Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği emniyet teşkilatındaki ve emniyet teşkilatına girmek isteyen adayların taşıması gereken sağlık şartlarını içermektedir. Bu sağlık şartları yönetmeliği Polis Amirleri Eğitim Merkez, Polis Özel Harekat, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini de kapsamaktadır. Sürekli sağlıkla ilgili soru soran arkadaşlar aşağıdan durumlarını inceleyebilirler. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ – GÜNCEL

3 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30290
İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,
e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik personeli,
f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,
ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,
h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,
ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,
i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,
j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,
k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,
l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları
MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.
Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları
MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.
(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.
(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.
b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.
c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.
ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.
d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.
e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.
f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi
MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.
(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.
(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi
MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.
Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi
MADDE 10 – (1) Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.
(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.
(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.
(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.
Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.
(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.
(5) Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.
(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.
(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur
Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma
MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.
Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.
(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.
(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.
Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş
MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.
(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.
(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.
Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.
(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi, Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;
a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.
(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.
(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları, tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.
c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda, sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına göre karar verilir.
(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü
Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma
MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;
a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından “kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;
a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.
b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.
c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.
Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik
MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane
Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat ederler.
(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarında;
a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.
b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.
c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.
ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.
Danışman hastane
MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.
(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler, tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu
MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.
Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti
MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere görüşünü bildirir.
(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.
Geçici silah muhafazası
MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır.
(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;
a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.
b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;
a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.
(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler, istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.
(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.
(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya ilişkin hususlar saklıdır.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.
(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.
(3) Sağlık kurulu raporuna göre;
a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.
b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.
Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri
MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;
a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.
b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.
c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.
(2) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,
b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,
c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,
bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.
(3) Sağlık komisyonu;
a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,
b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,
c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,
ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,
yetkili ve görevlidir.
Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.
(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DETAYLI DİLİM VE BÖLÜM BÖLÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN: 20190103-1-1BİR YORUM YAZIN

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 868 YORUM
 1. Avatar Suna dedi ki:

  İntibak zamanında yapılan sağlık kontrollerinde herşeyde saglıklıyız sadece gözümüz bozuk cıktı az dereceyle orda bi hassasiyet gösterirler mi yoksa affetme yok mu? Bir de sağlık kontrollerinde gözümüz bozuk hemen o anda eeliyorlar mı yoksa ameliyat için zaman veriyorlar mı eğer zaman vermiyorlarsa intibaktan önce mi olmalıyız?

  1. admin admin dedi ki:

   Göz şartlarına uymuyorsanız ankaraya hakem heyetini gönderilirsiniz sonrasında elenirsiniz. Zaman vermezler intibaktan önce olabilirsiniz iyileşecekse.

 2. Avatar adem dedi ki:

  bende open bite var fakat 6 mm den az ama şartları okuduğum zaman aradaki virgül kafamı karıstırıyor >>>>>

  Eşkal belirleyici olmak (1) kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.

  1. admin admin dedi ki:

   En iyisi doktorunuza götürmeniz bu şartı danışmanız.

 3. Avatar kafkas dedi ki:

  saçlarımda önden biraz açılma var elenme durumu söz konusumu?

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 4. Avatar esma dedi ki:

  yüzde ben yada çizik sorun oluyor mu

  1. admin admin dedi ki:

   O büyüklüğüne bağlı detaylı bilgiye http://polisnoktasi.com/etiket/guncel-egm-saglik-sartlari-yonetmeligi/ buradan ulaşabilirsiniz.

   1. Avatar esma dedi ki:

    ben küçük burnumun yanında çizikte kaşımın altında —— bu zunlukta fazla değil yani okudum ama bişey anlayaadım yukarda

    1. admin admin dedi ki:

     Görmeden yorum yapmak zor ki biz kesin geçersiniz desek bile komisyon eleyebilir oradaki doktor.

 5. Avatar emre dedi ki:

  Sol kolumda jilet izi var polis ozel harekat muracat edecem bu engel teskil edermi bilgi verirseniz sevinirim

  1. admin admin dedi ki:

   Görünür yerdeyse ve büyükse sorun yaşayabilirsiniz.

 6. Avatar Mehmet dedi ki:

  Sol yanağımda fasulye tanesi büyüklüğünde ben var ve alt çene m biraz ileride herhangi bir sorun olur mu suratta ben olmasi englemidir.

  1. admin admin dedi ki:

   Eşgal belirleyici değilse sorun değildir. Çene konusuna gelince http://polisnoktasi.com/emniyet-teskilati-saglik-sartlari-yonetmeligi/ buradan bakabilirsiniz.

   1. Avatar Mehmet dedi ki:

    Doğuştan olan bir şey et beni değil sadece siyah nokta gibi gözüküyor üzerinde tüy çıkıyor sakal olunca belli olmuyor

    1. admin admin dedi ki:

     Sorun olacağını sanmıyorum 5 metreden eşgal belli etmiyorsa.

 7. Avatar burak dedi ki:

  Merhaba admin kulak burun bogaz maddesinin b maddelerinin oldugu bolume giriyor isitme sikintim.tam olarak anlamadim polis olabilir miyim olamaz miyim.

  1. admin admin dedi ki:

   Doktorunuza gösterirseniz net cevap verebilir.

 8. Avatar ahmet dedi ki:

  Merhaba geçmişimde hatta bu sene okb tedavisi var. En son mayıs ayında ilaç aldım antideprasan. 75 mg anafranil. ondan sonra kullanmadım. Son psikolog görüşmem ise ağustos ayında oldu. Bunun yüzünden elenir miyim? Bende ki sadece takınıt hastalığıydı. Normal hayatıma hiç bir etkisi yok. Birde kararsız kaldığım ön sağlıkta psiklojik tedavi gördüme evet yazarsam direk elenir miyim? yoksa önsağlıkta problem olmaz, genel sağlıkta mı elenirim.

   1. Avatar ahmet dedi ki:

    C dilimi dahil olanlar öğrenciliğe devam eder. D diliminde olanlar öğrenciliğe devam edemez. Öğrencilerde C dilimi psikiyatrik hastalıklar, D dilimi olarak kabul edilir.

    Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.

    VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Ek cümle:RG-27/10/2010-27742) (Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.)
    A) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
    B)
    1) Nevrotik kişilikler.(obsessif kompulsif, historik bağımlı ve benzeri kişilik bozuklukları)
    2) Geçirilmiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete, somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
    3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları.
    4) Geçirilmiş psikosomatik hastalıklar.
    5) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Self mutilasyon girişimi.
    Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının bozulmamış olması, çalışma güç ve verimlerinin azalmamış olması gereklidir.
    C) Not: Öğrenci adayları ve öğrenciler için bu dilimdeki hastalıklar D diliminde kabul edilir.
    1) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete, somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
    2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş psikosomatik hastalıklar.
    3) Organik nedenlere bağlı hafif derecede kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar.
    4) Geçirilmiş ve tam iyileşmiş madde ve alkol bağımlılığı.
    5) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını hafif derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu
    6) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Mental retardasyon.(IQ düzeyi için en az 70 olmalıdır)
    D)
    1) Antisosyal, paranoid, borderline, şizotipal, şizoid kişilik bozuklukları.
    2) Nevrotik bozukluklar, psikosomatik hastalıklar, ileri derecede konuşma bozukluğu.
    Açıklama: Bu maddeye girenlerin ruhsal bozukluklarının çeşitli tedavilere rağmen iyileşmemiş olması, kronik ve devamlı bir nitelik kazananması gerekmektedir.
    3) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Psikotik bozukluklar. (sanrısal bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk, (BTA) bipolar bozukluklar, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar)
    4) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı.
    5) Psikoseksüel bozukluklar. (homoseksüalite, transseksüalite, transvestitizm)
    Açıklama: Bu maddeye gireceklerin seksüel davranış bozukluklarının belirgin olması, bu durumlarının iş ortamında bilinerek sakıncalara yol açması gereklidir.
    6) Organik nedenlere bağlı ileri derecede kişilik bozuklukları, kronik organik ruhsal bozukluklar.
    7) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını ileri derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu.
    8) (Ek:RG-27/10/2010-27742) İntihar (suisidal) girişimleri.
    E) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.
    Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan tedavisi imkansız psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, benim anladığıma ben b grubundayım ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. gereken yerleri not aldım. d ve e elenir. c nin de meslek hayatına etki ederse elenir diye bir yorum ortaya çıkıyor doğru mu hocam?

    1. admin admin dedi ki:

     Doktorunuz daha net cevap verecektir ona gösterin bu alanı.

    2. Avatar leyla demir dedi ki:

     bisey sormak istiyorum acaba ygs den yuksek alıp saglık kontrolunden de gecsek mulakatıda geecsek ama boyda az da olsa sorun olsa elenirmıyız

    3. admin admin dedi ki:

     Boy şartı kesindir.

    4. Avatar Engin ÇITLAK dedi ki:

     Bekçilik sınavına giren yeğenim mülakatı kazandı.Sağlık raporu ile ilgili İstanbul Beşiktaş ta bulunan Sait Çiftçi hastanesinde işitme testinde 8.000 db de sıkıntı olduğu söylenmiş Ankara’ya hastaneye gönderdiler aynı teşhisle elenmek isteniyor.size sorum 3.bir Hakem heyetine gönderilebilirmi?itiraz hakkı varmı adli konuda nasıl bir süreç başlatabilir.kendisi bireysel olarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine gittiğinde kulak burun boğaz doktoru yapacağın işe engel değil dediği halde kurumun yönlendirdiği hastanelerde niye böyle sıkıntı çıkarıyorlar.

 9. Avatar FATMA dedi ki:

  göbeğimde apandist ameliyatı izi var hafif morluklu sorun olur mu sağlık sorunlarında

 10. Avatar deniz arslan dedi ki:

  apandist ameliyatı oldum 3 yıl önce izi var morluklu ama hiçbir sıkıntım yok sadece iz göbeğimde oda sorun olur mu elenir miyim

 11. Avatar misafir dedi ki:

  göz ameliyatı oldum problem olur mu

  1. admin admin dedi ki:

   Neyle ilgili bir ameliyat acaba sağlık şartlarını inceleyin veya doktorunuza gösterin en kolayı.

 12. Avatar mert dedi ki:

  merhabalar. benim sol kolum tam açılmıyor. %5 esneme kaybı var demıslerdı askerde.. sizce bir sorun olur mu??

  1. admin admin dedi ki:

   Doktorunuza gösterin şartları net cevap versin.

 13. Avatar mertcandemirhan dedi ki:

  Düz tabanlık var bende ama belli oluyor ama yürümemde hiçbir sıkıntı yok koşup herşeyi yapabiliyiyorum aynı zamanda 10 yıldır sporcuyum bi engel yaratır mı ?

  1. admin admin dedi ki:

   Doktorunuza danışın bunu net olarak cevap versin.

   1. Avatar Mehmet Kaplı dedi ki:

    Doktora sordum o yönetmeliği bilmediğini açıkladı düz tabanlıkta alınmama ihtimali var mı varsa bunların dereceleri neler ?

    1. Avatar Admin dedi ki:

     Sorun olabiliyor. Normalde engel. Sorun olmayan da oluyor. Deneyip göreceksin.

  2. Avatar PÖH dedi ki:

   Sorun olur diye biliyorum..

 14. Avatar Halid Güler dedi ki:

  Teşekkür ederim admin kardes

 15. Avatar Zahit dedi ki:

  Benim daha önceki yıllarda çapraz bağlar koptu ben amaliyat oldum sınava da böyle girdim kazandım şu an normal hayatımı yaşıyorum sağlık raporunda bi sıkıntı olur mu

  1. Avatar volkan dedi ki:

   zahit kardeş kazandın mı kardeş

  2. Avatar Ahmet dedi ki:

   Kardeşim şuan kazandınmı benimde çapraz bağım kopuk ameliyat olucam sende sıkıntı oldumu izden dolayı bi sıkıntı yaşadınmı

 16. Avatar Berk dedi ki:

  Merhaba, kilo ile ilgili olarak zayıf sayılırım, onla alakalı bişey göremedim, fiziki açıdan zayıf görüntü engel olurmu acaba, tek problemim o, boy 1.74 kilo 58

 17. Avatar Kagan dedi ki:

  A B C D E diye hastalıklar gruplanmış, B kısmında olanlar öğrenciliğe kabul ediliyor mu?

 18. Avatar Mehmet dedi ki:

  Hafif derecede kekemelik yaşayanlar direk eleniyor mu yoksa derecelendirme vs varmı ?

  1. admin admin dedi ki:

   Mülakatta kekelemezseniz sorun olmaz muhtemelen çok belli olmuyorsa kekemeliğiniz.

 19. Avatar EmreDag dedi ki:

  iyi günler. 2 yıl önce kısa bir süre antidepresan kullanmıştım. Bu sağlıktan geçmeme engel our mu ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olabilir çünkü evraklar da soruluyor.

   1. Avatar EmreDag dedi ki:

    Peki antidepresan konusunda tüm antidepresanlar sağlık problemi teşkil ediyor mu ? Çünkü psikolojik olarak konulmuş bir tanı yok. Bir kere rahatsızlandım özel hastaneye gitmiştim orada ihtiyacım olduğunu söylemişti çok ağır olmayan bir antidepresan kullandım kısa bir süre.

    1. admin admin dedi ki:

     Antideprasan konusunu anlatırsınız durumu ama sonuç ne olur bilemiyoruz.

 20. Avatar Kagg dedi ki:

  Toplamda kaç kere sağlık kontrolünden geçiyoruz, ön sağlık bir, intibak öncesi hastanede genel tarama iki, başka var mı göreve başlamadan ya da başladıktan sonra?

  1. admin admin dedi ki:

   Okula başlamadan da oluyor.

 21. Avatar bünyamin tekdemir dedi ki:

  kulak rahatsızlığı olursa sıkıntı olurmu ama işitiyor sadece uzaktan sesleri biraz geç işitiyor

 22. Avatar aykut aydın orun dedi ki:

  mrb bn de özel harekat alımına basvuruda bulunmak istiyorum ama sol kolumda üstte jilet ve gösümün üstünde dövme var sorun olurmu

  1. admin admin dedi ki:

   Evet engel..

 23. Avatar aytaç dedi ki:

  yi günler ben sağ ayağımdan varis ameliyatı oldum şuan varir çorabı kullanıyorum ve sol ayağım sağ ayağıma göre 2.5 cm kısa kısalık için tabanlık kullanıyorum yürümede aksaklık falan olmuyor bunlar yürümeme koşamama engel değil vücut olarak da fit bir görünüm var boy 1.90 80 kg 1 yıl fitness yaptım ve 3 ay yüzmeye gittim. beni 10000 özel harekat alımda sağlık muayenesin elerler mi?

 24. Avatar İbrahim dedi ki:

  Sol kaşımda çizik var cocukken düşmüştüm engel olurmu?

  1. admin admin dedi ki:

   Büyüklüğüne bağlı muhtemelen küçükse sorun olmaz.

   1. Avatar Lütfi dedi ki:

    Bnm kasımın üstünde dikiş izi var sıkıntı olur mu

    1. admin admin dedi ki:

     Esgal belitliyorsa sorun olur.

 25. Avatar Yavuz dedi ki:

  Admin ben dizimden ameliyat oldum sikinti olrmu

  1. admin admin dedi ki:

   http://polisnoktasi.com/emniyet-teskilati-saglik-sartlari-yonetmeligi/ buradan inceleyin ameliyatı çeşidini veya doktora gösterin bu yönetmeliği.

 26. Avatar Yiğit dedi ki:

  Diyabet hastasıyım insülin kullanıyorum pomeme girişte sıkıntı çıkarır mı çıkarsa bile teşkilatta bir sürü tanıdığım diyabet hastası var bana engelse onlara nasıl engel olmuyor cevaplarsanız sevinirim iyi günler

 27. Avatar Selman Başlı dedi ki:

  Hayırlı günler benim elmacık kemigimin altinda bulunan mercimek tanesi kadar bir ben var sorun olurmu ?

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 28. Avatar Serdar dedi ki:

  3 yıl önce askerde kıl dönmesi ameliyatı oldum tamamen iyileşti sıkıntı olur mu

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 29. Avatar Fehmi dedi ki:

  Merhabalar

  Benim sağ kolumun üst kısmı kucukken yanmış şuan yanik t-shırt giyince belli olmuyor ama üstümde bir şey yokken belli oluyor sorun olurmu.

  1. admin admin dedi ki:

   Büyüklüğüne bağlı.

   1. Avatar Fehmi dedi ki:

    10 cm uzunlukta 20 cm yana doğru genişlikte.

    Ama dediğim gibi t-shırt giyince belli olmuyor

    1. admin admin dedi ki:

     Sorun olabilir ama buna komisyon karar verir.

    2. Avatar Fehmi dedi ki:

     Peki siz ne düşünüyorsunuz size kalsaydı ne derdiniz .

    3. admin admin dedi ki:

     Görmeden bende bir şey diyemem.

 30. Avatar Doğan dedi ki:

  Boynumun sag lateral kısmında bir ameliyat izim var parca aldirdim sorun olur mu 7,5 cm2 bir alan kapliyor

 31. Avatar orhan dursun dedi ki:

  02.10.1989 doğumluyum başvurma şansım yokmu 2 ay için

  1. admin admin dedi ki:

   Giremezsiniz.

 32. Avatar Tan dedi ki:

  Merhaba saclarim uzun mulakata giderken problem olurmu kestirmem gerekirmi

  1. admin admin dedi ki:

   Size kalmış ama bana kalırsa ben kestirirdim.

 33. Avatar Süleyman dedi ki:

  merhaba uzağı görmede sıkıntı yaşıyorum 2 numara gözlerim.şu aralar ameliyat olmayı planlıyorum iyileşme süreci 15 gün civarı. sizce tam olarak ne zaman olmalıyım mülakatı beklemelimiyim saygılar..

  1. admin admin dedi ki:

   Size kalmış ister şimdi isterseniz mülakattan sonra olun.

   1. Avatar Süleyman dedi ki:

    mülakatta ön muayene olmuyo sanırım teşekkür ederim

 34. Avatar hasan dedi ki:

  selam admin benim kalp de 0.7cm ASD var yani anadan dogma delik var. bana her hangi bir sıkıntı vermiyor büyüme yapmıyo herangi bir tedaviyede ihtiyaç olmadıgını soyluyo doktorum özel harekata başvursam elenirmiyim.teşekkürler şimdiden.

   1. Avatar hasan dedi ki:

    valla baktım hiç bişey anlamadım ben burdan ya.

    1. admin admin dedi ki:

     Doktora götür ona sor doktorları ilgilendiren terimler genelde.

 35. Avatar Batın dedi ki:

  Merhaba… Uzağı görememe sıkıntısı var ama 1 falan sanırım çok ileri derece değil… Çizdirmek mantıklı mı? Ve renk körlüğü de var. Özel lenslerden kullansam sağlık taramasında fark edilir mi?

  1. admin admin dedi ki:

   Renk körlüğü engel. Fark edilirse direk eleniyorsunuz.

 36. Avatar ali dedi ki:

  merhaba uzagı goremedıgım ıcın gozluk kullanıyorum gözlerim 2.50 bozuklukta ikiside sorun olur mu başvuru yaptım paramıda yatırdım teşekkurler

  1. admin admin dedi ki:

   2.5 2.5 ise sorun olur.

 37. Avatar emre kara dedi ki:

  admin merhaba;
  14 derece skolyozum var alımda sıkıntı yaşarmıyım. Yukarıda ki yazıda hiç birşey anlamadım kimler alınacak kimler alınmayacak bence net bir yazı değil.

  1. admin admin dedi ki:

   Doktorunuza gösterin bunu o anlatır size tıbbi terimlerden bizde anlamıyoruz ne yazık ki.

 38. Avatar serhat dedi ki:

  Sağ el bilegimden ameliyat oldum dikis izide 5metreden belli olmuyor. Sorun olur mu?

  1. admin admin dedi ki:

   Sağlıkta doktor karar vermek ona görmeden yorum zor

 39. Avatar Hasan Mutlu dedi ki:

  GÖZLÜK KULLANIYORUM 1.75 NUMARA SAĞ SOL 0.75 GÖZLÜKLE GİTSEM VEYA GÖZLÜKSÜZ GİTSEM GÖRME İLE İLGİLİ TABELADA YAZILARI OKUTSALAR GÖREBİLME YETENEĞİM VAR GEÇERMİYİM ?

  1. admin admin dedi ki:

   Mülakatta renk körlüğü ne bakılıyor sadece size kalmis

 40. Avatar soner snr dedi ki:

  Bende at nalı böbrek var acaba özel harekata başvurabilir miyim ?

 41. Avatar ilter dedi ki:

  boy 1.80 kilo 63 özel harekata alırlarmı

 42. Avatar ÜMİT dedi ki:

  sınav giriş ücretini arkadaşım benim adıma yatırdı. fakat dekontta onun imzası var sıkıntı olurmu?

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz senin adına yattıysa.

 43. Avatar Burak dedi ki:

  sag kolumda klavuka kırıgı var suan platın takılı ama butun hareketlerımı yapabılıyorum engel yok şinav barfixs eskısı gıbı rahatım agrım sızım olmuyor doktoruma sordum engel degil dedi. acaba sorun olurmu özel harekata basvurdum .???

  1. admin admin dedi ki:

   Doktora gösterdiniz engel değil dediyse sorun olmaz.

 44. Avatar emin dedi ki:

  benim üst çene ön dişlerim seyrek olduğundan kaplama yaptırdım 2-3 tane diş çürüdüğünden çektirmiştim ama dışarıdan eksik diş olduğu görünmüyor sorun oluyor mu?

  1. admin admin dedi ki:

   sorun olmaz.

 45. Avatar Sefa dedi ki:

  benim sol kulağımın az önün de 2.5 ,3 cm lik amaliyat izi var sorun olurmu 5 metreden gözükmüyor gibi yada çok az belli oluyor olabilir sorun olurmu yoksa ordaki lere bağlımı

  1. admin admin dedi ki:

   Görmeden yorum zor.

 46. Avatar cahit dedi ki:

  hepapit b sıkıntımı, neye göre değerlendiriyorlar sağlıklı taşıyıcı belgesi mi alınması lazım?

 47. Avatar OnlyVatan dedi ki:

  Alt dislerimin 6 tanesi hafif bozuk sıkıntı olur mu ?

  1. admin admin dedi ki:

   Bariz bozuk değilse sorun olmaz.

 48. Avatar OnlyMillet dedi ki:

  alt dişlermden 6 tanesi hafif bozuk ama gülünce veya herhangi bir şekilde(kendim göstermek hariç) görünmüyor sıkıntı olur mu ?

 49. Avatar hakan dedi ki:

  arkadaşlar benim kulağımda zar çökmesine bağlı incelme oldu da burada öyle bir madde yok bu bana engel mi bu arada işitmemde hiç bir problem yok

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz muhtemelen.

 50. Avatar ali dedi ki:

  arkadaşlar burnumda kemik eğriliği var ama nefes almamı güçlendiren bir durum ortada yok ve de ameliyat olup düzelirsem bana engel olur mu

  1. admin admin dedi ki:

   Sorun olmaz muhtemelen çok bariz değilse.

 51. Avatar Ercan Cavlak dedi ki:

  Sayın adminim ben üç buçuk yıl önce trafik kazası geçirdim ve kaval kemigimin icinde platin var bağımsız duruyor yani vidaları söküldü doktorum bana ercan sıkıntı cikarmaz cikardigi takdirde gel cikartalim fakat ameliyat olmana gerek yok dedi tam tesekkullu saglik raporundan onay ile gectim fakat oradaki saglik personelleri sıkıntı cıkarır mı elenmem icin tek sebeb o çünkü merak ediyorum teşekkürler

  1. admin admin dedi ki:

   http://polisnoktasi.com/emniyet-teskilati-saglik-sartlari-yonetmeligi/ bunu doktorunuza gösterin tıbbi terimleri doktorlar net bilir.

 52. Avatar aaaaaaaaa dedi ki:

  merhaba böbrek taşı elenme sebebi acaba ?

  1. admin admin dedi ki:

   Bence küçük bi operasyonla sağlığınıza kavuşun kafanızda rahat olsun.

 53. Avatar Rıdvan dedi ki:

  Admin kolay gelsin .. 15-20 yıl önce kolumdan ameliyat olmuştum dikiş izi belli oluyor bu durum sorun teşkil eder mi ? Teşekkür ederim ..

  1. admin admin dedi ki:

   Yazlık kıyafette görülüyorsa sorun olabilir.

 54. Avatar BUSE dedi ki:

  Bende doğuştan rahim yokluğu var bu sorun olur mu?

  1. admin admin dedi ki:

   Sağlık şartlarında aratınız veya doktorunuza gösterin net cevap alırsınız.

   1. Avatar Sultan dedi ki:

    Benim sol 3. Kostada osteokondrom var cerrahlarla konuştum önmli bişey olmadığını söylediler ancak yinede ameliyatla alacaklarını belirttiler ameliyatla alındıktan sonra hiçbişey olmamış gibi sapsağlam olacağım belirtildi sonuç ılarak nede olsa ufak bir amelyat geçirmiş olacağım bu özel harekat polisi olmama yada sadece polis olmama engelmi polis yada pöh olabilirmiyim

 55. Avatar ahmet dedi ki:

  gözde lazer serbest diye duydum doğru mu

  1. admin admin dedi ki:

   Doğru.

 56. Avatar ömer dedi ki:

  iyi akşamlar, benim diş eksimliğim var, ama yaptırıcam, diğer sorum da ellerim de kollarımda , vücudumdada diyebilirim küçük beyaz lekeler var fakat zararı yok. bunlar elenme sebebi olurmu, şimdiden teşekkürler

  1. admin admin dedi ki:

   Lekeleri görmeden yorum zor. Diş problem olmaz.

   1. Avatar ömer dedi ki:

    anladım. lekeleri cildiyeciyede gösterdim olumsuz herhangibir birşey söylemedi.

    1. admin admin dedi ki:

     O zaman sorun olmayacaktır.

    2. Avatar ömer dedi ki:

     Allah razı olsun sizden, beni çok mutlu ettiniz, tekrardan teşekkür ederim size

 57. Avatar ömer dedi ki:

  sayın admın sağlık mülakatlarında nelere bakıyorlar yardımcı olursanız çok mutlu olurum

  1. admin admin dedi ki:

   Vücuttaki izlere, düz tabanlığa ve renk körlüğüne.

   1. Avatar ömer dedi ki:

    bu kadar mı sadece

 58. Avatar halil dedi ki:

  kolay gelsin ben uzağı göremiyorum, 1,5 2 derece gözüm bozuk. bu sorun olurmu

  1. admin admin dedi ki:

   Pmyo için sorun olur ama pomem için sorun değil.

 59. Avatar halil dedi ki:

  pmyo için gözün kaç derece olması lazım en son, sorun olmaması için

  1. admin admin dedi ki:

   1 derece.

 60. Avatar halil dedi ki:

  her iki gözün toplamımı 1 derece olucak peki

  1. admin admin dedi ki:

   Tek göz 1 dereceye kadar müsade var.

   1. Avatar halil dedi ki:

    sağolun

1 2 3 8