Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği emniyet teşkilatındaki ve emniyet teşkilatına girmek isteyen adayların taşıması gereken sağlık şartlarını içermektedir. Bu sağlık şartları yönetmeliği Polis Amirleri Eğitim Merkez, Polis Özel Harekat, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini de kapsamaktadır. Sürekli sağlıkla ilgili soru soran arkadaşlar aşağıdan durumlarını inceleyebilirler. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ – GÜNCEL

3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30290
İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,
e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik personeli,
f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,
ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,
h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,
ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,
i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,
j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,
k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,
l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları
MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.
Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları
MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.
(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.
b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.
c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.
ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.
d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.
e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.
f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi
MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.
(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.
(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi
MADDE 10 – (1) Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.
(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.
(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.
Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.
(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(5) Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.
(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.
(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma
MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş
MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.
(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.
(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.
Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi, Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;
a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.
(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.
(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları, tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.
c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda, sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına göre karar verilir.
(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü
Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma
MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından “kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;
a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.
b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.
c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik
MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane
Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat ederler.
(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarında;
a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.
b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.
ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.
Danışman hastane
MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.
(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler, tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu
MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.
Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti
MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere görüşünü bildirir.
(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.
Geçici silah muhafazası
MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır.
(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.
b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler, istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya ilişkin hususlar saklıdır.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.
(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.
(3) Sağlık kurulu raporuna göre;
a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.
Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri
MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;
a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.
b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.
c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.
(2) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,
b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,
c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,
bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.
(3) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,
b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,
c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,
ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,
yetkili ve görevlidir.
Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.
(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DETAYLI DİLİM VE BÖLÜM BÖLÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN: 20190103-1-1BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 868 YORUM
 1. Avatar Can dedi ki:

  Sayın Admin gözlerim de şaşılık var. Sorun olur mu ? Olur ise ameliyat olmak için bir sakınca var mı?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 2. Avatar Hakan dedi ki:

  Merhaba admin. Goz ile ilgili bir sorum olacak: goz doktoruna gittim olcum yaptim goz derecelerim 2,25 ve 2,00 cikti sonra damla damlatti her iki goz 0,50 kadar dustu dedi gercek goz olculerin bunlar. Orda goz olcumu yapildiginda tam deger ciksin diye damla damlatiyorlar mi?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Lazer gerekebilir.

 3. Avatar Ömer dedi ki:

  Merhaba ,
  Ben Çarşı ve mahalle bekçisi olarak henüz yeni atandım yaklaşık 1 ay oldu. Aynı zaman da Varikosel hastasıyım ,dün Doktorum ameliyat olamam gerektiğini söyledi acaba ameliyat olsam asalet tastiki ne mani olur mu Varikosel ameliyatı asalet tastiklenmesine engel olur mu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   engel olmaz kanısındayım.

 4. Avatar Devran Dursun dedi ki:

  Belimde fıtık ve düzleşme var.
  Bide şeker hastalığım var. 17 yaşındayım.
  Sorun olur mu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   sorun olabilir.

 5. Avatar Ömer dedi ki:

  Merhaba.
  Askerden muaf olmak polislige engel midir ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hayır.

 6. Avatar Nuray dedi ki:

  Benim kalbim doğuştan delik ama bana pek bi zararı yok sadece kontrollere gidiyorum o kadar o da yılda bir kere yeni liseyi bitirdim ve Polis olmak istiyorum bi sorun olur mi Polis olabilir miyim? ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 7. Avatar Tuğrul dedi ki:

  Merhaba admin pmyo girmek istiyorum fakat sol kolumun omu bölgesinde kısa kollu giydiğimde görülmeyecek kadar yukarı yanıktan dolayı keloid oluştu 15 cm boyu ve 5 eni sislik kabariklik kizariklik mevcut elenme sebebi olur mu ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   şansını deneyebilirsin.

 8. Avatar Tuğrul dedi ki:

  Yanlış yazmıştım yanıktan olusan keloid boyuna 12 cm enine 4 cm

 9. Avatar Şükran dedi ki:

  Benim kalp kapakcığımda sarkma var ama yetersizlik yok Polisliğe engel midir?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde.

 10. Avatar Kerime yaşar dedi ki:

  Merhaba kulak memesinin üzerinde biraz irice siyah renki bir benim var bu sorun oluşturur mu ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 11. Avatar İbrahim dedi ki:

  Kolumda dirsek kısmında trafik kazasından kalma siyah lekeler kaldı pöh olmama engelmidir

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hayır

 12. Avatar Alperen dedi ki:

  admin benim sorum var 3 tane
  1) benim küçükken olduğum bir ameliyat var pescavus izleri gözüküyor şekli biaz küçük ama koşmada veya yürümemde sorun olmuyor sporda yapıyorum bi engeli yok
  2) Göz numaram 1.25 1.50 miyop engel olurmu yada polis okulndayken lens takabiliyomuyuz çünkü alsalar bile polislik gibi bi meslekte gözlük çok engel olur
  3)Bir de ellerimde serçe parmaklarımda hafif eğiklik var o srun olur mu
  CEVAPLARSAN ÇOK SEVİNİRİM ADMİN İÇİMİ KEMİRİYO ALINMICAM DİYE ŞİMDİDEN TEŞŞEKÜRLER

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hepsi doktor takdirinde

 13. Avatar ibrahim dedi ki:

  admin bende troid çıktı tsh değerim 5.28 sınav iyi geçti (22. dönem) polisliğe engel mi? veya ilaçla bu değeri düşürsek sorub olur mu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirindedir.

 14. Avatar harun dedi ki:

  kolay gelsin saygıdeğer her soruyu yanıtlayan admin bey bende bekçiliğe başvuracağım yalnız sağ kolumda tenısçi dirseği oluşmuş ama yaşantımı fazla etkilemiyor sizce elenirmiyim yada doktor geçirir mi sağlık kurulundan teşekkür ederim.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   sorun olmaz gibi.

 15. Avatar Mert dedi ki:

  Admin merhaba geçen sene 3 agustosta doktordan depresif tanısı ile invega isimli normal reçeteli ilça kullandım fakat daha sonra ilacı 20 gün içinde bıraktım sonra doktora gitmedim. Bu polis olmama engel olur mu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde.

 16. Avatar Furkan dedi ki:

  Usta benim sırtımda 15 cm yatay bir şekilde yara izi var? sorun olurmu acaba

 17. Avatar Furkan dedi ki:

  admin sırtımda yatay bir şekildr 15 cm yara izi var sorun olurmu?

 18. Avatar Hasan dedi ki:

  Admin cewaplarsan sevinirim bnde 5 derecelik skolyoz var pmyo da elenirmiyim gecermiyim fazla belli olmuyor

  1. Avatar Admin dedi ki:

   10 derece altı sorun olmuyor.

 19. Avatar Onurcan dedi ki:

  Amin merhaba. Ben sedef hastasıyım yani vücudum da çok olmamakla beraber ayağımda ve kollarımda birkaç kızarıklık var. Pomeme başvurucam ama daha önce liseden sonra pmyo ya başvurdum ve karnımda bulunan ameliyattan dolayı elediler yine aynı sorunla karşı karşıya kalırmıyım

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde

 20. Avatar Esma dedi ki:

  Gözlerimi PMYO’ ya girdikten sonra lazer tedavisi yaptırmam mümkün mü?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Öncesinde bakılıyor

 21. Avatar Süleyman dedi ki:

  Admin merhabalar. Çok önemli bir sorum olacak sağlık sürecinde diyelim ki gözde problem oldu ve Ankaraya sevk edildik eğer ordaki karar da olumsuz olursa polislikten tamamen elenmiş mi oluyoruz yoksa tedavi süreci için zaman tanınıyor mu bunlar diğer bolumler için de geçerli mi tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardan dolayı da elenir miyiz

 22. Avatar Ayşe dedi ki:

  Merhaba admin ben iltihaplı romatizma hastasıyım sorun olur mu ? Lütfen cevap verin

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 23. Avatar Sena dedi ki:

  Kulağımda yırtlma olmuş ama geçmiş bir sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz

 24. Avatar selcuk dedi ki:

  Varikosel hastaligi sorun teşkil eder mi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde

 25. Avatar F ehmi ERDOĞAN dedi ki:

  Tedavi edilmiş keratakonus hastasına polis olabilir diye izin veriyorlar mı.

  Ben 3 kere ameliyat oldum
  Cross ling
  Halka takıldı ring
  Topolazer

  Şuna hastalık ilerlememektedir.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde

 26. Avatar FATİH dedi ki:

  Merhaba,
  Benim 20 lik dişim sorunlu. 23.dönem başvurularından önce aldırmayı düşünüyorum. Ama öndeki dişide çürüttüğü için 2 dişi alacaklar. Sorun olur mu?
  Ayrıca dişimde 3 tane dolgu var ve 1 adet de yaptırdığım diş var bunlar sıkıntı olur mu?
  bilgi rica eder teşekkür ederim.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   sorun olmaz

 27. Avatar Polisadayı7171 dedi ki:

  E nabızımda ülserstif kolit hastalığı gözükğyor ama şuan sağlıklıyım sorun olur mu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 28. Avatar ahmet dedi ki:

  Admin fmf hastalığı polisliğe engel midir ?

 29. Avatar Furkan dedi ki:

  Ben tip 1 diabet yani şeker hastasıyım 19 yaşındayım bu polisliğe engel midir ?

 30. Avatar Furkan dedi ki:

  Ben tip 1 diabet hastası yani şeker hastasıyım polis olmama engel midir ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 31. Avatar Huseyin dedi ki:

  Admin lütfen cevaplar misin kunduracı tipi göğus var bu pmyo da engel olur mu olursa hangi dereceye kadar izin verirler ?? Teşekkürler

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor durumunuza göre takdir ediyor.

 32. Avatar GÜRKAN KILINÇ dedi ki:

  Mitral kapak yetmezliği minimal düzeyde polisliğe engelmi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olabilir.

 33. Avatar İbo dedi ki:

  Merhaba admin ben de kasık fıtığı var ama koşmama yürümeme engel değil bir de az da olsa çenem geri de bunlar sorun yaratır mı ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   İkisi de doktor takdirinde

 34. Avatar cansu dedi ki:

  benim sağ gözümün içinde yara var ve net göremiyorum polis olmamı engellermi

  1. Editör Editör dedi ki:

   Değerli okuyucu doktorunuza danışıp ona göre başvuru yapın.

 35. Avatar Mert Şahin dedi ki:

  Merhaba admin Tbil değeri polis olmaya engel mi ? Sürekli değisen değere sahibim ama 2 yi hic geçmedi polis tanıdıgım süphe etmememi söyledi ama yinede korkutuyor

 36. Avatar Kasım dedi ki:

  Merhaba. Sol el isaret parmagimin ilk boğum kısmini is kazasindan dolayi kaybettim 23.pomeme girmeyi dusunuyorum sorun olur mu cevaplarsaniz sevinirim.Tesekkurler

 37. Avatar Ertaç yavuz dedi ki:

  Kolay gelsin sayın admin iyi günler.. geçen gün kardiyolojiye gittim POMEM için öyle görünmek için herhangi birşey varmı diye EKG çektirdim doktor carpinti oldunlmu diye sordu bunca yıl içerisinde ilk defa oldu daha sonra odasında ki cihazla kalbime baktı herhangi bir şeyin olmadığını soyledi. Madem gelmişsin efor testi yaptıralım dedi bana efor testine girdim sonucu doktora verdim doktor herhangi korkulacak birseyin olmadığını söyledi sadece ritim bozukluğu olduğunu söyledi ve bu da spora falan etki etmemekte ilaç kullanıyorum bayılma olayı yok birde spor yapan birisiyim futbol oynayan birisiyim sormak istediğim bunlara rağmen ritim bozukluğu polis olmama engel midir. İlginiz için tesekkurler

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..

   1. Avatar Ertaç yavuz dedi ki:

    Sayın adminim ilaç kullanmak yok bayılmak yok engel değilse bu sene başvuracam engel olduğu yazılıyordu çekindim başvurmaktan .

    1. Admin Admin dedi ki:

     şansınızı deneyin.

 38. Avatar Özkan dedi ki:

  Hemoroid bekçilige engelmidir admin

  1. Admin Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde…

 39. Avatar Esma Yılmaz dedi ki:

  Merhaba polis admin benim sol gözümde göz tembelliği var yüzde 15 20 civarında polis olabilir miyim senin görüşün nedir bana tam bilgi vermeni istiyorum doktor takdirinde deme çünkü doktor da bilmiyor göz tembelliği polis olmaya engel midir en kısa zaman da yanıtlarsan sevinirim !!!

  1. Admin Admin dedi ki:

   Görme derecen önemli.

   1. Avatar Esma Yılmaz dedi ki:

    Bu kadar mı görebiliyorum sıkıntı yok

    1. Avatar Esma Yılmaz dedi ki:

     Cevabınız nedir

 40. Avatar yasin dedi ki:

  10 derece skolyoz birde cok az kifoz vAR ELENİRMİYİM ?

 41. Avatar Onurcan dedi ki:

  Merhabalar. Benim 1 yaşında geçirdiğim bir operasyon sonucunda karnımda ameliyat izi oluştu. Daha önce pmyo’na başvurdum ve ameliyat yüzünden eğlendim. Şimdi üniversite mezunu olarak pomeme başvuracağım. Fakat bu süreçte sedef hastalığım başladı ve diresklerimde eklem yerlerinde kızarıklıklar bulunuyor sizce bunlar büyük sorun teşkil eder mi?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 42. Avatar Ayşegül aydın dedi ki:

  Ham puanla mı alınıyor yerleştirme puanı ile mi

 43. Avatar Berat dedi ki:

  Hafif dereceli bel fıtığım var hocam engel olur mu

  1. Admin Admin dedi ki:

   yürümede ve koşmada sıkıntı yok ise problem olmaz..

 44. Avatar Hayal_gemisi dedi ki:

  Fmf hastasıyım pöh olmak istiyorum olabilirmiyim düzenli olarak ilac kullaniyorum sorun olurmu

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet sorun çıkabilir ama yinede doktor takdiri önemli..

 45. Avatar Ahmet dedi ki:

  Admin bekçilik için sağlık raporu alıyorum böbreklerde at nalı böbrek teşhisi kondu herhangi bir zararı veya ilerlemesi yok heyetten kalır mıyım gecermiyim

 46. Avatar Muhammer öz dedi ki:

  Ailemde FMF hastalığı mevcut dedemde vs. Annemdede pozitif çıktı fakat fmf in hiçbir yan etkisi belirtisi atak nöbetleri yok. Açıkcası bende fmf testi yaptırmak istemiyorum çünkü hiçbir belirti yok fakat testte çıkarsa sürekli ilaç tedavisi öneriyorlar. İntibaka girdiğimde tam kan sayımı dışında kan testi olmuyormuş ve fmf çıkmıyormuş. Fmf için genetik test yapılıyor ve 2 ay sonra sonuç geliyor. Sizce ailemde olduğu için bana engel olur mu veya bana yönetmelik dışı fmf testi yapılır mı okulda?

  1. Admin Admin dedi ki:

   Genel muayenede sıkıntı çıkabilir..

 47. Avatar Oğuzcan dedi ki:

  Göz tembelliği var sol göz 2 sağ göz 1 . 6 Ay’da bir göz numaram kesinlikle düşüyor. Sizce pmyo’ya girişte sıkıntı olurmu sağlık testinde mezun olduğumda lazer olacağım desem? zaten mazun olana kadar göz numaram sol 1 altı sağ 0.50 altında olur ne düşünüyorsunuz?

 48. Avatar ABDULLAH TURAN dedi ki:

  admin ayağımda damar tıkanıklığı vardı askerden muaf oldum bekçiliğe başvuru yapabilir miyim şu an ayağımda sıkıntı yok başvuru yapsam herhangi bi sınavdan geçemezsem beni tekrar askere alırlar mı ?

  1. Admin Admin dedi ki:

   Genel muayenede çıkarsa sıkıntı olur…

 49. Avatar Reşit dedi ki:

  Diyabet hastasıyım polis olmama engel teşkil eder mi?

 50. Avatar Fatma dedi ki:

  Benim sol ayak parmaklarımdan serçe ve yanındaki parmaklarım eşit ama bana bir sorun teşkil etmiyo sizce sorun olur mu polislik için cevaplarsanız sevinirim

 51. Avatar Alperen dedi ki:

  Göğsümde 2.5cm kadar bir çukur mevcut (kunduracı göğsü) sağlık şartlarında minimal derecede çukur sahi olanlar öğrenciliği kabul ediliyor. Kabul edilir miyim?

  1. Admin Admin dedi ki:

   doktor takdirinde…

   1. Avatar Alperen dedi ki:

    Kapalı ameliyat olsam, sağlık mülakatında ameliyat olmuş olmam sorun çıkarır mı

 52. Avatar Mustafa dedi ki:

  Lateral kesici dişim gömülü ve ön dişlerimin arası beyit seyrek. Sorun yaratır mı?

  1. Avatar Ahmet dedi ki:

   S.a bende parantez bacak var yürumeme ve hareket etmeme engel olmuyor elenirmiyim

 53. Avatar Mert dedi ki:

  Boynumda ve omzundan koluma kadar yanik var acaba bi engel teşkil eder mi?

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 54. Avatar Tuncayugur dedi ki:

  Adminim 1sol elimin ustunde acik kahverengi Allah vergisi doğum lekem var.2 Sedef hastaligi var ama su an vucudumda izi yok igne kullaniyorum yilda 2 defa engel olurmu?
  Saygılar…

  1. Admin Admin dedi ki:

   evet…

 55. Avatar Hacer dedi ki:

  Merhaba diş teli ve çene kayması polisliğe engel mi?

 56. Avatar Timur dedi ki:

  Admin benim omzum ile boynum arasında 1.5 cm çapında bir yağ bezesi oluştu büyümesin diye dikkat ediyorum ağrısı sadece çıktığı noktada her zaman ağırmıyor doktora göründüm küçük bir operasyon ile alırız veya ameliyatı eğitimden sonrada yapabiliriz dedi benim sorum şu yağ bezesini aldırırsam sorunu çözmüş olucam ama bu sefer ameliyattan sonra daha dikkatli olmam gerekecek ameliyat eğitimime engel olur mu elenir miyim ameliyat olmazsam yağ bezesi eğitime engel midir cevabınızı beklicem şimdiden teşekkürler

 57. Avatar Hilal dedi ki:

  Göz çizdirmek elenme sebebi mi

 58. Avatar Ercan dedi ki:

  3 aylıkken kasık fıtığı ameliyatı olmuşum bana hiçbir engeli yok sıkıntı olurmu

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..

 59. Avatar ÖZTÜRK dedi ki:

  admin ”göz tembelliği”(sadece sol gözde) polisliğe engel teşkil eder mi? teşekkürler.

 60. Avatar ahmet dedi ki:

  sol ayak baş parmagımda halgus valgus var yani kemik cıkıntısı ama yurememe engel degil… polislige engelmidir biigisi olan arkadaslar… yardımcı olabilirmi