POLİSLİK

Misyon Koruma Sınavı Yönetmeliği

En son 2015 yılında yapılan misyon koruma yani dış temsilciliklerin korunması sınavının 2015 yılında değiştirilen ve tamamen yenilenen yönetmeliğini sizler için paylaşalım istedik. 2015 yılında detaylı bir değişikliğe gidilen misyon koruma yönetmeliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Misyon Koruma Yönetmeliği
DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelini ve bu personel ile ilgili diğer konuları kapsar.
(2) Bulundukları ülke veya yer itibariyle korunması yönünden farklı uygulama yapılması kararlaştırılan dış temsilcilikler ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükler kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan yurt dışı teşkilatında koruma görevlisi olarak görevlendirilecek personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Dairesi Başkanlığını,
b) Biriminin en üst dereceli amiri: Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında her bir birimin rütbe bakımından en üst dereceli başkanını/müşavirini/müdürünü, illerde il emniyet müdürünü,
c) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,
ç) Diplomatik kariyer memuru: Dışişleri Bakanlığında görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,
d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
f) Koruma amiri: Koruma memurunun amiri durumundaki komiser yardımcısı veya daha üst rütbeli personeli,
g) Koruma görevlisi: Misyon koruma görevini yerine getirmek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre seçilen ve görevlendirilen polis memuru, başpolis memuru ile komiser yardımcısı veya daha üst rütbeli personeli,
ğ) Koruma memuru: Başpolis memuru ve polis memuru rütbesindeki personeli,
h) Misyon koruma: Misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatları çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon görevlilerinin korunmalarına ilişkin görevleri,
ı) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,
i) PBS: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemini,
j) Pol-Net: Emniyet Genel Müdürlüğü intranet iletişim alt yapısını,
k) Sınav: Misyon koruma sınavını,
l) Sınav dönemi: Başkanlıkça yapılan iki sınav duyurusu arasında kalan süreyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma Görevlisi Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Aranılacak şartlar

MADDE 5 – (1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;
a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,
b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,
c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,
e) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) Son iki performans değerlendirmesinden iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak,
f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
g) Aylıksız izinli olmamak,
ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,
h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,
ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,
i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,
j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,
k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,
l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,
m) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) PBS kayıtlarında son dört performans atışında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,
şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru, Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Duyuru
MADDE 6 – (1) Sınav yapma kararı Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken alınır. Sınavla ilgili duyuru Başkanlık tarafından yapılır.

Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen personel, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler içinde görev yaptığı asli kadrosunun bulunduğu birimden başvurur.
(2) Başvurulara ilişkin işlemler, illerde eğitim şube müdürlükleri, Genel Müdürlük merkez ve merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatında personel işlerinden sorumlu birimler aracılığıyla yerine getirilir.
(3) Başvurular, ikinci fıkrada belirtilen birimler tarafından Genel Müdürlük personel bilgi sistemi ve birimlerdeki özlük bilgileri esas alınarak 5 inci maddede belirtilen şartlara göre değerlendirilir. Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olacaklarda aranılan şartları taşıyan ve taşımayan personel şeklinde iki ayrı liste düzenlenir. Bu listeler, birimin en üst dereceli amiri veya bu amirin yetkilendirdiği amir tarafından onaylanır ve verilen süre içerisinde Başkanlığa gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Sınav Komisyonu ve Nihai Başarı Sıralaması
Sınav

MADDE 8 – (1) Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur.
(2) (Değişik cümle:RG-21/4/2017-30045) Yazılı sınav; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır. Sınav süreci Başkanlık tarafından yürütülür. Yazılı sınavın farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır.
(4) Yazılı sınavın, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Sınav komisyonu
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyon veya komisyonları tarafından yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sınav komisyonuna yardımcı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığından ve Genel Müdürlükten yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Sınav komisyonunun talebi ve isteği doğrultusunda uzmanlığından faydalanılması gereken personel ve kişiler de sınavda görev alabilir. Bu fıkra kapsamında görev alacak kişi ve personelin üstleneceği görev ve sorumluluklar sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.
(2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.
(3) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10).
(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere mülakat sınavına çağrılır.
(5) Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;
a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,
b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,
c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,
d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,
g) Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,
ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,
h) Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya,
öncelik tanınır.
(6) Yazılı sınav başarı listesi, Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz.
(7) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.

Yazılı sınava itiraz
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla, yazılı sınav başarı listesinin duyurusunu takip eden iki iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itirazda bulunulabilir. Süresi içinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz. İtirazlar yedi iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilir.

Mülakat sınavı
MADDE 12 – (1) Mülakat sınavı; yazılı sınav başarı listesi sıralamasına göre Ankara’da yapılır.
(2) Mülakat sınavı, sınav komisyonu tarafından dış temsilcilikleri koruma görevi için gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere adayın; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisinin puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir. Mülakat sınavı;
a) Temsil yeteneği 40 puan,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan,
c) Yabancı dil bilgisi 20 puan,
olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Mülakat Sınavı Aday Değerlendirme Formuna kaydolunur. Sınav komisyonunun yüz tam puan üzerinden verdiği puan adayın mülakat sınavı puanını oluşturur. Mülakat sınavı puanı 50 puanın altında olan personel başarısız sayılır ve nihai sıralamaya dahil edilmez.
(3) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim, kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum kabiliyeti gibi nitelikler aranır.
(4) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin tespitinde; mülakat sınavında adaylara sorulmak üzere, ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması halinde hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek suretiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.

Sınavı geçersiz sayılacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıdakilerin sınavı başarısız sayılır;
a) Yerine bir başkası sınava girenler,
b) Kopya çekenler veya kopya çekme girişiminde bulunanlar,
c) Sınav kurallarına aykırı hareket edenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde fiilin niteliğine göre ilgililer hakkında adli ve/veya idari işlem başlatılır.

Nihai başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Nihai başarı sıralaması, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince yapılan yazılı sınav ile 12 nci maddesi gereğince yapılan mülakat sınavında başarılı sayılanların yazılı sınav puanları ile mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak koruma amir ve memurları için ayrı ayrı hesaplanır. Koruma amir ve memurları, nihai başarı puanı en yüksek toplam puana ulaşan adaydan başlamak üzere kendi aralarında sıralanır.
(2) Yazılı ve mülakat sonuçlarına göre başarılı aday sayısının tespitinde; Dışişleri Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ayrı ayrı bildirilen koruma amiri ve memuru sayısı kadar aday sayısı esas alınmakla beraber, koruma amir veya memurlarından başarılı olanların sayısı yeterli sayıya ulaşmasa dahi başarılı aday listesi bu haliyle Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
(3) Koruma amir ve memurları için ayrı ayrı düzenlenecek nihai başarı sıralaması Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmayacaktır.
(4) Üçüncü fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;
a) Yazılı sınavda yüksek puan alan adaya,
b) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,
c) Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya,
öncelik tanınır.
(5) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) Nihai başarı listeleri, müteakip sınav sonucu ilan edilinceye kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev Öncesi Eğitim

Görev öncesi eğitim
MADDE 15 – (1) Misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev öncesi, Başkanlıkça eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi verilir.
(2) Görev öncesi eğitim programının süresi ve eğitim konuları Dışişleri Bakanlığı ile Genel Müdürlük tarafından müştereken belirlenir.
(3) Görev öncesi eğitim programına katılacak personel, harcırah ve yol masrafları kadrolarınca karşılanmak üzere, geçici görevli olarak Ankara’ya çağrılır.
(4) Adayların görev öncesi eğitim programına katılması şarttır. Programa izinsiz olarak veya idarece kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın altı ders saatinden fazla süre katılmayanlar eğitim programından çıkarılır ve dış göreve atanma hakkını kaybederler. Hastalık ve diğer zorunlu nedenlerle, programa katılamayanlar ile katılıp da devam edemeyenler hakkında tesis edilecek iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık Durumu, Atama, Görev Süresi, Geri Çağrılma,
Performans Değerlendirme ve Disiplin

Sağlık durumu
MADDE 16 – (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel, masrafları kendileri tarafından karşılanmak suretiyle tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden, atama tebligat tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alacakları her türlü iklim şartlarında görev yapabileceklerine dair sağlık kurulu raporunu Dışişleri Bakanlığına ibraz eder.
(2) Sağlık kurulu raporunun olumsuz olması veya her türlü iklim koşullarında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi halinde, personel dış temsilciliklere atanma hakkını kaybeder.

Atama
MADDE 17 – (1) Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, görevlendirme için aranan şartları taşıdığı Başkanlıkça bildirilen personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.
(2) Sınavı kazanan personel, statülerinin veya hizmet sınıflarının değişmesi halinde misyon koruma görevine atanma hakkını kaybeder.
(3) Sınavı kazanıp, (Değişik ibare:RG-21/4/2017-30045) görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personelden;
a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak kazanması halinde,
b) Komiser yardımcılığı kursu sınavını kazanması veya komiser yardımcılığı kursuna başlaması halinde,
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde bu görevlerden birini tercih etmesi istenir. Tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
(4) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilerek, görevin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirilmesi hedeflenir. Atama yapılacak dış temsilciliğin tespitinde, imkânlar ölçüsünde adayların; yabancı dil durumu, mesleki uzmanlığı ve gidilecek ülkenin koşulları dikkate alınır.

Görev süresi
MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

Soruşturma ve kovuşturma sonucunda alınan cezaların görevlendirmeye etkisi
MADDE 19 – (1) Personel hakkında yürütülmekte olan adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma, Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olmak için başvuruda bulunmaya ve bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.
(2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma bilgileri görevlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Görevlendirme tarihi itibariyle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenlerin ataması ertelenir.
(3) (Mülga ibare:RG-21/4/2017-30045) (…) hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre engelleyici durumu haiz olanlar yurt dışı göreve atanmaz. Bu personelden, adli/idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda, haklarında mahkumiyet kararı verilmeyenlerden kararı kesinleşenler ile disiplin cezası almayanlar 5 inci maddedeki şartları halen taşımaları durumunda mevcut sırasına, mevcut sırası geçmiş ise tabi olduğu sınav dönemine ait bir sonraki görevlendirilecek personel listesinin başına ilave edilir.

Geri çağrılma
MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-21/4/2017-30045) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;
a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar,
c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,
ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,
d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar,
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar,
kalan görev sürelerine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.
(2) Yukarıda belirtilen sebeplerle misyon koruma görevi sona eren koruma görevlileri bu göreve yeniden müracaat edemez ve atanamaz.
(3) Yurt dışında görevlendirilmekle birlikte, yurt dışına ataması yapılmadan önce yurt içinde işledikleri bir suçtan dolayı, sonradan haklarında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında adli soruşturma veya kovuşturma açılanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılanlar, ilgili mercilerce haklarında kesin karar verilinceye kadar Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar.

Disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme
MADDE 21 – (1) Koruma görevlileri yurt dışı görevleri süresince disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme bakımından Dışişleri Bakanlığı mevzuatına tabidir.
(2) Koruma görevlilerinin Dışişleri Bakanlığındaki görevleri boyunca işledikleri fiillerden dolayı disiplin soruşturması yürütme ve ceza verme yetkisi Dışişleri Bakanlığındadır.
(3) Koruma görevlilerinin görevleri süresince aldıkları performans değerlendirme puanı, disiplin cezaları ve ödüller Genel Müdürlük kayıtlarına geçirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 22 – (1) Koruma görevlileri, misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatı çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon mensuplarının korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirirler. Koruma görevlileri koruma planı esasları ile misyon şefinin veya görevlendireceği diplomatik kariyer memurunun talimatına uygun şekilde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
(2) Koruma görevlileri birinci fıkrada belirtilen görev tanımlarına uygun işlerde görevlendirilirler.
(3) Koruma görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanacak talimat ile düzenlenir.
(4) Koruma görevlilerinin çalışma saatleri ve nöbet düzenleri görevlendirildikleri dış temsilciliğin misyon şefi veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru ile koruma amiri tarafından müştereken belirlenir. Nöbet düzenleri ile çalışma saatlerinin belirlenmesinde bulunulan ülkenin güvenlik koşulları ile dış temsilciliklere ait bina ve konutların yerleşim ve ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
(5) Dış temsilciliklerde görevlendirilen amirler koruma amiri olarak memurlar ise koruma memuru olarak görev yaparlar.
(6) Koruma memurları, koruma amirlerine bağlı olarak görev yaparlar. Koruma memurları, koruma amirleri tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Koruma amirinin bulunmadığı hallerde en kıdemli koruma memuru koruma amirinin görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Koruma amiri koruma planının hazırlanması, uygulanması ve dış temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili konularda misyon içi yazışma yapma yetkisini haizdir.
(7) İlgili birim veya daire başkanlığı tarafından duyurusu yapılması istenen hususlar ilgililere kendileri tarafından Başkanlığa bildirilen elektronik posta adresleri yoluyla iletilebilir.
(8) 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sınava çağrılanlar, geçici görevli sayılırlar.

Müracaat
MADDE 23 – (1) Koruma memurları, dış temsilciliklerde görevleri süresince müracaatlarını, koruma amirleri aracılığıyla misyon şeflerine yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koruma planı
MADDE 24 – (1) Dış temsilcilikte görevli koruma amiri, koruma amirinin bulunmaması halinde en kıdemli koruma görevlisi tarafından hazırlanan koruma planı görüş için misyon şefine veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuruna sunulur. Koruma planının dış temsilciliğin bulunduğu ülkenin veya temsilciliğin koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanması esastır. Misyon şefi veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru tarafından uygun görülen koruma planı onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
(2) Koruma planı en az 3 nüsha olarak düzenlenir ve dış temsilcilikler tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilir. Koruma planı dış temsilciliklerce düzenli olarak güncellenir.

Görev dönüşü
MADDE 25 – (1) Koruma görevi sona eren personel dış temsilcilikten ilişiği kesildiği tarihten itibaren on beş gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevine başlar.
(2) Koruma görevlileri yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde yurt dışı görev dönüş raporunu iki nüsha olarak çalıştığı kadrolarının tahsisli olduğu birim aracılığıyla Başkanlığa gönderir. Raporun bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Nöbet sistemi
MADDE 26 – (1) Dış temsilciliklerin faaliyetleri gereği koruma görevlileri, güvenliğin veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında nöbet hizmeti yerine getirebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 27/1/2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yeni sınav duyurusu yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, halen yurt dışında görevde olan koruma görevlilerinden;
a) Görev süresi iki yılı aşanlar merkeze atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına iade edilirler.
b) Görev süresi bir yılı aşanlar ise 18 inci madde kapsamında değerlendirilerek, uygun görülenlerin görev süresi iki yıla tamamlanır. Uygun görülmeyenler ise merkeze atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına iade edilirler.
c) Görev süresi bir yılı aşmayan koruma görevlileri ise 18 inci madde kapsamında değerlendirilir.

Görev öncesi eğitimi alan personelin durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-21/4/2017-30045)
(1) Yürürlükten kaldırılan 27/1/2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavda başarılı olarak görev öncesi eğitim programına katılan personelden, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine göre atamaya engel durumu bulunmayanların atama işlemleri, görev öncesi eğitim programını başarıyla tamamlamaları halinde Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.

Polis

Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu