Ana Sayfa / PAEM / Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği emniyet teşkilatındaki ve emniyet teşkilatına girmek isteyen adayların taşıması gereken sağlık şartlarını içermektedir. Bu sağlık şartları yönetmeliği Polis Amirleri Eğitim Merkez, Polis Özel Harekat, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini de kapsamaktadır. Sürekli sağlıkla ilgili soru soran arkadaşlar aşağıdan durumlarını inceleyebilirler. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,

e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik personeli,

f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,

ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,

h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,

ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,

i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,

j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,

k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,

l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,

m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci

Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları

MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları

MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:

a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.

b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.

c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.

ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.

d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.

e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.

f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi

MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.

(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.

(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi

MADDE 10 – (1)  Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.

(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.

(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.

(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.

(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.

(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.

(5)  Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.

(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.

(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur

Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma

MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar,  istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş

MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.

(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.

(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.

Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması

MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.

(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi, Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;

a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.

(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.

(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları, tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.

c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda, sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına göre karar verilir.

(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü

Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma

MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından “kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;

a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.

b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.

c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik

MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hastaneler ve Danışman Hastane

Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat ederler.

(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.

(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarında;

a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.

b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.

ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.

Danışman hastane

MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.

(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler,  tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu

MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.

Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti

MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere görüşünü bildirir.

(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.

Geçici silah muhafazası

MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır.

(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.

b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.

c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.

(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;

a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.

(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler, istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.

(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya ilişkin hususlar saklıdır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.

(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.

(3) Sağlık kurulu raporuna göre;

a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.

Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri

MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;

a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.

b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.

c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.

(2) Sağlık komisyonu;

a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,

b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,

c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,

bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.

(3) Sağlık komisyonu;

a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,

b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,

c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,

ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,

yetkili ve görevlidir.

Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.

(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DETAYLI DİLİM VE BÖLÜM BÖLÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN: 20180103-1-1

Bu makalede tam 625 SORU-CEVAP yer almaktadır. Okumak ve yeni soru sormak için aşağıya bakınız.

625 Soru Var

 1. Benim pmyo da kan kan tahlilimde hepsi normal çıktı trombosit plt değeri 191.000//296.000 aralıklarında çıktı 3 gün önceydi doktor bi tahlil daha istedi191.000 düşükmüş sizce sınırları nedir alt ve üst sınırı yönetmelikte yazmıyorda

  • admin

   Kesin bilgimiz yok maalesef.

  • Bendede trombosit dülüklüğü var ama bu konuda net bir bilgiye bende ulaşamadım eğer siz bir bilgiye ulaşırsanız bıradan bildirirseniz hem bana hemde bu durumdan müzdarip olan arkadaşlara yardımcı olmuş olursunuz.. Şimdiden teşekkür ediyorum

 2. Trombosit plt 191.000//296.000 aralığında ćıktı doktor alt değer biraz düşük dedi tekrar kan verdim alt ve üst sınırı nedir

 3. Paem mülakatına girdim ön sağlıktan elenmedim ama göğüs bölgesinde biraz yağlanma var detaylı sağlık taramasinda bir engel olabilirmi acaba

 4. Merhaba admin benim sol kol bileğimde ufak 1 2 cm yanık izi var pölisliğe engel olurmu

 5. admin benim damağımda diş çıkmıştı onu çektirdim şuan diş eksiğim flan gözükmüyor sizce bi sorun olur mu? sayı olarak eksik olabilir ama düzgünlük açısından sorun yok bu durum kafamı karıştırıyor yardımcı olursanız sevinirim

 6. Milli sporcuyum güreşçiyim 2 kulağımda kırık polislikte bi sıkıntı olurmu

 7. Göğsümde de 6 7 cm lik küçüklükten kalan iz var iki tane belirgin polislikte sıkıntı olurmu

 8. Admin bnm kaburgamda önmsiz bir kemik varmış fazladan tıp olarak adı osteokondrom cerrahlar ve opertor doktorlarla konuştum önmsiz bişey ama yinede alacaklarını söylediler amelyat olduktan sonra hiçbirşeyim kalmayacakmış herhangi bir sorun olmaz dediler ama nede olsa bir ameliyat geçirmiş olacağım bu pöh yada polis olmama engel olurmu ?

 9. Merhaba benim gozum ikisede 0.75 ikisin toplami 1.50 pmyo basvursada sorun oluru mu

 10. admin mülakata giderken tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alıp öyle mi gidiyoyoruz yoksa mülakata gittiğimiz yerde mi bizi muayene ediyorlar ? bu konuyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • admin

   Mülakata giderken yapacağınız tek şey, fiziki parkur ve sözlüye çalışmak. Orada sizi ön sağlık taramasından geçiriyorlar, kazanırsanız intibakta sağlık raporu alıyorsunuz. Kısacası kendiniz herhangi bir muayeneye gitmeyeceksiniz.

 11. Merhaba. Subaylık için sağlık raporu alırken
  Teşhis: Skolyoz
  Madde: 63A/F1 ( omurganın hafif derecedeki eğrilik veya şekil bozuklukları )
  Karar: Muvazzaf subay olur.
  Pomem içinde öğrenci olur kararı alabilir miyim? Askeriye sağlık yürütmeliğinde madde 63’ün A bendinin 1. Fıkrası’nın pomemde ki karşılığı hangisidir? Şimdiden teşekkürler

 12. şu soruya netlik kazandırır mısınız? 1 ay anksiyete için ilaç kullanmışsam ve tedavi sonlanmışsa 6 ay ya da 1 sene sonra o ilaç kayıtlarda gözükür mü? eğer gözükürse direkt elenir miyim yoksa psikoloğa yönlendirip karar alma aşaması mı olur?

 13. Gözlük takmam sorun olur mu?

 14. bir kulagin isitmesi normal digeri tam sagir iken hangi sağlik birimine girer yoksa elenirmiyim

 15. bir kulagin isitmesi normal digeri tam sagir iken hangi sağlik birimine girer yoksa elenirmiyim ne yapmaliyim

 16. Bir kulagin isitmesi normal ken digeri tam sagir ise hangi saglik dilimine girer yoksa elenirmiyim . Ne yapmaliyim

 17. Ben pnomotoraks gecirdim bir kere 3 yil oldu tekrar yok 21. Doneme gircem formda işaretlesen elenirmiyim yukarida bulamadim teşekkürler

 18. Admin askerlikten de muaf olurmuyum

 19. Benim başımın yan tarafında doğum lekesi var 1 tl büyüklügünde estetik, lazer, bıcak gibi ameliyat olursam mülakatta sorun yaşarmıyım

 20. safra taşı nedeniyle safra kesem alındı.engel olur mu?

 21. merhaba ben salı günü kan bağışı yaptım kızılaya. kan alınan yerde morluk oluştu. ön sağlıkta sorun olur mu bu. teşekürler.

 22. benim ön üstte dişimde hafif çıkıntı var yani birazcık çaprazlık. göze batacak kadar eğik değil. biraz çıkıntı gibi duruyor. sorun olur mu ön sağlıkta.

 23. Varis tedavisi gördüm polis olamam engel olur mu?

 24. Bu gün parkura girmeden önce omuz ön sağlıkta bir omzunda biraz düşüklük var dediler ama geçtim bir şey demediler benim için akademiye girmem halinde bir sorun teşkil eder mi bu durum

 25. astım polislikte sıkıntı yaparmı

 26. Yönetmelikte kepçe kulak ameliyatı ile ilgili bir madde bulamadım polisliğe engel midir

 27. mitral kapak yetmezliği sorun mu acaba? c sınıfına yazmışlar ama elerler mi heyet raporu alırken teşekkürler..

 28. Merhaba admin benim bir sorum var. Sağlık yönetmeliğinde ”B- 3) Tedavi ile iyileşen, kronik ve sınırlı deri hastalıkları. (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, yaygın olmayan vitiligo plakları) ” maddesi var. Benim çenemde ufak ve ilerlemeyen neredeyse gözle belli olmayan vitiligo var. Tedaviye devam ediyorum. Elenme sebebi mi?

 29. minimal mitral yetmezlik polislikte elenme sebebimi ve bu hastalıktan geçip sağlık raporu alan varmı

 30. hafif mitral yetmezliği

 31. admin bana biküspit aort teşhisi konuldu yani 3 kalp kapakçığı olması gerekirken 2 taneymiş ama aort yetmezliği yok mitral yetmezlik ise eser ama aonuç kısmında mitral yetmezlik yazmamış sadece biküspit aort yazmış sordum doktora eser miktarda herkeste var dedi şimdi durum ne olur acaba arkadaşların bilgisi var ise onlarda yazsın ve bu biküspit aort hastalık olarak geçiyormu

 32. Merhaba böbrek iltihabı ve demir eksikliği problem teşkil eder mi polisliğe engel midir?

 33. benim daha önce yani bi 15 yaşındayken bir intihar girişimi var. birde omurgamda belli olmayan çok küçük bir eğrilik var sıkıntı olur mu?

 34. merhaba, anlımın ortasında 1 cm dikiş izi var ama 5 m uzaktan bakıldıgında eger ortamda ışık varsa parıldıyor normalde fazla belli olmuyor , zaten saçlarıma yakın oldugu için saçlarım gorunmesıne engel oluyor bir sıkıntı olur mu ?

 35. Merhaba admin alt ast değerli ile alakalı sorum olacaktı ast değeri 37 alt değeri 71 çıktı buda benim kafamı karıştırdı normal değerlerin 40 ı geçmemesi gerekiyormuş bu herhangi bir elenme sebebi olabilir mı

 36. Admin kalbimde ritim bozukluğu var ve mitral kapakçıkda gevşeme olduğunu söyledi doktor. Ama önemli değil, spor yapmana normal hayatını sürdürmene hiçbir şekilde engel değildir icin rahat olsun dedi. Acaba polislikte sorun olur mu acaba. Spor 36 saniye kpss 86 yazık olacak kendime o kadar çok istiyorum ki😏😏allahım inşallah nasip ederr

 37. Hocam merhabalar. Polis olduktan sonra Allah göstermesin çok nadir görülen pek bilinmeyen ve polisliğe engel görme ile alakalı yönetmelikte geçmeyen bir hastalığa yakalandık diyelim. (Çok fazla gün yüzüne çıkmamış hastalık var sonuçta) Bu durumda yönetmelikte de yok hastalık fakat polislik yapmaya engel böyle bir durumda geri hizmet durumu olmuyor mu ? Ki böyle başına gelen mutlaka ki olmuştur. Yorumunuzu alabilir miyim ? Teşekkürler…

 38. Hocam Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Her soruya çok güzel cevap veriyorsunuz.
  Bende 21. dönem sözlü mülakatı bekleyenlerden biriyim,suan sivilce tedavisi için roaccutane adlı ilacı kullanıyorum ilk 3 ay bitti son 3 ay kaldı.? Bu sorun teşkil eder mi bi bilginiz var mı? Sivilce pek yok ama kan değerlerini etkiliyor bu ilaç. Geçici olduğunu bilseler bile sorun olur mu sizde?

 39. Hocam merhaba! Askerlik hizmetim esnasında bir kaza geçirdim. Sol el işaret parmağım da yaklaşık 2 cm’lik bir kopma oldu ama sağ elimi kullanan biriyim bunu da belirteyim. Bekçiliğe başvurdum, emniyet sağlik yönetmeliği uygulanıyor diye biliyorum. Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları B maddesi sağlık şartlarını taşıyorum sanırım. Yazılı sınavı geçersem sağlık raporu alırken bu durumu tabibe belirtmeli miyim, gizleyebilirsem gizlemeli miyim? Ne yapacağımı bilemiyorum, yaşım 29, son şansım diyebilirim. Kaza raporum da var bu arada, yardımcı olursanız sevinirim, saygılar!

 40. Omuzumda 3 tane yan yana sigara söndürülmüş yanık izi var tam belli çoöukluktan kalma polisliğe engel mi

 41. Tek böbreği sağlam arkadaşlarda polis olabiliyor mu admin..

 42. admin safra kesesi ameliyatı kapalı sıkıntı mı baksalar görebileceklerini sanmıyorum

 43. Sağ elimin üstünde 15 tane dikiş var sizce engel olurmu

 44. kan şekeri yüksek çıkması sıkıntı olur mu

 45. Admin benim bileğimde iz var küçükken kolumu kırmıştım Demir sokmuşlardı bilekten dirseğe kadar düzelmesi için yuvarlak bi iz

 46. 3_4 senelik sivilcelerden kalma izler veya cukurlar sorun oluyormu yüz bölgesinde acaba?

 47. Sağ gözüm 1.5 sol gözüm 1 miyop PMYO’ya girişe engelmi

 48. Admin benim sol kulagimda %70 isitme kaybi var ve pöh olmayi coook istiyorum hiç ihtimal yokmu sağ kulak saglam

 49. Hocamsol kulakta %70 isitme kaybi sag kulak saglam hic poh olma ihtimalim yokmu insallah icimi rahatlacak cevap gelir

 50. Emniyet genel müdürlüğünün sağlık yönetmeliğine göre, kifoz derecesine bakılıyor mu. Ve kas ve iskelet sistemindeki hangi nedenden dolayı elenme durumu olur?

 51. Merhabalar . Benim iki sorum olacak(POMEM İçin/ Yazda 4 yıllıktan mezun olacağım )
  1.) Yazda dizimden ameliyat olacağım . Diz bağlarımda yırtılma yüzünden ameliyat olacağım. iyi geçerse normal sağlığıma kavuşursam sağlık mülakatında sıkıntı olur mu?
  2.) Gözümde miyopluk var 3.00 numara , bu sorun teşkil ediyor da lens kullanarak gitsem yada lazerle çizdirem mi gerekiyor illa ki.

  (Link atmazsanız sevinirim admin bey )

 52. Dirseğimin üstünde bir yanık lekesi var ama çok belli olmuyor bi sıkıntı olur mu?

 53. Admin kardeşim ,emeğine sağlık.Sana iki sorum olucak müsaadenle,cevaplarsan sevinirim.

  1)-Bir kavga sonucunda baldırımdan bıçak darbesi almıştım.Hiç bir operasyon geçirmedim direk dikildi izi falan da belli olmuyor zaten ama bir süre hastahane de yattım bi problem teşkil eder mi?

  2)-Benim bildiğim hiçbir hastalığım yok çok şükür ama bir dünya maddeye tabiyiz,çoğu da bilip anlamadığım şeyler.Sence asil onayını alabilirsek kısmetse,önceden hastaneye gidip hangi kontrolleri özellikle yaptırmalıyım

  şimdiden sağ olasın.

 54. Selamun aleykum ön çapraz bağ ameliyatı olmayı düşünüyorum dizimin hemen altında 4-5 cm dikiş izi olucak bu konuda polislikte sıkıntı olurmu (PÖH)? Olur ve ya olmaz deminizdeki cevabı neye dayanarak cevablıcaksınız onuda soylermisiniz lütfen yanlış anlaşılma olmasın sadece net bilgi öğrenmek için söyluyorum şimdiden teşekkür ederim.

 55. Boy kaç santim olmalı

 56. Admin benim küçük azı dişleri üstte 2 tane yok ayrıca on dişlerin kalıcı protez sorun bekçilik için sorun olur mu

 57. Sa admin iki sorum var 1) bu yaz kaza gecirdim sol el serce parmagimin ucu 1 cm kadar kaptu engel olurmu bu 2. Olarakta yüzümde çil var biraz engel mi ??

 58. Benim sol baldırımda doğum lekem var ışaret parmağım büyüklüğünde bu sorun olur mu?

 59. Admin kardeşim . Beni askere B18.1 ( kronik viral hepatit B , delta ajansız ) diye göndermediler . Bu benim özel harekat olmama engelmidir . Bulaşıcı değil . Şimdiden teşekkür ederim .

 60. Admin benim nefes problemim var ameliyat olacam fakat estetik mudahale diye gececek raporlara plastik cerrahi de ameliyata girecegi icin sorun olur mu ?

 61. S.a admin bekcilik için kan şekerim 103 çıktı yönetmelik 99 diyor sorun olur mu veya 3 4 güne düşer mi bu değer

 62. Orta parmagimin ilk bogumu kırıldı ameliyat oldum bu problem olur mu ?

 63. Size bir sorum olucakti.ben yeni saglik yonetmeligini okudum.yazlik uniformadan dovme yada yara izi gozukmedigi surece sorun olmayacagini soyluyo.peki buna jilet izleride dahilmi.kolumun ust tarafinda jilet izleri var.Yazlik uniforma giyildiginde belli olmaz ama.yardimci olursaniz sevinirim.Kolay gelsin.

 64. Öncelikle hayırlı günler , İlk sorum ; Göz hizası kafamın tam arkasında 50 kuruş büyüklüğünde doğum lekesi var ve orada saç çıkmıyor , küçükken düşmeye dayalı darbeden dolayı burnum kırık olduğu için sağlıklı nefes alma problemim vardı , iki sene evvel tedavi oldum kırığı alıp düzelttiler . üçüncü sorum ise küçükken bademcik ameliyatı geçirdim , Sizce problem olabilecek bir sağlık sıkıntım var mı hayırlı çalışmalar günler

 65. Karaciğerimde hamanioma rastlandı sorun olur mu

 66. göğüs kafesi şekil bozuklukları (pektus karinatum) polis veya pöh olmaya engel midir doktor ameliyat olmana gerek yok belirgin değil dedi.s

 67. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Çarşı ve mahalle bekçiliği için sağlık muayenesine girdim. Her iki gözümde de ayrı ayrı 0,75 astigmat var diye yazdılar rapora. Bundan bi sıkıntı çıkar mı. Elenme ihtimali varmı.

 68. Varikosel ameliyatı olmak herhangi bir sorun teşkil eder mi ? Şimdiden teşekkürler.

 69. Bicüspit aort 1derece aort yetmezliğim var polis olmama engelmi

 70. Merhaba emniyet yönetmeliği şartlarına göre tüm aşamaları geçtim.Kardiyolojide eko ekg normal ama tansiyonum heycandan 14/9 cıktı doktor sağlam yazdı dahiliyede sağlam yazdı kan ultrason tüm bölümlerden sağlam aldım fakat bu tansiyon heyette veya ankaradan sıkıntı olurmu ??

 71. Merhaba emniyet yönetmeliği şartlarına göre tüm aşamaları geçtim.Kardiyolojide eko ekg normal ama tansiyonum 14/9 cıktı doktor sağlam yazdı dahiliyede sağlam yazdı kan ultrason tüm bölümlerden sağlam aldım fakat bu tansiyon heyette veya ankaradan sıkıntı olurmu ??

 72. meraba ben pomem 21 döneme girdim diş yönetmeligine göre beşten az eksiklikler kabul ediliyormus üc olmayan dişim ve ust cene bölgesinin son kısmında iki gömü dişim var bir problem olurmu köpru yaptırırsam gecerli olur mu

 73. merhaba plt degerininüksek olmasa sorun teşkil eder mi

 74. Düz tabanliktan askerliğe elverişli değil diye muaf oldum ama sagligima spora engel değil polisliğe gurme durumu ne olur

 75. Merhaba benim üst ön iki disimde yamukluk ve hafif bir kırıklık alt cenemde cok ufak bi cikinti var bi sorun olur mu elenir miyim ?

 76. Akdeniz anemisi taşıyıcısı pöh olabiliyor mu ?

 77. Admin kalbimde wpw cikti dogustanmis onemsiz tedavi gerektirmeyen biseymis engel olur mu?

 78. Adamın karaciğer hemanjiomu sıkıntı olur mu

 79. merhaba admin benim sorum idrar tahlilinde idrarda kan cikiyor bu bekci olmama engel olur mu ?

 80. Merhaba ben 13 yaşındayken sol kulağımda iltihap olmuş soğuktan ve rüzgardan saçları yıkayıp dışarı cıkıyordum soğuktan sol kulağmda mercimeğin yarısı kadar iltihap olmuş yüz felci gibiydi resmen yüzümün sol tarafını oynatamıyordum uyuşuktu ana 5 ay tedavi gordüm hap larla ve mimik hareketleriyle düzeldi emarda cektiler kontrol icin geçmiş hiçbir sorun yok dediler bu sorun olurmu ve göz dereceleri kaç olmalı

 81. Slm ben guatr ameliyatı oldum ilaç kullanıyor um bu ellenme sebebi mi

 82. Selamlar admin sag bel agrim var muayenede oldum ama agri zamn zamn oluyo. saglik raporunda sorun teşkil eder mi

 83. bn FMF(AKDENİZ ATEŞİ) hastalığım nedeni ile askerlik den muaf edildim. bu durum bnm polis olmamam engel mi ve ilaç kullanıyorum.

 84. Merhabalar admin bey. Öncelikle cevap verirseniz çok sevinirim. Benim sorum biraz değişik ya da sizin olumsuz cevap veme ihtimaliniz yüksek olduğu için bana öyle geliyor.Ben 5 6 yaşlarımdayken bi kaza sonucu sağ yüzük parmağım 2. eklem yerinden kırıldı ve yamuk kaynadı. Parmak diğer yüzük parmağına göre yarım santime yakın kısa ve yanliş kaynayan yer biraz şişik olduğu için tam kapanmıyor. Mesela elimi yumruk yaparken o parmak biraz açık kalıyor. Dıştan elim açıkken bakıldığında çok dikkatli bakmadığı sürece belli olmuyor.Bu durum ön sağlıkta elenmeme sebep olurmu ? Teşekkürler…

 85. Admin karacigerde hemanjiyom cikti intibak arasindayim simdi tedavi olucam sikinti olur mu

 86. ben diyabet tip 2 hastasıyım polis olmama engelmidir;?

 87. Selam intibakta saglik raporları sonuçlanıyor mu. kesin kayıt olumlu olnlara mi yapiliyor.

 88. Benim alt çenem bayaaa.. bi geride ırsi olarak, mülakat tan bir ay önce falan tel taktirsam geçer miyim yani tel ile girsem mülakata

  • Kardeşim bende de var aynı sorun baya dan kastın ne kadar bilmiyorum ama ben geçtim mülakattan diş teli takılı olarak ama kazanırsam okulda elerler mi bilmiyorum.

 89. Admin ben akdeniz anemisi tasiyicisiyim pöh olmaya engelmi bilgi verirmisin lütfen

 90. Akdeniz anemisi tasiyiciligi poh olmaya enegelmi admin bilgi verirmisin lütfen

 91. Tedavi edilmiş ürtiker intibakta sorun olur mu acaba

 92. Merhaba admin. 22 yıl önce akciğer üzerinden sivi alindi ameliyat yolu ile sag koltuk altinin biraz asagi kisinda izi duruyor.suan bir sorunum yok canavar gibiym masallh sorun olur bu. Tedk ederim

 93. Merhabalar gelisim caginda uzun süre futbol oynadigim için parantez bacaklara (genu varum) sahibim ancak kosmakta yada yurumekte fonksiyonel olarak hiçbir sorunum yok sizce engel teşkil eder mi?

admin için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir