? puan yeterlı olunca

  1. admin admin dedi ki:

   Bu sene girersin.

 2. Avatar cansu dedi ki:

  Meraba admin. Ygs puanlirini bekliyoruz dört gözle bi sorum olcak ygs den 270 puan sartmis polis okulu için fakat biseyi merak ediyorum diyelimki ygs den 250puan aldi ögrenci Lys sinavinada girdi ordan alacagi puanla birlikte ile polis okuluna girebilirmi. Boyle bisey varmi? illa 270 i drekt ygs den almak zorundamiyiz.

  1. Avatar Samet dedi ki:

   Kardeşim ygs den direkt 270 puan ya da üzeri bir puan alman gerek , lys den alacağın puan bunu kapsamıyor maalesef.

 3. Avatar Mehmet kaan dedi ki:

  Sevgili admin ben üniversite 1.sınıfım bu sene ygs ye girdim pmyo mülakatlarına giricem mayıs sonu haziran başı gibi üniversitedeki finallerimle mülakat tarihleri çakışırsa ne yapabilirim lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. admin admin dedi ki:

   Okula dilekçe yazarsınız polis okuluna.

   1. Avatar şevket dedi ki:

    pmyo başvuruları ne zaman

    1. admin admin dedi ki:

     Mayıs da başlar.

 4. Avatar şevket dedi ki:

  admin abi pmyo başvuruları ne zaman

  1. admin admin dedi ki:

   MAyıs da başlar.

 5. Avatar Dogan dedi ki:

  abi benim ayak kasımın biraz üstünde yanık var kücükken sıcak su dökülmüştü sorun olur mu

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz muhtemeeln.

 6. Avatar murat dedi ki:

  akademiye girdikten sonra eğitim süresi içinde ayrılma durumu olursa yaklaşık ne kadar tazminat ödenir?

 7. Avatar Ramazan dedi ki:

  PMYO dan istifa edenler POMEM veya PAEM e başvurabilir mi?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Evet.