Pmyo | Pomem | Paem | Polis | PolisNoktasi.com https://polisnoktasi.com Mon, 24 Apr 2017 16:44:48 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.4 2017 Misyon Koruma Sınavı Yapılacak! https://polisnoktasi.com/2017-misyon-koruma-sinavi-yapilacak/ https://polisnoktasi.com/2017-misyon-koruma-sinavi-yapilacak/#comments Mon, 24 Apr 2017 11:40:07 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2691 Polis memurlarının yurt dışında görev almalarına verilen isim olan misyon koruma için 2017 yılı içerisinde yeni bir alım yapılacağı duyuruldu. Polis memurlarının merakla bekledikleri misyon koruma sınavının yapılacağı ve başvurularında emniyet genel müdürlüğünün kendi sisteminde kullanıcılara açıldığı belirtildi.

2017 Misyon Koruma Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
2017 yılı misyon koruma sınavı başvurularının son tarihi 26 nisan ve arkadaşlar yazılı sınav da 21 mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır.

2017 Misyon Koruma Sınavına Girecek Adaylarda Aranan Şartlar!

Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tahsislerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuz bir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak, (31/12/1983 tarihinden sonra doğmuş olmak)

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,

şartları aranır.

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10).

]]>
https://polisnoktasi.com/2017-misyon-koruma-sinavi-yapilacak/feed/ 2
Misyon Koruma Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı! https://polisnoktasi.com/misyon-koruma-giris-sinavi-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/ https://polisnoktasi.com/misyon-koruma-giris-sinavi-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/#respond Sun, 23 Apr 2017 19:32:51 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2695 2015 yılı içerisinde sınav öncesi misyon koruma sınavı giriş yönetmeliğinde yapılan köklü değişikliklerin ardından 2017 nisan ayı içerisinde de misyon koruma giriş sınavı yönetmeliğinde küçük çağlı değişiklikler yapıldı. Resmi gazete 21 nisan tarihinde yapılan değişiklikler şu şekildedir.

Misyon Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

MADDE 1 – 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Son iki performans değerlendirmesinden iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak,”
“m) PBS kayıtlarında son dört performans atışında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yazılı sınav; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda, koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara’da yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyon veya komisyonları tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konu ve oranlara göre yapılır ve yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10).”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Nihai başarı listeleri, müteakip sınav sonucu ilan edilinceye kadar geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “görevlendirme bekleyen personeli” ibaresi “görevlendirilen veya görevlendirme bekleyen personelden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İkinci fıkra kapsamında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;
a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b) Hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar,
c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,
ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,
d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar,
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar,
kalan görev sürelerine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Görev öncesi eğitimi alan personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan 27/1/2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavda başarılı olarak görev öncesi eğitim programına katılan personelden, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine göre atamaya engel durumu bulunmayanların atama işlemleri, görev öncesi eğitim programını başarıyla tamamlamaları halinde Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.

]]>
https://polisnoktasi.com/misyon-koruma-giris-sinavi-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/feed/ 0
3. Dönem PAEM Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Sınav Soruları https://polisnoktasi.com/3-donem-paem-meslek-ici-komiser-yardimciligi-sinav-sorulari/ https://polisnoktasi.com/3-donem-paem-meslek-ici-komiser-yardimciligi-sinav-sorulari/#respond Sat, 22 Apr 2017 18:23:44 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2684 Polis memurları arasından alımı yapılacak olan 900 erkek ve 100 bayan komiser yardımcısı için yazılı sınav bugün yapıldı. Yazılı sınavda 100 soru soruldu ve 60 net yapan adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girmeye hak kazanacaklar. Yapılan sınava giren adaylar genel olarak soruların zorluğundan yakındılar.

Komiser Yardımcılığı Sınav Soruları (Toparlananlar)
Bugün yapılan meslek içi komiser yardımcılığı sınav sorularını kendimizce toparlayarak burada sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Burada paylaştığımız sorular doğru demiyoruz biz sadece adaylar bilgilenmesi amaçlı paylaşıyoruz.

1- Anlatım bozukluğu sorusu – bu yaz mutlaka tatile gideceğimizi umuyorum.

2- Kültür sinema – Şener ŞEN

3- 2017 yili g-20 zirvesi

4- Suçsuzluk kaidesi – Hukuk devleti

5- Spor kulüpleri ile ilgili soru – İl Spor güvenlik kurulu

6- Disiplin kurulunun toplantı yeter sayısı – Üye tam sayısı ile toplanır

7- Silah ruhsatı sorusu – En geç 3 ay

8- Korucuların görevlendirilmesi sorusu – İl özel idare

9- Araçların azami ölçüsü – 2,35-4,20

10- Çocuk idari para cezası yaş – 15

11- İçişlerine bağlı kuruluşlar – Jandarma, Egm

12- Diplomatik pasaport sorusu – İl belediye başkanı

13- Egm genel müdür yrd – En fazla 7

14- Toplantı gösteri yürüyüş sorusu –

15- Kolluk kısımları – adli, idari, siyasi

16- Özel güvenlik yetkisinde değildir – El koyma

17- Polis amirleri bekleme süresi hangisi yanlış

18- Makul şüphe – Durdurma, kimlik sorma

19- Kimlik bildirme kanunu sorusu –

20- PVSK 4A nedir

21- Şiddet mağdurları sorusu

22- Konsolosluk sorusu

23- Kabahatler kanunu amaçları sorusu

24- Müdafinin hukuki yardımı sorusu

25- Meslekten çıkarma gerektiren soru

26- Egm personeline resen 15 güne kadar ceza – Vali

27- PVSK para cezası sorusu

28- PErformans değerlendirme sorusu – Cezalandırma

29- Bakanlık yüksek disiplin kurulu – Müsteşar, genel müdür,

30- Yabancıya uzun süreli oturma izni – 5 yıl

31- Trafik kanuna göre hangisi yanlış – Emniyet kemeri

32- Norveçli soru –

33- Yasama dönemi –

34- Sökmek sözcüğü

35- Sovyet rusya – Lozan ant.

36- Kuvai milliye değildir

37- Trabzon olan soru

38- Atatürkün sözü

39- Amme alacakları sorusu – KİT

40- Yerinden yönetim sorusu – Devlet tüzel kişiliği

41- Klasik egemenlik – Locke

42- Hak ve özgürlükler – Nedensellik

43- Birinci kuşak haklar – Eğitim hakkı

44- 1982 anayasasına göre olağanüstü haller – Çalışma, hürriyet

45- BM alt komisyonu sorusu – AİHM

46- Saltanatın kaldırılması – Ulusal egemenlik

47- 2. kuşak haklar – İktidar karşısında

48- İngiletereli soru –

49- Avrupa osmanlı sorusu

50- Aynı tüzel kişilik içerisinde – Hiyerarşi

51- Mahalli idareler – Köyler

52- Motosiklet sorusu – Kullanma hırsızlığı

53- Gıyabi tutuklama kararı – Alt sınır 10 yıl

54- Anayasa mahkemesi üye sayısı – 17

55- Yasama yetkisi sorusu

56- TBMM tarafından kabul edilen kanunlar – 15 gün

57- Sosyal ve ekonomik haklardan – Konut hakkı

58- Milletvekili düşme sebebi

59- Karakol görevlisi – Resmi belgede sahtecili

60- Şikayetle ilgili hangisi yanlış –

61- Kamu davasını düşüren sorusu –

62- Trafik kazası sorusu –

63- Türkiye de temel hak ve hürriyetler sorusu – AİHM

64- 1. dünya savaşlı soru

65- Uyarma, kınama, aylıktan kesme – Disiplin amiri

66- Ayla olan soru – Tek fiil

Bu kadar soruyu toparlayabildik arkadaşlar daha fazla aklında soru olan veya soru cevabı yanlış olanları yorum altından bildirebilirsiniz.

]]>
https://polisnoktasi.com/3-donem-paem-meslek-ici-komiser-yardimciligi-sinav-sorulari/feed/ 0
PMYO Lisans Tamamlama Nedir? Nasıl Yapılır? https://polisnoktasi.com/pmyo-lisans-tamamlama-nedir-nasil-yapilir/ https://polisnoktasi.com/pmyo-lisans-tamamlama-nedir-nasil-yapilir/#comments Fri, 21 Apr 2017 12:13:04 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2671 Polis meslek yüksek okulunu kazanan adaylar ve polis meslek yüksek okulu sınavına girecek adaylara lisans tamamlamanın nasıl yapılacağı hakkında bazı bilgiler verelim istedik arkadaşla. Polis meslek yüksek okullarını kazanan bazı adaylarında lisans okurken okulları kazandıklarını düşündüğümüz için meslek içerisinde polis meslek yüksek okulu mezunu olan polisler nasıl lisans tamamlama yapar bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Pmyo Lisans Tamamlama Nedir?
Polis meslek yüksek okullarından mezun olan polisler bildiğiniz üzere önlisans mezunu polis olarak göreve başlamaktadırlar. Önlisans mezunu olarak göreve başlayan polisler için açık öğretim fakültesinin belli bölümlere lisans tamamlama hakkı tanınmasıyla polis memurları lisans tamamlama yaparak lisans mezunu olabilmektedirler. Yani burada polis memurları açık öğretim fakültesinden sınava girmeden 3. sınıftan devam ederek lisans tamamlama işlemi yapmaktadırlar.

PMYO Lisans Tamamlama Bölümleri Hangileridir?
Polis meslek yüksek okullarından mezun olan adayların lisans tamamlama için seçebilecekleri bölümler şunlardır arkadaşlar;

İKTİSAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İŞLETME
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

Yaptığımız araştırmalar sonucunda polis meslek yüksek okullarından mezun olan polis memurları yukarıda ki bölümlerde lisans tamamlama yapabilmektedirler. Net olarak hangi bölümlerde lisans tamamlama yapabileceklerini öğrenmek isteyenler aöf bürolarına uğrayarak net bilgi edinebilirler. Bu bölümler dışında polis meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar açık öğretim fakültesi anadolu üniversitesinde herhangi bir bölümde lisans tamamlama yapamazlar.

AÖF Lisans Tamamlamaya Nasıl Başvurabilirim?
Polis meslek yüksek okullarından mezun olan polis memurları açık öğretim fakültesi lisans tamamlama işlemleri ile ilgili olarak başvurularını açık öğretim fakültesi bürolarından yapabilmektedirler. Bunun için polis meslek yüksek okullarından mezun olan polis memurlarına tavsiyemiz mezun olduktan sonra açık öğretim bürolarına giderek net bilgi almalarıdır.

]]>
https://polisnoktasi.com/pmyo-lisans-tamamlama-nedir-nasil-yapilir/feed/ 8
Lisans Tamamlama İle Polis Olunur mu? https://polisnoktasi.com/lisans-tamamlama-ile-polis-olunur-mu/ https://polisnoktasi.com/lisans-tamamlama-ile-polis-olunur-mu/#comments Wed, 19 Apr 2017 12:18:00 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2625 Polis olma hedefinde olan adayların sürekli farklı farklı sorularına sitemiz üzerinden ve soru-cevap sistemimizden cevaplar verdiğimizi önceki yazılarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Bugünde farklı bir soruya bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız. Bugünkü konumuz lisans tamamlama, lisans tamamlama ile nasıl polis olunur bu konuya değineceğiz.

Lisans Tamamlamayla Nasıl Polis Olunur?
Polis olmak isteyen hem lise mezunu adaylar için hemde ön lisans mezunları için ayrı bir anlam ifade eden lisans tamamlama ile polis nasıl olunur ona bakacağız. Öncelikle arkadaşlar lisans tamamlama yapmak için herhangi bir üniversiteden açık öğretim veya normal örgün eğitimin ön lisans bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar bundan sonra açık öğretim veya örgün öğretimden herhangi bir lisans bölümüne yani 4 yıllık bir fakülteye geçmeleri gerekmektedir. Bu fakülteye geçen adaylar lisans tamamlamaya başlamış olurlar. Lisansa tamamlayıp okuldan mezun olan adaylar açık öğretim veya örgün öğretim farketmeksizin lisans mezunu olmuş olurlar ve polislik sınavlarına başvuru da bulunabilirler.

AÖF’den Lisans Tamamlayanlar POMEM’e Girebilir mi?
Açık öğretim fakültesinde ön lisans okuyup sonrasında gene açık öğretim fakültesinden lisans tamamlama yapan adaylarda polislik sınavlarına başvururlar. Lisans tamamlama yapan tüm adaylar açık öğretim fakültesi veya örgün olsun polis meslek eğitim merkezi sınavlarına başvuru da bulunabilirler.

]]>
https://polisnoktasi.com/lisans-tamamlama-ile-polis-olunur-mu/feed/ 6
2017 POMEM Parkuru Nasıl Olacak? https://polisnoktasi.com/2017-pomem-parkuru-nasil-olacak/ https://polisnoktasi.com/2017-pomem-parkuru-nasil-olacak/#respond Tue, 18 Apr 2017 13:14:10 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2654 Polis meslek eğitim merkezlerine kamu personeli seçme sınavı öncesinde alımı planlanan 10 bin polis adayı ile ilgili geçtiğimiz günlerde hatırladığınız üzere başvuru süresi 28 nisan tarihine kadar uzatılmıştı. Bu tarih uzamasının pomemde uygulanacak olan parkura hazırlanan adaylar için iyi bir şey olduğunu öncelikle dile getirelim. Peki bu polis meslek eğitim merkezi parkuru 2017 yılı içerisinde nasıl olacak buna aşağıda bakalım.

2017 Fiziki Yeterlilik Parkuru Değişecek mi?
19. dönem polis özel harekat alımlarında fiziki yeterlilik parkurunun değişmesi ve daha zor olması 20. dönem polis meslek eğitim merkezi alımlarında adayların kafalarını karıştırmakta ve parkurun değişip değişmeyeceği sürekli sorulmaktadır. Polis özel harekat fiziki yeterlilik parkuru ile polis meslek eğitim merkezi fiziki yeterlilik parkurları aynı olmayacaktır arkadaşlar. Bizim tahminlerimize göre 20. dönem polis meslek eğitim merkezi fiziki yeterlilik parkuru 2016 yılındaki parkurun aynısı olacaktır. Belki 2017 fiziki yeterlilik parkurunda küçük bir kaç değişiklik yapılarak adaylara duyurulabilir bu değişikliklerde saniyeler ile ilgili olabilir. Peki 2016 yılında ki polis meslek eğitim merkezleri alımında nasıl bir parkur vardı buna aşağıda bakalım.

2016 POMEM Fiziki Yeterlilik Parkuru!
2016 yılında polis meslek eğitim merkezi fiziki yeterlilik parkuru geçmiş yıllarda uygulanan parkur ile aynıydı arkadaşlar ancak bir kaç düzenleme ile yayınlanmıştı.

1) Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

2) Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniyeilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

3) Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. (Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) bir saniye ilave edilecektir.)

4) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) dört saniye ilave edilecektir.)

5) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

7) Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 105cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

8) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

9) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

12) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziksel yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 53 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 45 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altındaalan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

2016-parkur-pomem

Yukarı da ki parkur da bayan ve erkek adaylar için süreler ve tüm detaylar belirtilmiştir.

Not: Unutmayınız ki bu 2016 pomem fiziki yeterlilik parkurudur. 2017 POMEM fiziki yeterlilik parkuru henüz yayınlanmamış olup yayınlandığı zaman sitemizde sizlerle paylaşacağız.

]]>
https://polisnoktasi.com/2017-pomem-parkuru-nasil-olacak/feed/ 0
Polis Çocuklarına Polislik Sınavlarında Avantaj Sağlanıyor mu? https://polisnoktasi.com/polis-cocuklarina-polislik-sinavlarinda-avantaj-saglaniyor-mu/ https://polisnoktasi.com/polis-cocuklarina-polislik-sinavlarinda-avantaj-saglaniyor-mu/#comments Thu, 13 Apr 2017 13:16:56 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2634 Polis olmak isteyen bir çok aday içerisinde belli bir kısım var ki onlar zaten hayatları boyunca ve çocuklukları boyunca bu mesleğin içinde büyümüş kişilerdir. Kimden mi bahsediyoruz polis çocuklarından tabi ki de. Polis çocuğu demek daha doğar doğmaz mesleğe ilk adımını babasıyla atmış kişi demektir. Peki polis çocukları polislik sınavlarının herhangi birinde bu durumdan dolayı artı puan veya düşük puan alarak polis olabiliyor mu yazımızda buna değineceğiz.

Polis Çocuğu Olmak Polislik Sınavlarında Fayda Sağlar mı?
Polis çocuğu olan bir çok polis adayımızın sordukları polis çocuğuyum herhangi bir faydası olur mu sorularına bu yazımızda cevap vereceğiz. Polis çocuğu arkadaşlarımız babanızın veya annenizin polis olması polislik sınavlarında sizlere herhangi bir artı sağlamamaktadır. Mülakatta veya başka yerde polis çocuğuyum demenizin artısı yoktur yani. Aslında baktığımız zaman öğretmen çocuklarına bursluluk sınavı gibi sınavlarda artı puan gibi durumlar olurken bu durum polis teşkilatı içerisinde ne yazık ki yoktur.

Polis çocuklarından yalnızca şehit veye vazife malulü olanlar için bazı avantajlar olmaktadır ki buda şahsi fikrimiz olması gerekmektedir. Peki şehit ve vazife malulü çocuklara nasıl avantajlar sağlanır. Şehit ve vazife malulü çocuklara ygs baraj puanında kolaylık sağlanmakta ve alımlarda şehit kadrosu ayrı tutulmaktadır. Ayrıca sınav ücreti olarak şehit ve vazife malulleri herhangi bir sınav ücreti yatırmamaktadır.

Şehit ve gazilerimizin emanetleri bizlerin her zaman için baş tacıdır. Allah ülkemiz için can alıp can veren yiğitlerden razı olsun…

]]>
https://polisnoktasi.com/polis-cocuklarina-polislik-sinavlarinda-avantaj-saglaniyor-mu/feed/ 9
Lisans Mezunu 2000 Komiser Yardımcısı Alınacak! https://polisnoktasi.com/lisans-mezunu-2000-komiser-yardimcisi-alinacak/ https://polisnoktasi.com/lisans-mezunu-2000-komiser-yardimcisi-alinacak/#comments Wed, 12 Apr 2017 17:59:13 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2663 Polis amirleri eğitim merkezine bilindiği üzere arkadaşlar her yıl ortalama 2000 öğrenci alınmaktaydı. Bu alımlar kamu personeli seçme sınavları yoluyla yapılmaktadır. Bu yıl içinde daha önceki yazılarımızda da belirtmiştik alımların devam edeceği yönünde bilgiler olduğunu ve içişleri bakanımızda bugün itibari ile 2000 komiser yardımcısı adayının alımının yapılacağını.

2000 Komiser Yardımcısı Alınacak!
İçişleri bakanımız sayın Süleyman SOYLU’nun bir kanala yaptığı açıklama da 2017 yılının eylül ayı içerisinde polis amirleri eğitim merkezlerine 2000 komiser yardımcısı adayının alımının yapılacağını söyledi. İçişleri bakanımız yaptığı konuşma da her yıl alımı süren bu alımların bu sene de muhtemelen eylül ayında gerçekleştirileceğini dile getirdi. Ayrıca içişleri bakanımız bu sene içerisinde 2500 de polis meslek yüksek okullarına öğrenci alımı yapılacağını söyledi.

Polis amirleri eğitim merkezi sınavlarına katılacak adaylara tavsiyemiz kamu personeli seçme sınavında alabilecekleri en iyi puanı almalarıdır.

]]>
https://polisnoktasi.com/lisans-mezunu-2000-komiser-yardimcisi-alinacak/feed/ 29
2500 Lise Mezunu Polis Alınacak! https://polisnoktasi.com/2500-lise-mezunu-polis-alinacak/ https://polisnoktasi.com/2500-lise-mezunu-polis-alinacak/#comments Wed, 12 Apr 2017 17:43:33 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2660 Polis meslek yüksek okullarına girmek isteyen adayların merakla bekledikleri 2017 yılı içerisinde lise mezunu polis alımının yapılıp yapılmayacağı sorusunun cevabını bugün içişleri bakanımız Sayın Süleyman SOYLU verdi. Özel bir kanalda konuşan içişleri bakanı alım yapılan ve yapılması düşünülen sayıları da kanal da açıkladı. Bakanımızın yaptığı açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2500 Lise Mezunu Polis Alımı Yapılacak
İçişleri bakanımızın verdiği verilerde 2017 yılı içerisinde ve haziran ayı içinde 2500 lise mezunu polis adayının alınacağını açıkladı. İçişleri bakanımız şuan için alımın haziran ayında yapılacağını bildirdi. Lise mezunu olarak alınacak 2500 polis adayının ne kadarının erkek ne kadarının bayan olacağı şuan için belli değil arkadaşlar ancak muhtemelen geçen seneki alımda olduğu gibi 2250 erkek ve 250 bayan şeklinde alım yapılacaktır.

PMYO YGS Barajı Kaç Olacak?
Şuan için bununla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır arkadaşlar baraj puanı açıklamasını muhtemelen polis akademisi referandum sonrasında yapacaktır detaylı şekilde.

Polis meslek yüksek okulu alımları ile ilgili olarak tüm sorularınızın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://polisnoktasi.com/kategori/pmyo/

]]>
https://polisnoktasi.com/2500-lise-mezunu-polis-alinacak/feed/ 198
2017 KPSS’den Sonra POMEM Alımı Olur mu? https://polisnoktasi.com/2017-kpssden-sonra-pomem-alimi-olur-mu/ https://polisnoktasi.com/2017-kpssden-sonra-pomem-alimi-olur-mu/#comments Wed, 12 Apr 2017 09:50:15 +0000 https://polisnoktasi.com/?p=2652 Emniyet genel müdürlüğü bünyesinde gerek açığa alınan gerekse ihraç edilen polis fazlalığı nedeniyle oluşan ihtiyacı karşılamak amacıyla bilindiği üzere polis meslek eğitim merkezlerinin eğitim sürelerinde değişiklik yapılmıştı. Normal şartlarda eğitim süresi en az 6 ay denirken yapılan değişiklikle bu ibare en az 4 ay eğitim verilmek üzere değiştirilmişti. Yapılan bu değişiklik sonucunda açıkların kapanması amaçlı alımlarda hızlanmış durumda. Peki ilerleyen süreçte 2017 yılında tekrar alım olacak mıdır bu soruya yanıt vereceğiz.

2017 Yılında Tekrar POMEM Alımı Olacak mı?
Nisan başında polis akademisinin 2015 ve 2016 kpss puanı ile 10 bin polis alacağını duyurması üzerine lisans son sınıfta okuyan ve polis olmak isteyen bir çok aday bu alıma başvuru yapıp yapamayacaklarını sorgulamaya başladılar. 20. dönem pomem alımına ne yazık ki lisans son sınıf olan hiç bir aday başvuru yapamaz arkadaşlar. Bu alıma başvuru yapamayan lisans son sınıfta ki adaylar bu yıl içerisinde tekrar bir alım olup olmayacağını sormaya başladılar. Bundan sonra tahminimizce kpss 2017 sınavından sonra eylül veya ekim ayları gibi tekrar bir alım olabileceğini düşünmekteyiz. Eylül veya ekim ayında alım olabilecek dememizin nedeni ise arkadaşlar eğitim 4 ay sürerse ortalama o süreçte yeni bir ilan yayınlanacaktır.

Kpss Sonrasında Kaç Alım Olacaktır?
Kamu personeli seçme sınavından sonra bir alım olursa arkadaşlar tahminimiz gene 10 bin polis alımı yapılacaktır. Bu nedenle lisans son sınıfta okuyan polis adayı arkadaşlar hiç endişe etmesin ve zamana bıraksınlar alım sürecini. Ayrıca içişleri bakanlığı emniyetteki açığı böylelikle hızlı bir şekilde kapatacaktır diye düşünmekteyiz.

]]>
https://polisnoktasi.com/2017-kpssden-sonra-pomem-alimi-olur-mu/feed/ 52