Misyon Koruma Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

23.04.2017
1.080
A+
A-
Misyon Koruma Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

2015 yılı içerisinde sınav öncesi misyon koruma sınavı giriş yönetmeliğinde yapılan köklü değişikliklerin ardından 2017 nisan ayı içerisinde de misyon koruma giriş sınavı yönetmeliğinde küçük çağlı değişiklikler yapıldı. Resmi gazete 21 nisan tarihinde yapılan değişiklikler şu şekildedir.

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Son iki performans değerlendirmesinden iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak,”
“m) PBS kayıtlarında son dört performans atışında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyon veya komisyonları tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10).”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Nihai başarı listeleri, müteakip sınav sonucu ilan edilinceye kadar geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “görevlendirme bekleyen personeli” ibaresi “görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personelden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İkinci fıkra kapsamında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;
a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar,
c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,
ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,
d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar,
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar,
kalan görev sürelerine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Görev öncesi eğitimi alan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan 27/1/2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavda başarılı olarak görev öncesi eğitim programına katılan personelden, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine göre atamaya engel durumu bulunmayanların atama işlemleri, görev öncesi eğitim programını başarıyla tamamlamaları halinde Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.