POLİS OKULLARI

Polis Akademisi Öğrenci Disiplini

Polis Akademisi’ne bağlı okullarda(PAEM, POMEM ve PMYO) eğitim görecek olan polis adayları, disiplin yönününden Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği‘ne tabiidirler.

Disiplin yönetmeliğinin amacı, Polislik mesleğinin gerektirdiği ve öğrencilik sıfatıyla ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını  belirlemektir. Aynı zamanda  örnek tutum ve davranışı görülen öğrencilerin ödüllendirilme usullerini ortaya koymaktır.

PAEM öğrencileri, ilk kademe amirliği eğitimi süresince öğrencilik sıfatından kaynaklanan eylem ve davranışları konusunda, Polis Amirleri Eğitimi Merkezince belirlenen davranış kurallarına uymak zorundadır.

PAEM öğrencilerinden;

 • Emniyet Teşkilatı mensubu olan Polis memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarına işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Emniyet Teşkilatı mensuplarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Emniyet Teşkilatı mensubu olmayan öğrenciler ise disiplin yönünden bu Yönetmelik hükümlerine(Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği) tabidir.

Polis Akademisi Öğrencilerine Kazandırılacak Disiplin Anlayışları

 • Atatürk ilke ve inkılâplarını içtenlikle benimsemek. Atatürk sevgisiyle dolu ve anayasanın başlangıç bölümünde ifadesini bulan Türk Devrimlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • Anayasada belirlenen devletin temel niteliklerini özümseyip savunucusu olmak,
 • Hukukun üstünlüğüne inanmak, demokrasiyi içtenlikle benimsemek ve insan haklarına saygılı olmak,
 • Özü ve sözü bir, doğru, çalışkan ve güçlü irade sahibi olmak,
 • Sağlam muhakeme yapmak ve sistemli çalışmak,
 • İstenmeyen sevk ve temayüllerden uzak durmak,
 • Arkadaşlarının hatalarını, onları kırmadan düzeltmek ve kendi hatalarını düzelten arkadaşlarına karşı kin ve düşmanlık beslememek,
 • Vakur, kibar ve nezaketli olmak,
 • Kanunlara karşı saygılı olmak ve devlet malını korumak,
 • Kendisine verilen görevi zamanında ve istenilen şekilde bitirmek,
 • Her türlü olumsuz koşula katlanabilecek sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye sahip olmak,
 • Polislik mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşacak ahlak ve görgü kurallarına uymak.
 • Görünüşü temiz, tıraşlı, bakımlı, kılık ve kıyafeti düzgün olmak.

Polis Akademisi Amirlerinin Görev ve Sorumlulukları:

Amir, üst ve öğretim elemanları her bakımdan öğrencilere örnek olurlar. Okulda disiplinin bozulduğunu gören veya bozulma eğilimi gösterdiğini fark eden her amir, üst ve öğretim elemanı bunun sebeplerini derhal araştırarak yetkisinde olanları gidermek, bunun dışındakileri yetkililere bildirmekle yükümlüdür.

Okullarda Hiyerarşik Düzen

Polislik mesleğinin temelinin disiplin olduğu dikkate alınarak,  taviz verilmeyen bir disiplin anlayışının ve ast/üst ilişkilerinin kurallara bağlandığı resmi rütbeli bir yapının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı her türlü düzenlemeyi yapılır. Polis Akademisi öğrencileri, mutlak bir disiplin anlayışının hâkim kılınması ve ast/üst ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olan bu kurallara uymak zorundadırlar.

Öğrencilerin eğitim kurumları içinde ve dışında ne şekilde davranacaklarını gösteren  yönerge veya talimat ile tespit edilir. Bunlar,  intibak eğitiminde ve eğitim-öğretim yılı başlangıcında eğitim kurumlarının en üst amirlerinin yetkili kıldığı görevliler tarafından, toplu halde öğrencilere duyurularak tebliğ edilir.

Öğrenciler, resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat ve şikâyet hakkına sahiptir. Bu işlem söz veya yazı ile en yakın amirinden başlayarak yapılır. Hakkında şikâyette bulunulan amir şikâyetçi olan öğrencinin amirleri arasında ise bu amir atlanarak işlemler devam eder. Toplu müracaat ve şikâyette bulunulamaz.

Okul içinde veya dışında suç ve kabahatler  işleyen öğrencileri bütün öğrenciler, amirler, üstler ve öğretim elemanları yazılı bir raporla bildirmekle yükümlüdürler. Amir, üst ve öğretim elemanları, ilgili eğitim kurumu idaresine, öğrenciler ise bağlı bulundukları sınıflar büro amirliğine bildirim yaparlar.

Her öğrenci için öğrenci disiplin işlemlerini yürüten birimce bir öğrenci sicil fişi tutulur. İşlenen disiplin suçları ile verilen disiplin cezaları ve ödüller bu sicil fişlerine işlenir.

Öğrenci Disiplin Notu

Emniyet mensubu olan PAEM öğrencileri hariç, eğitim ve öğretime başlayan her öğrenciye yüz (100) disiplin notu verilmiş kabul edilir.  Öğrencilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan ceza puanları, bu yüz (100) disiplin notundan düşürülür. PMYO öğrencileri için, her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı öğrencilerin o yıl içinde aldıkları disiplin ceza puanlarının yarısı silinir.

İçinde bulunulan yıla ait akademik takvim içerisinde herhangi bir zamanda PAEM, POMEM öğrencileri için (20) yirmi, PMYO öğrencileri için (40) kırk disiplin ceza puanını aşanların, yılsonu başarı notu dikkate alınmaksızın eğitim kurumundan çıkarılır.

Polis Akademisi Disiplin Cezaları

 1. Ceza Nöbeti : Sıfır (O) puan
 2. Uyarma : Bir (1) puan
 3. Kınama : Birbuçuk (1,5) puan
 4. Hafta sonu izinsizliği : Her gün için iki (2) puan,
 5. Eğitim kurumundan uzaklaştırma : Her gün için üç (3) puan
 6. Eğitim kurumundan çıkarma : Yüz ( 100 ) puan

Öğrencinin aldığı ceza puanı toplamı PMYO için (20) yirmi’ye, PAEM ve POMEM için (10) on’a ulaştığı zaman idare tarafından, bu durum öğrenciye ve ailesine yazılı olarak bildirilir. PMYO öğrencileri için ceza puanı toplamı otuz’a (30), PAEM ve POMEM öğrencileri için(15) onbeş’e ulaştığı zaman öğrenci, kurumun rehberlik ve psikolojik danışma büro amirliğine sevk edilir. Verilen rapora göre öğrencinin durumu yetkililerce değerlendirilerek okul içinde rehabilitasyona tabi tutulur veya diğer idari işlemler tesis edilir.

Ceza nöbeti: Öğrencinin disipline aykırı eylem, tutum veya davranışı nedeniyle görev sırası olmamasına rağmen saygı, yatakhane, yemekhane, devriye veya uygun görülecek diğer eğitim amaçlı nöbet görevlerinden biriyle o nöbet süresi kadar görevlendirilmesidir. Ceza nöbeti, cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 • Eğitim kurumu içinde omzunda mont ve parka taşımak veya mont ve parkasının önü açık bulunmak.
 • Kirli gömlek veya çamaşır giymek,
 • Pijama ve benzeri yatak kıyafeti dışında elbise veya bot-ayakkabı ile yatağa yatmak,
 • Eğitim kurumu içinde ve dışında ellerini cebine koyarak dolaşmak,
 • Dershanede hal ve tavrı bozuk oturmak,
 • Eğitim kurumu içinde ve dışında resmi elbise ile kol kola gezmek
 • Resmi elbisesi veya spor kıyafeti yırtık, sökük, düğmesi kopuk gezmek,
 • Resmi elbisesi apolet numarasız, isimliksiz veya eksik numaralı gezmek,
 • İzinsiz olarak yemekhane dışına yiyecek veya malzeme çıkarmak,
 • Öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmamak,
 • Eğitim kurumunun düzenini bozmak veya sorumlu olduğu halde düzeni temin etmemek,
 • Kaldırıldıktan sonra yatmakta ısrar etmek,
 • Hazırlık zili çalınca zamanında sınıfa girmemek,
 • Verilen emrin sonucundan ilgili amir veya üste zamanında bilgi vermemek,

Uyarma: Öğrencinin, tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Eğitim kurumunun ısıtma veya aydınlatma tesisatlarıyla öğrencilerin yararlanmasına ayrılan araç, gereç ve cihazları kendisini ve etrafındakileri tehlikeye sokacak şekilde kurcalamak,
 2. Resmi üniforma ile taşınması halinde çirkin bir görüntü arz eden malzemeleri taşımak,
 3. Soyunma dolabı yerleştirme plânını yerinde bulundurmamak veya eşyasını plana aykırı yerleştirmek,
 4. Eğitim kurumu tesislerini kirletmek,
 5. Resmi kıyafetli iken, idarece izin verilenlerin dışında bere, kaşkol vb. aksesuarları giymek,
 6. Yatakhaneye izinsiz girmek,
 7. Resmi elbisesi ütüsüz, ayakkabıları boyasız gezmek,
 8. Montunun yakası kalkık veya elbisesi düzensiz olmak,
 9. Gömleğinin üst düğmesi açık veya kravatsız ya da kravatı gevşek bulunmak,

Kınama: Öğrenciye cezayı gerektiren tutum ve davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının kesin bir ifadeyle bildirilmesidir. Kınama cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

 1. Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine aykırı giyinmek,
 2. Arkadaşlarıyla geçimsizlik etmek, onlara ait eşyaları izinsiz kullanmak,
 3. Eğitim kurumu içinde veya dışında bildiği veya gördüğü veya hakkında bilgisi olan bir vukuatı zamanında ilgililere bildirmemek,
 4. Kabul edilebilir bir mazereti olmadan öğrenci kimlik kartını kaybetmek,
 5. Zorunluluk halleri dışında rütbe sırasına uymayarak başvuruda bulunmak,
 6. Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis mesleğinin ciddiyetiyle bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak,
 7. Yazı tahtasına ciddiyeti bozucu şeyler yazmak, resim şekil ve benzeri şeyler yapmak,
 8. Arkadaşlarına selam vermemek veya almamak,
 9. Mazeretsiz olarak içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara veya uygulama çalışmalarına geç gelmek veya gecikmesine sebebiyet vermek.
 10. Başkasına ait elbise, şapka veya parkayı giymek,
 11. Dersler, etütler ve yoklamalar hariç günlük zaman çizelgesine uymamak,
 12. Ödünç aldığı şeyleri zamanında teslim etmemek,
 13. Üst sınıfına karşı söz, tavır, yazı ve davranışları ile saygısızlık etmek,
 14. Kendisine tahsis edilmiş dolaplarda, yatakta, sınıfta, sırada veya odalarda yiyecek veya içecek bulundurmak,
 15. Kendisine tahsis edilmiş dolapları, yatağı, sınıfı, sırayı veya odaları düzenli bulundurmamak ya da eşyalarını bulunması gereken yerler dışında bırakmak,
 16. Etüd, içtima ve her türlü eğitici çalışma sırasında kulaklıkla ders harici müzik ve benzeri yayını dinlemek,
 17. Saç veya sakal tıraşı olmamak, favori, bıyık bırakmak, talimata aykırı tıraş olmak
 18. İçtimalarda itişip kakışmak, gürültü yapmak,
 19. Koridor, dershane, yatakhane, yemekhane veya gazinoda itişip kakışmak,
 20. Verilen izinlerden aynı gün içerisinde mazeretsiz olarak geç dönmek.

Hafta sonu izinsizliği: Öğrencilerin bir günden beş güne kadar (beş gün dahil) hafta sonu izninden okulda alıkonulmasıdır. Öğrenci Tutum ve Davranış Yönergesinde tespit edilecek tutum ve davranışlara aykırı hareket ettiğinde veya diğer cezaların verilmesini gerektirmeyen disipline aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunda veya aşağıdaki hallerde hafta sonu izinsizliği cezası verilir.

 1. Dersi izinsiz olarak terk etmek veya öğretim elemanı ya da ders görevlisi tarafından dersten atılmak,
 2. Kişisel durumu ile ilgili bilgileri zamanında idareye bildirmemek veya yanlış bildirmek.
 3. Yasaklanan açık ve kapalı yerlerde sigara içmek,
 4. Yatakhane veya dershanede bir şey yemek veya bulundurulmaması gereken eşyaları bulundurmak,
 5. Yerleşim planlarına uygun olarak oturmamak, yatmamak, tesislerin yerleşim düzenini bozmak,
 6.  Mazeretsiz olarak içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara diğer eğitici çalışmalara, sınavlara ve uygulama çalışmalarına katılmamak veya katıldıktan sonra özürsüz olarak ayrılmak.
 7. Etüt, ders ve diğer eğitim çalışma saatlerinde uyumak, yüksek sesle konuşmak ve ders harici şeylerle meşgul olmak,
 8. Öğretim Görevlileri tarafından verilen her türlü ödevleri yapmamak, eksik yapmak,  geç yapmak.
 9. Lâvabolarda ayakkabı yıkamak, içlerine kâğıt ve benzeri şeyler atmak, muslukları açık bırakmak,
 10. Eğitim kurumuna mutat yerler dışından girip çıkmak,
 11. Eğitim kurumu içinde veya dışında gitmesi yasaklanmış yerlere gitmek ya da idareden izin almadan il dışına çıkmak veya yurt dışına gitmek,
 12. İdarece kabul edilebilir bir özrü olmaksızın; eğitim/öğretime iki güne kadar (iki gün dahil) geç gelmek veya verilen izinlerden iki güne kadar (iki gün dahil) geç dönmek,
 13. Ders ve tesislere emredildiği şekilde gitmemek,
 14. Beden temizliğine dikkat etmemek,
 15. İzin almadan veya kabul edilebilir bir mazereti olmadan iş ocaklarının iç kısmına girmek veya oturmak,
 16. Arkadaşlarıyla yakışıksız şakalar yapmak veya yüksek sesle argo konuşmak,
 17. Uygulamalı eğitimlerde komutlara uymayıp, gayri ciddi hareket etmek, yürüyüş kolu ile gidiş gelişlerde ciddiyeti bozmak,
 18. İhmal, tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu kurum demirbaşlarının hasarına sebep olmak, kullanılamaz hale getirmek,
 19. Üst sınıfı tarafından verilen yazılı ve sözlü emirleri yerine getirmemek, geç getirmek, geç getirilmesine sebep olmak,
 20. Amir, üst ve öğretim elemanlarını geçerli bir mazereti olmaksızın selamlamamak,
 21. Nöbet görevine geç gelmek veya gelmemek, nöbet görevini veya yerini terk etmek, nöbette uyumak, nöbet kıyafetine aykırı giyinmek, nöbete geç kalkmak veya kendisinden sonraki nöbetçiyi zamanında kaldırmamak,
 22.  Cep telefonunu idarece belirlenen yer ve saatler dışında her ne şekilde olursa olsun kullanmak (konuşmak, mesaj atmak, fotoğraf çekmek, film seyretmek ve benzeri),
 23. Derste, ders harici şeylere meşgul olmak,
 24. Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine aykırı giyinmekte ısrar etmek,
 25. Evci izni kurallarına uymamak,
 26. İdarece kendisine verilen her türlü resmi belge, evrak veya kimlik belgelerini geçerli bir mazereti olmadan kaybetmek veya bu belgeleri bilerek kullanılamaz hale getirmek,
 27. Yetkililerin veya disiplin kurullarının çağrılarına uymamak,
 28. Dersin veya ders dışı eğitim veya diğer faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışta bulunmak,
 29. İdareden izin almadan gezi, eğlence, çay ve benzeri faaliyetler düzenlemek ya da yıllık, albüm, amblem, rozet, şapka, kitap, dergi, kıyafet ve benzeri şeyler bastırmak veya satmak ya da sattırmak,
 30. Eğitim kurumu demirbaşından aldığı kitap, elbise, sportif malzeme, her türlü ders araç ve gereçlerini geri vermemek veya eksik vermek,
 31. Özlük işleriyle ilgili olarak başkalarını aracı koyup iltimas istemek,
 32. Bu yönetmelikte özel olarak düzenlenmiş ve karşılığında disiplin cezası belirlenmiş olan hususlar dışında kalan ve yetkililer tarafından ilan edilmiş davranış tarzlarına ilişkin talimatlara (Yatakhane, dershane, yemekhane, sınav, revir, spor tesisi, iş ocakları, sinema salonu ve benzeri) aykırı davranmak,
 33. Eğitim kurumu içindeki tesislere vakitsiz veya izinsiz girmek,
 34. Eğitim/öğretim döneminde idareden izin almadan eğitim kurumuna özel araçla gelmek ve bu aracı izinsiz kullanmak,
 35. Arkadaşlarıyla küfürlü konuşmak veya yazışmak,
 36. Ders ve diğer eğitici çalışmalar sırasında müzik dinlemek, cep telefonu ile görüşmek veya oyun oynamak ya da mesaj çekmek,
 37. İdareden izin almadan sosyal etkinliklere okul dışından katılımcı veya konuşmacı davet etmek,
 38. Eğitim kurumuna ve kurum tesislerine izinsiz olarak yabancı kişilerin girişini sağlamak,
 39. Evci olmasına karşın, yetkililerce belirlenen zamanlarda eğitim kurumuna gelmemek veya evci takip formu veya diğer belgeleri imzalamamak,
 40. Öğrenci kimlik kartını bilerek kullanılamaz hale getirmek
 41. Masa ve sıralar ile eğitim kurumuna ait diğer demirbaşlara, duvarlara yazı yazma, çizme, karalama, resim yapma ve benzeri şekillerde küçük zararlar vermek,
 42. Kurum tarafından kendisine verilen her türlü istihkak’ı amacı dışında veya düzensiz kullanmak, kullanılması gereken yerde kullanmamak ya da bu istihkaklara zarar vermek veya kaybetmek.

Eğitim kurumundan uzaklaştırma: Öğrencinin bir günden beş güne kadar (beş gün dahil) öğrenime devamına izin verilmemesidir. Bu süre devamsızlık hakkından düşülür. Eğitim kurumundan kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) Eğitim kurumu içinde veya dışında ağır tahrik altında arkadaşlarını darp etmek.
2) İzinsiz olarak veya yönetmelikte belirtilen zamanlar haricinde sivil elbise giymek, arkadaşlarına ve kendine ait sivil elbiseyi idareden izin almadan muhafaza etmek,
3) Amir ve yetkili üstlerinin vermiş olduğu emirlerde kayıtsızlık göstermek, savsaklamak veya verilen emrin gereğini geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede yerine getirmemek,
4) Fiili bir hareket olmaksızın arkadaşlarına sözle sataşmak, sataşmaya aynen karşılık vermek veya kavga eylemini doğurabilecek söz ve hareketlerde bulunmak, tahrik ve tahkirde bulunmak,
5) Arkadaşları ile kavga etmek,
6) Arkadaşlarını söz, yazı, hareket ve benzeri gibi şeylerle tehdit etmek,
7) Arkadaşlarına karşı söz, yazı ve hareket ile adâba aykırı söz söylemek veya arkadaşının şeref, haysiyet ve namusunu rencide edecek şekilde küfürlü sözler söylemek,
8) Arkadaşlarının malına kasıtlı olarak zarar vermek,
9) Kapı, duvar, dolap ve her türlü yerlere çirken yazılar yazmak, resim yapmak veya asmak,
10) İdarece yasaklanan oyunları oynamak,
11) Yalan beyanda bulunmak, idareyi, öğretim elemanlarını, amir ve üstlerini yanıltmak,
12) Sınav kağıdını kasıtlı olarak vermemek,
13) Müstehcen, porno veya yasaklanmış her türlü yayın, CD, DVD, film ve benzerini eğitim kurumuna getirmek, yanında bulundurmak, dolap, sıra, bilgisayar ve benzeri yerlerde saklamak, bulundurulması ve saklanmasına aracı olmak, bu gibi materyalleri seyretmek veya diğer öğrencilere seyrettirmek,
14) Eğitim kurumu içinde veya dışında Polis Akademisi öğrencisi olmanın gerektirdiği saygılığı ve güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışta bulunmak,
15) İzinsiz olarak eğitim kurumunu dört güne kadar (dört gün dahil) terk etmek,
16) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın eğitim-öğretime üç-dört gün geç gelmek veya verilen izinlerden mazeretsiz olarak üç- dört gün geç dönmek,
17) İkili anlaşmalar çerçevesinde gönderildiği yurt dışında, Polis Akademisi öğrencisi olma sıfatından yararlanarak, haklı bir nedene dayanmaksızın, ödeme gücünün üstünde borçlanmak veya borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devletin saygınlığını zedelemek ya da kabul edilebilir bir özrü olmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
18) Resmi evrak üzerinde tahrifat yapmak,
19) İnternet aracılığı ile yasaklanmış sitelere girmek, mail atmak/almak, pornografik film resim indirmek, seyretmek, başkalarına seyrettirmek, kaydetmek veya bir başka siteye göndermek,
20) Kendisine verilen hafta sonu izinsizliği cezasını tutmamak,
21) Resmi makamlarca kendisine istihkak olarak verilen her türlü melbusatı sivil kişilere vermek,
22) Amir, üst ve öğretim elemanlarına karşı ciddiyetini bozmak, söz ve tavır veya davranış ile saygısızlık yapmak,
23) Kapı, duvar, dolap ve benzeri yerlere genel adaba aykırı her türlü küfürlü, argo, cinsel içerikli ve kişi veya grupları hedef alan çirkin yazılar yazmak, resim veya çizim yapmak veya asmak,
24) Eğitim kurumu içinde ve dışında kadın, kız veya erkekleri takip etmek sözle yahut diğer şekillerle rahatsız etmek,
25) Kopya yapmak, kopya çekmek, kopya almak, kopya vermek yada sınav esnasında üzerinde, sırasında, masasında kopya bulundurmak veya tüm bu eylemler için yardım etmek
26) Eğitim kurumu veya meslek aleyhinde konuşmak,
27) Eğitim kurumuna veya resmi kurumlara ait bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak kısmen veya tamamen tahrip etmek,
28) Eğitim kurumu içinde veya dışında kamunun veya öğrenci veya personelin yararlanmasına sunulmuş her türlü cihaza zarar vermek veya bu cihazlardan hile yoluyla yararlanmak ya da başkalarını yararlandırmak,
29) Dersler, sınavlar, yoklamalar, eğitici faaliyetler, törenler, konferanslar ve benzeri yerlere kendi yerine başkasını sokmak, başkasının yerine girmek veya bu işlemin yapılması için yardım etmek suretiyle idareyi, öğretim elemanlarını, amir ve üstlerini yanıltmak,
30) Sahte belge, evrak veya ikamet şartlarını taşımayan anne-baba aracılığı ile evci izni kurallarına aykırı olarak evci çıkmak yada evci izni şartlarını kaybettiği halde evci çıkmaya devam etmek suretiyle idareyi bilgilendirmemek ve yanıltmak,
31) Eğitim kurumunun adını kullanarak, üçüncü şahıslara borçlanmak ve bu suretle oluşan borcunu ödememek veya borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

Eğitim kurumundan çıkarma: Öğrencinin, bir daha Polis Akademisine bağlı hiçbir eğitim öğretim kurumu öğrenciliğine alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir. Eğitim kurumundan çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 302 ile 339 uncu maddeleri arasında yer alan, (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç) Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar ile Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçlarından birini işlemek,
2) Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve sövme, onu temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini tahrip etme, kırma, kirletme ya da bu suçları işlemeye teşvik etme,
3) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik, kalpazanlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, tüketim ve kullanım kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açıklamak veya açıklanmasına neden olmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kasten adam öldürme, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira suçlarından bir ya da birden fazlasını işlemek,
4) Siyasal partilere üye olmak veya siyasi partilerin, ideolojik amaçlı faaliyet yürüten dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak, veya siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak veya siyasal eylemlerde bulunmak veya görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık ve kapalı yer toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine, katılmak,
5) Eğitim kurumunda yetkisi olmaksızın arama yapmak, herhangi bir kimsenin eşyalarına el koymak, zorla veya rızası olmadan postalarını açmak gibi eylemde bulunmak, başkalarını bu tür eylemlere kışkırtmak,
6) Kişilere veya gruplara dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak ve kişiler arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, yazı yazmak, resim yapmak veya bu tür eylemleri internet veya herhangi bir kitle iletişim aracı yolu ile yapmak, yaptırmak veya bu tür eylemleri öven yayınları bulundurmak,
7) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak veya bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını engellemek ya da buna katılmak ya da katılmaya tahrik ya da teşvik etmek ya da arkadaşlarını disiplinsizliğe ve suç işlemeye teşvik etmek,
8) Öğrenimi sırasında veya izinli olduğu zamanlarda sivil veya resmî elbiseli olarak siyasi veya ideolojik mahiyetteki konferanslara bilerek katılmak, bu gibi faaliyetleri düzenlemek veya siyasi mahiyetli dernek, lokal, şube gibi yerlere gitmek,
9) Depresantlar, Stimulantlar, Halisünojenler, uyarıcı, yatıştırıcı, hayal gördürücü veya Türkiye de mevcut mevzuatlarda “Uyuşturucu madde” tanımına uyan veya uymayan fakat “keyif verici” olarak kullanılan doğal veya sentetik olarak üretilmiş veya benzeri maddeleri, yasal olarak reçete ile satılan ve doktor tavsiyesi olmadan yukarıda sayılan etkileri göstermesi için kullanmak, üretmek, saklamak, taşımak, satmak, satın almak veya yakalanacağı sırada ortadan kaldırmak, bu gibi maddeleri eğitim kurumuna getirmek, eğitim kurumunda muhafaza etmek veya ticaretini yapmak, bu gibi maddelerin kullanımını teşvik etmek veya özendirecek faaliyette bulunmak, kaçakçılık yapmak veya tüm bu eylemleri yapanlarla ilişki kurmak, yardım etmek, aracılık etmek,
10) Siyasi, ideolojik mahiyetteki her türlü basın veya yayın organı için yazı yazmak, ilân vermek, resim göndermek, basın ve yayın organlarına veya mensuplarına haber ve mesaj vermek, resim ve film aldırmak, beyanatta bulunmak, röportaj yapmak,
11) Sınav öncesinde veya esnasında başkasını kopya sağlamaya zorlayıcı her türlü eylemde bulunmak,
12) Disiplin soruşturması ile ilgili veya disiplin kurulunun çalışmalarını zor kullanarak yahut tehditle engellemek veya engellemeye çalışmak,
13) Arkadaşının veya bir başkasının iffet ve namusuna rızaen veya zorla tecavüz etmek, hem cinsiyle ilişkiye girmek veya buna teşebbüs etmek veya iffetsizliği sabit olmak ya da cinsel tatmin amaçlı üç ve daha fazla kişiyle toplantı düzenlemek veya düzenlenmiş toplantılara katılmak, bilerek başkalarını bu tür yerlere davet etmek veya götürmek veya pornografik resim, film ve benzerini çekmek veya çektirmek ya da tamamen çıplak olarak birden fazla kişi ile bilerek bir arada bulunmak.
14) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da bu örgüt üyelerini veya kaçak kişileri güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda yapmak, övücü söz söylemek, yazı yazmak, bunlara ait sembol, işaret ve amblemleri taşımak, taşıtmak, bulundurmak,
15) Eğitim kurumunda içtimalara, törenlere, etütlere, derslere, yoklamalara, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara veya uygulama çalışmalarına girilmesine veya yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, öğrencileri dışarı çıkarmak, bu yolda kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, bu faaliyetlere girilmemesi veya engellenmesi için propaganda yapmak, kışkırtmak veya zorlamak ya da karar alınmasını sağlamak, alınan karara katılmak veya karar uyarınca bu faaliyetine katılmamak,
16) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun uyarınca bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini izinsiz olarak bulundurmak, taşımak, kullanmak ya da kendisine eğitim veya benzeri amaçlarla teslim edilmiş olan silah veya mühimmatı satmak, başkasına vermek, izinsiz olarak eğitim alanının dışına veya eğitim kurumu dışına çıkarmak,
17) Eğitim kurumu içinde veya dışında, tek veya toplu halde Devlet büyüklerine, Emniyet Teşkilatı polis amirlerine, eğitim kurumu; yöneticilerine, amirlerine, üstlerine, öğretim elemanlarına, memurlarına veya güvenlik kuvvetlerine karşı; fiili saldırıda bulunmak veya dövmek veya dövme girişiminde bulunmak, söz, yazı veya fiil ile hakaret etmek veya tehdit etmek veya bu gibi hareketleri düzenlemek yahut kışkırtmak,
18) Bir veya birden fazla kişiye her ne sebeple olursa olsun insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden kişinin acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirmek, maddi ve manevi eziyet ve işkence yapmak veya yaptırmak,
19) Yol kesmek, adam kaçırmak veya rehin almak, soygun yapmak, görevli olduğunu beyan ederek resmi sıfat ve görevi kullanarak menfaat temin etmek veya sayılan eylemlerden birine teşebbüs etmek,
20) Yasadışı kuruluşlara üye olmak, ilişki kurmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak, bu gibi kuruluşların sloganını söylemek veya sembol veya işaretini söz ve hareketleriyle yapmak, bir yerlere yazmak, çizmek, lehine konuşmalar yapmak, başkalarının aynı şekilde davranmasını teşvik etmek, bu tür kuruluşların adını kullanarak başkalarını tehdit etmek.
21) Siyasi ve ideolojik amaçlarla yabancı bayrak, sembol, rozet taşımak, kullanmak, sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve sloganlar söylemek, resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri şekillerde hareket ve davranışlarda bulunmak,
22) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği ilkesine, Atatürk’ün manevi şahsiyetine Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya başkalarını katılmaya zorlamak ve bu konularda propaganda yapmak,
23) Geçerli mazereti olmaksızın eğitim/öğretime, staja, uygulamalı kampa veya diğer eğitim faaliyetlerine beş gün veya daha fazla geç gelmek, verilen izinlerden aralıksız olarak beş gün veya daha fazla geç dönmek veya dönmemek, beş gün veya daha fazla süre ile eğitim kurumundan firar etmek veya uygulamalı kamp eğitimine katılmamak,
24) Genelevlere veya birleşme yerlerine veya fuhuş yapılan evlere veya konsomatris çalıştırılan bar, pavyon ve gazino ve benzeri yerlere gitmek, genelev ya da fuhuş yapılan yerlerle, bar, pavyon, gazino ve benzeri yerlerde çalışan kadınlarla ya da çevresinde iffetsizlikle tanınan kadın ya da erkeklerle karı – koca gibi yaşamak ya da ilişki kurmak ya da küçük yaşta kız veya erkekle veya kadın veya erkekle cinsel ilişkiye girdiği sabit olmak ya da ilişki kurmak veya güvenlik açısından sakınca bulunan kişilerle birlikte yaşamak veya ilişkiye girmek,
25) Umuma açık yerlerde alkollü içki içmek, eğitim kurumuna sarhoş veya içki içerek gelmek veya kurumda içki içmek veya kuruma alkollü içki getirmek ya da muhafaza etmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede sarhoş olarak görünmek,
26) Eğitim kurumunda arkadaşlarına veya başkalarına ait eşya veya benzeri şeyleri habersiz almak veya çalmak,
27) Resmi makamlarca kendisine teslim edilen kimlik kartı ve benzeri her türlü resmi belgeyi bir başkasına vermek veya kullandırmak,
28) İntihara teşebbüs etmek, teşvik veya azmettirmek,
29) Eğitim kurumu içinde veya dışında arkadaşını darp etmek ya da kavgayı fiilen ilk olarak başlatmak
30) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ortak hareket etmek veya ilişki kurmak,
31) Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,
32) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza atmak veya attırmak,
33) Polislik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak veya medya kuruluşlarına bilgi, yazı, demeç vermek, aynı fiilleri internet ve benzeri araçlarla işlemek.

Polis Akademisi’nde Öğrencinin Ödüllendirilmesi

Aşağıdaki durumlarda da Polis Akademisi öğrencileri ödüllendirilirler;

 • Ahlaklı ve disiplinli, polis mesleğine yakışır mahiyette tam ve mükemmel olmak,
 • Eğitim-öğretimde örnek olacak nitelikte üstün başarı göstermek,
 • Akademi ve/veya Türk Polis Teşkilatına yönelik yeni ve faydalı çalışmalarda bulunmak,
 • Kendisine verilen görevleri büyük zorluklar karşısında dahi istenilen şekilde ve zamanında yapabilmek,
 • Spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde, bulunduğu Akademinin kamuoyu nezdinde tanınmasını sağlamak ve arkadaşlarına örnek olacak şekilde başarı göstermek
 • Mezuniyet tarihi itibariyle öğrenimi boyunca hiç kötü disiplin notu almamış olmak veya aldığı disiplin notlarının silinmiş olması,

Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ni detaylı olarak incelemek için TIKLAYINIZ.

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Ben epifizyodez ameliyatı oldum dizimde dikiş izleri var ve bacaklarimin kalınlıkları eşit değil sadece yağ olarak fark var ve estetik ameliyatı olacağım polis olma şansım var midir

 2. son kısımda 24. maddeye göre , konsomatris calıstırmayan klasik gece kllübü bar vs eğlence mekanlarına gıdebılır mı ogrencı ya da polisler?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu