Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği emniyet teşkilatındaki ve emniyet teşkilatına girmek isteyen adayların taşıması gereken sağlık şartlarını içermektedir. Bu sağlık şartları yönetmeliği Polis Amirleri Eğitim Merkez, Polis Özel Harekat, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini de kapsamaktadır. Sürekli sağlıkla ilgili soru soran arkadaşlar aşağıdan durumlarını inceleyebilirler. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ – GÜNCEL

3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30290
İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,
e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik personeli,
f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,
ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,
h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,
ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,
i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,
j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,
k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,
l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları
MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.
Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları
MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.
(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.
b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.
c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.
ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.
d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.
e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.
f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi
MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.
(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.
(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi
MADDE 10 – (1) Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.
(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.
(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.
Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.
(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(5) Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.
(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.
(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma
MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş
MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.
(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.
(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.
Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi, Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;
a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.
(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.
(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları, tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.
c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda, sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına göre karar verilir.
(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü
Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma
MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından “kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;
a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.
b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.
c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik
MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane
Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat ederler.
(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarında;
a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.
b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.
ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.
Danışman hastane
MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.
(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler, tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu
MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.
Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti
MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere görüşünü bildirir.
(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.
Geçici silah muhafazası
MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır.
(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.
b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler, istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya ilişkin hususlar saklıdır.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.
(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.
(3) Sağlık kurulu raporuna göre;
a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.
Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri
MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;
a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.
b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.
c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.
(2) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,
b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,
c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,
bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.
(3) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,
b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,
c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,
ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,
yetkili ve görevlidir.
Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.
(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DETAYLI DİLİM VE BÖLÜM BÖLÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN: 20190103-1-1BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 868 YORUM
 1. Avatar Mehmet dedi ki:

  Gilikoz 109 çıktı sorun olurum?

 2. Avatar Aleyna dedi ki:

  Ayak bileğim kesilmişti küçükken dikiş izi duruyor hala sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 3. Avatar Buket dedi ki:

  Merhaba
  1) Benim kitle indeksim istenilenin altında sizce. Elenir miyim?
  2) Dişilerimin yapısında bozukluk var yani biraz yamuk bir de üst köpek dişlerim de biraz önde ama bakıldığında belli olunucak derecede değil sizce elenmeme sebep olur mu?
  Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Avatar Admin dedi ki:

   1) Elenirsin.
   2)Sorun olmaz.

 4. Avatar Bilal dedi ki:

  Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğumu söylediler sorun teşkil eder mi acaba lütfen yardımcı olun.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor tacirinde.

 5. Avatar Hande dedi ki:

  Merhabalar ekg sonucunun sonunda 9140 abnormal rhythm yazıyor ve sağ böbrekte 17*11 mm kitle çıktı bu elenmeme sağlıkta sebeb olur mu

 6. Avatar Berkay dedi ki:

  EKG kalp ritimi 104 çıktı normalin üstünde heyecandan olmuş olabilir bi sorun çıkarmı

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Çıkabilir.

 7. Avatar Ahmet Berk dedi ki:

  Admin kardeşim merhaba… Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sağlık raporuna girdim. Tüm branşlardan sağlam ve başhekim bekçi olur yazısıyla emniyete verdim. Yalnız idrar testinde eritrosit değeri 3.6 çıktı bu Ankara’da sorun teşkil eder mi. Hangi doktora sorsam çok önemli değil diyor ama merak ettim…

  1. Avatar Admin dedi ki:

   sorun olmaz.

   1. Avatar Haci dedi ki:

    Admin Akdeniz ateşi hastaligim var taşıyıcı ilaç kullanıyorum sorun olurmu bide tecilim bu yıl aralığın sonuna kadar mülakatta sorun olurmu

    1. Avatar Admin dedi ki:

     Sorun olur. Askerlik sorun olmaz.

 8. Avatar Hacı dedi ki:

  1. Akdeniz ateşi hastaligim var taşıyıcı ilaç kullanıyorum sorun olurmu.
  2. 22 dönem Pomem için basvurcam 31.12.2018 tarihine kadar tecilim var mülakatta sorun olurmu

 9. Avatar beyazdis dedi ki:

  Taşıyıcı hepatilisi.yani aktif hasta değilsin sadece bu virüsü taşıyosun. Polislikte elenme sebebi midir ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Evet

 10. Avatar Hacı dedi ki:

  1.akdeniz ateşi hastaligim var taşıyıcı ilaç kullanıyorum sorun olurmu
  2.22 dönem pomeme basvurcam 31.12.2018 e kadar tecilim var mülakatta sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   1 doktor takdirinde. 2. sorun olmaz.

 11. Avatar ergun dedi ki:

  Sayın admin bekçilik için sağlığa girdim hematoloji sık kan bagisindan dolayı hafif anemi ve tedavi ile duzeltilir yazdı heyettengectim acaba ankarada sagliktan sorun yaşar mıyım

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde sorun olmaz gibi.

 12. Avatar Haci dedi ki:

  Admin Akdeniz ateşiyim taşıyıcı ilaç kullanıyorum sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olur

 13. Avatar Kemal dedi ki:

  Adamim ben bu yıl pmyo dan sağlık nedeniyle elendimde 60 gün içimde dava açmam gerekiyordu ama 90 gün geçti benim bu 60 gün devre kaybı yaşamamak içinmi yoksa hala açma şansım var mı arkadaşlar 6 ay bir süren var diyorlar ama

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Açamazsın.

 14. Avatar Özgür dedi ki:

  Bugün heyete girdim. Çalışan polis memuruyum. Bel kayması ve bel fıtığı var. Yazarken gördüm b 8 a yazıyordu. Açıklamasini bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim

 15. Avatar deniz dedi ki:

  el titremesi eleme sebebi olur nu

 16. Avatar Sinan dedi ki:

  Karaciğer de bulunan 1.5 cmlik hemojion belirtisi sıkıntı yaratır mı admin ilk defa böyle bişey ilk defa duydum ve Bilgi verebilen yok sana zahmet bunun oluru nedir öncekilere göre

  1. Avatar Sinan dedi ki:

   Admin karaciğer de bulunan 13.5 mm Yani 1.5 cm ilk hemojion çıktı ultrason da 4 5 doktora sordum ben sağlık açısından hiç bir sorun teşkil etmez dediler ve polislik de eleme sebebi yazdığını söyledim şaşırdılar bu benim için sıkıntı yaratırımı bazı yerlerde heyet raporlarında olumlu yazılmış bazıların da olumsuz yazılıp Ankara’ya heyete göndermişler

 17. Avatar Sinan dedi ki:

  Admin karaciğer de bulunan 13.5 mm Yani 1.5 cm ilk hemojion çıktı ultrason da 4 5 doktora sordum ben sağlık açısından hiç bir sorun teşkil etmez dediler ve polislik de eleme sebebi yazdığını söyledim şaşırdılar bu benim için sıkıntı yaratırımı bazı yerlerde heyet raporlarında olumlu yazılmış bazıların da olumsuz yazılıp Ankara’ya heyete göndermişler

 18. Avatar Hacı dedi ki:

  Admin Akdeniz ateşi hastaligimi soylemesem ne olur intibakta kanda cikmiyomus diye biliyorum

  1. Avatar EYYÜB dedi ki:

   Bilal kardeş ben de romatoit artrit hastasıyım ilaç kullanıyorum ancak herhangi bir sorun yaşamıyorum futbol oynuyorum vs sorun cıktı mi sen de görüşlerin nedir ayrıca ben de söylemicem kan temiz

   1. Avatar Mami dedi ki:

    Hocam sorun oldu mu

 19. Avatar Mustafavrsk dedi ki:

  Admin 21. Donem pomem saglik kuruluna girdim ultrasonda safra kesemde tas cikti genel cerrahi safra kesesinde tas mevcut olup engel teskil etmektedir yazdi. Suan memlekete geldim senet imzalatmak icin. Saglik sartlarinda safrada tas ogrencilige engeldir ancak laporoskopik ameliyatla safra alinirsa saglam kabul edilir yaziyo. Simdi hemen ameliyatla aldirip oyle gitsem gecermiyim?

 20. Avatar Poo dedi ki:

  Sağlık kurulunda burun eğriliği olduğ ile ilgili bir not düşüp ve sağlam yazdıktan sonra her hangi bi sıkıntı çıkar mı

 21. Avatar yusuf dedi ki:

  2017-2018 paem 3 öğrencisiydim… 13.03.2018 tarihinde ön çapraz bağ ameliyatı olduğum için ilişiğim kesildi. Geçmiş dönemlerde fyo, pomem, paem ya da herhangi bir polis okulundan bu tarz sorunla elenip geri dönen oldu mu.. nasıl bir yol izlemeliyim.

 22. Avatar Asssss dedi ki:

  Admin 22. Donem pomeme basvrdum. Cok heycanli oldugum icin pskiyatri doktoruna muayene olmustum sosyal fobi teshisi koydu elenir miyim?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 23. Avatar Ahmet dedi ki:

  Merhaba çapraz bağ ameliyatı (astrokopik) olmak elenme sebebimi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde.

 24. Avatar Servet dedi ki:

  Admin ben lösemi hastasıydım 8 yıl önce ama şuanda herhangi bir rahatsızlığım yok ve 2 yıl önce askerlikten curuk aldım polislige basvura bilirmiyim

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirindedir.

 25. Avatar Hatice dedi ki:

  Merhaba bacağım da mercimek büyüklüğünde et ben var sorun olur mu ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 26. Avatar Mustafa dedi ki:

  2 parmağımda yamukluk var az düzeydde sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   genelde sorun olmaz.

 27. Avatar Leyla Akkaya dedi ki:

  Merhaba öncelikle yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkürler, şuan 22.dönem pomem de eğitim gören bir arkadaşım var ve hepatit taşıyıcısı değeri bini geçmiyo galiba yedi olması gerek riskli olması için,ilk aşamada sonucu olumsuzdu ve dna tahribatı var mı ona bakıldı olumlu çıktı şuan bir olumlu bir olumsuz raporu var sizce okuldan çıkarılır mı bir ayı geçti eğim görüyor ve hepatit taşıyıcılığıyla ilgili değişiklik o kazandıktan sonra yapıldı etkiler mi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hepatit elenme nedeni. Doktor takdirindedir.

 28. Avatar Merve dedi ki:

  Admin merhaba. On alt disimde dolgu var sorun olur mu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 29. Avatar ONUR YETER dedi ki:

  selamü aleyküm benim hayallerim hep polis olmaktı alt çenemin ön dişimde küçük biir kırık var bu kırık kın oldugu yer dünz yani normal diş gibi ama kırıldıgı için digerleine nazaran biraz daha kısa bu pmyo ögrenciligine engelmidir ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 30. Avatar Berkay dedi ki:

  Merhaba Admin ben yurt dışında yaşıyorum Pöh olmam için askerliğimi yapmak zorunda mıyım? Daha yapmadım askerliğimi ondan TEŞEKKÜRLER

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Askerlik yapmak zorunda değilsiniz.

 31. Avatar Hakan dedi ki:

  Admin merhaba L5 vertabre sakralizasyon bekçilik için elenme sebebimidir ? Cevaplarsanız çok teşekkür ederim.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Maalesef bilgim tam değil.

 32. Avatar İsmail dedi ki:

  Merhaba admin sorumu cevaplarsan çok iyi olur bende 1 cm kasık fıtığı var hareketlerimi engellemiyor . 22 döneme başvurdum ameliyat olmasam sarın olur mu acaba

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor bulursa sorun olur.

  2. Avatar M.C dedi ki:

   Sorun yarattılar mı sağlıkta?

 33. Avatar Sıla dedi ki:

  Merhaba, yüz bölgesinde bulunan çiller elenme sebebi midir?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Hiçbir sorun olmaz.

 34. Avatar kenan dedi ki:

  Sağlık spor ve sözlü mulakat eskiden aynı gün yapılıyordu. 21.dönemde ise sözlü mulakat farklı günde oldu.22 .dönemde her şey aynı gün mu yoksa sözlü mulakt yine farklı bir tarihte mi olur ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Ayrı zamanlarda yapılacak.

 35. Avatar C.d dedi ki:

  Lise bir öğrencisiyim ve şu an gözlük kullanıyorum. Lise bitince pöh icin başvurmayı düşünüyorum gözlerimi çizdirsem sıkıntı olur mu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 36. Avatar AYSHE dedi ki:

  merhaba,yeni yayımlanan yönetmelikte üniforma giyildiğinde vücudun belirli yerlerinde görüllmeyen yara,iz vb. şeyler sağlık taramasında sorun teşkil eder mi ?(bu madde olmasına rağmen)

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 37. Avatar Feyza dedi ki:

  Pmyo için hazırlanıyorum her gece kullandığım alerjik rinit ilacı var toza kire tüye alerjim olduğu için kullanıyorum endikasyon kısmında alerjik rinit ve alerjik rinitle beraber astım tedavisinde kullanılır yazıyor ama astımım yok sorun olur mu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirindedir

 38. Avatar Feyza dedi ki:

  Kontrol için hastaneye gittim akciğerler solunum temiz kandada hiç bir sıkıntı yok ilacı tamamen burun kaşıntısını engellemek için kullanıyorum her gece almam gerekiyor

 39. Avatar ayşe dedi ki:

  merhaba. yakın zamanda diz artroskopi ameliyatı geçirdim diz içerisinde fazladan oluşan bi bağ ağrı yaptığı için alındı. parkur sınavımıda kaçırdım bu yüzden. 23.dönemde tekrar başvuracağım ama bu ameliyat sağlıkta sorun teşkil eder mi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 40. Avatar Faruk dedi ki:

  Merhabalar. Yaklaşık 10 sene önce duvardan düşmem sonucu dirsek hizasında kolumda yarık oluştu ve 15 dikiş atıldı. Şu an izi bariz şekilde gözüküyor. 2012’de de Pmyo’da sağlık kontrolünde bu yüzden elenmiştim. Şu an Paem başvurularında daha esnek davranılıyor mu acaba bir bilginiz var mı?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Biraz esneme var, şansınızı mutlaka deneyin.

 41. Avatar Mehmet dedi ki:

  Merhaba. Bende bel fıtığı başlangıcı var. Bu sorun olyr mu?
  2. Bunula ilgili olarak ilaç kullansam hastanede tedavi görsem fizik tedavi gibi bu da elenmeme sevep olur mu acaba .Teşekkürler simdiden .

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Günlük hayatı ve sporu etkilemiyorsa hiç belirtmeyin.

 42. Avatar Kader dedi ki:

  Merhaba paem ne zamana kadar ogrenci lisans mezunu alimi olur ? En son 2020 de son kez alinacak daha sonra alinmayacakmis acaba dogru mu ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   kesin bir tarih yok.

 43. Avatar Fatih dedi ki:

  Ben bundan 6 sene önce menisküs ameliyatı oldum o srada çapraz bağlarımda kopukmuş ama onu yapmamışlar sonra yaparız diye lakin 6 senedir hiç bi sıkıntı çekmedim çok şükür
  22. Dönem pomem ön sağlıktan spordan geçtim genel sağlıkta ve okulda bi problem olur mu ? Teşekkür ederim

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde.

 44. Avatar mustafa dedi ki:

  Merhaba. Testis tümöründen ameliyat oldum ve bir testisim alındı. Kanser tedavisine ihtiyaç görmedi doktor. Vücuduma yayılmadığı için. 4 sene oldu ve çok şükür gayet sağlığım yerinde. Yaşantıma hiçbir etkisi olmadı. Askerlikten muaf tutuldum. Polis olabilir miyim peki?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirindedir.

   1. Avatar mustafa dedi ki:

    Teşekkürler

 45. Avatar Burcu9090 dedi ki:

  Merhaba Admin
  sağlıklı hepatit b taşıyıcısı PAEM 2018 yılı alımlarında engel midir? Güncel sağılık yönetmeliğine göre engeldir diye anlıyorum. ancak alımlara kadar bu madde değişir mi? Değişmesi yönünde çok fazla talep var. Yorumunuz için teşekkürler.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Engeldir. Değişmesi çok zor.

 46. Avatar YUNUS dedi ki:

  Selamun Aleyküm Admin.
  Abi ben şimdi Lise 2 ye gidiyorum. Lise 4 de PMYO ya başvurduktan sonra. ne zaman açıklanır (Bu 1)
  Benim bir böbreğim sol kasığımda. Doktorlar sorun olmaz dedi. İleride sorun çıkartır mı?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde.

 47. Avatar gökhan dedi ki:

  mrb admin

  benim dizimde menisküs var ama ben ameliyat olmadım.
  sıkıntı olur mu acaba.
  şimdiden teşekürler.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirindedir.

   1. Avatar ahmet tan dedi ki:

    mchc mvc mch değerlerine bakılıyor mu benım hemoglobın 13 çıktı

 48. Avatar ahmet tan dedi ki:

  mcv mch mchch ye bakılıyor mu admın

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Tam detayını bilemiyorum.

 49. Avatar Sümeyye dedi ki:

  İyi günler boyum 1.71 kilom ideal vücudumda herhangi bir iz yok ama psikiyatri kaydım var ilac kaydı da var geçen yıl oldu polislikten elenme sebebimidir yardımci olurmusnz

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olabilir.

 50. Avatar hülyaa dedi ki:

  başvurular ne zaman

 51. Avatar hülyaa dedi ki:

  boyum1.58 kazanabılırmıyım

  1. Avatar Admin dedi ki:

   162 cm boy şartı var.

 52. Avatar simlaerhan dedi ki:

  3000 komiser alımı ve 23.dönem polis alımında yaş şartı kaç olur sizce ve 2018 kpss geçerli olacakmı

 53. Avatar cengiz gecer dedi ki:

  ğözde doğuştan katarak var ama görmeye engel teşkil etmez pomem öğrencisi olur yazdı ,kaşeyi bastı . bir sorun olur mu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olabilir.

 54. Avatar Şaban dedi ki:

  Uroeji hocası eritrosit 4 yazdı idrar testinde acaba sıkıntı olurmu?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Doktor takdirinde.

   1. Avatar Şaban dedi ki:

    Admin sağlık kurulundan sorunsuz geçti ama sağlık daire başkanlıgından sıkıntı olurmu?

 55. Avatar Ömer sari dedi ki:

  Admin bey sag bacagimin diz kapağının üstünde kesik izi var serçe parmagi buyugunde pantolon giydigimde belli olması imkansız kapalı bir bölgede sorun olurmu

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 56. Avatar Özbir dedi ki:

  Admi 7 yıl önce apandisit ameliyatı oldum.o bölgedeki ameliyat izi sorun olur mu?
  Sol gözü nişan alırken kapatamıyorum peki bu sorun mudur? Teşekkür ederim.

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Apandisit sorun olmaz. Diğerini bilemiyorum.

 57. Avatar gökhan dedi ki:

  antidepresan ilaç polisliğe engelmi

  1. Avatar Admin dedi ki:

   evet.

 58. Avatar gökhan dedi ki:

  antidepesaan polisliğe engelmi kulanmak

 59. Avatar Rabia dedi ki:

  Kalp kapakcigimda çökme var sorun olurmu. Herhangi bi ilaç kullanmiyorum

  1. Avatar Admin dedi ki:

   doktor takdirinde

 60. Avatar Caglar dedi ki:

  Vdrl rpr pozitif (+) geçerli mi