Ana Sayfa / PAEM / Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği emniyet teşkilatındaki ve emniyet teşkilatına girmek isteyen adayların taşıması gereken sağlık şartlarını içermektedir. Bu sağlık şartları yönetmeliği Polis Amirleri Eğitim Merkez, Polis Özel Harekat, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini de kapsamaktadır. Sürekli sağlıkla ilgili soru soran arkadaşlar aşağıdan durumlarını inceleyebilirler. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Daire Başkanı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

d) Giriş raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği bu Yönetmeliğin EK-1 kısmında tanımlanan, Emniyet Teşkilatına alınacak öğrenciler ve memurlar hakkında düzenlenmesi zorunlu olan sağlık kurulu raporunu,

e) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılan hizmet sınıflarından Emniyet Teşkilatı kadrolarında görev yapanlar ile 4652 sayılı Kanunda belirtilen akademik personeli,

f) İdari polis: Vazife malulü olarak çalışmaya devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

g) Okul: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumlarını,

ğ) Öğrenci: Giriş raporları, Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanan öğrenci adaylarından, okullara kesin kaydı yapılanları,

h) Öğrenci adayı: Okullara girmeye hak kazanılmasından itibaren, giriş raporlarının Daire Başkanlığınca “Öğrenci Olur” şeklinde onaylanmasına kadar geçen süredeki adayları,

ı) Polis Amiri: 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde sayılan personeli,

i) Sağlık bilgi formu: Bu Yönetmeliğin EK-2 kısmında yer alan, ön sağlık kontrol komisyonunda adaylara doldurtulması gereken formu,

j) Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya memurluğa girişten itibaren tutulan, giriş raporu ve sağlık bilgi formu dâhil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen, atanmaları halinde de kadrolarının bulunduğu birimlerce takip edilen, yazılı bilgi ve belgeler olarak tutulan veya bilgisayar ortamında tutulan dosyayı,

k) Sağlık Komisyonu: Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulan komisyonu,

l) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,

m) Tam teşekküllü hastane: Giriş raporundaki branşlarda uzman hekimi bulunan, gerekli laboratuvar testleri ile gerekli radyolojik ve görüntüleme yöntemlerini uygulayabilen, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerini uygulama kapasitesi olan veya her branşa ait kliniği olmasa bile özel branşlar için kurulan ve Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci

Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları

MADDE 5 – (1) Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Yabancı uyruklu öğrencilerde aranacak sağlık şartları

MADDE 6 – (1) Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.

(2) Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

(2) Tam teşekküllü hastaneler, giriş raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyarlar:

a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez.

b) Giriş raporu, EK-1’de belirtilen bölümleri içerir ve bu bölümler eksiksiz doldurulur.

c) Asıl kişilerin muayene olduğunun denetlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla rapor üzerinde adayın kimlik bilgileri, son altı ay içinde çekilmiş onaylı fotoğrafı ve adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunur.

ç) Giriş raporunun geneli için ve ilgili her branş için ayrılmış bölümlerin tarih ve sıra no haneleri, ilgili her branş için doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulu bölümünün kaşe ve imzaları eksiksiz olarak doldurulur.

d) EK-1’de belirtilmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları ve tüm branşlar için ilgili uzman doktorun ihtiyaç duyduğu ek test ve yöntemlerin sonuçları ile muayene sonuçları rapor üzerinde ilgili bölümlere yazılır.

e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Bir hastalık tespit edilmesi halinde, teşhis hanesine, hastalıkla birlikte hangi dilimde olduğu da yazılır, hastalığı olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.

f) Karar hanesine “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” kararı yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının okullarca incelenmesi

MADDE 8 – (1) Öğrenci adayları için düzenlenen giriş raporları, öncelikle okullar tarafından 7 nci maddede belirtilen esaslar ve maddi hatalar bakımından usule uygunluğu yönünden incelenir. Okul tarafından yapılan bu incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, rapor aynı hastaneye iade edilir ve eksiklikleri tamamlattırılır.

(2) EK-1’de tanımlanan şekle uygun hale getirilmiş giriş raporlarının “usulen incelenmiştir” bölümü, adayı sevk eden okul tarafından onaylanır.

(3) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının Daire Başkanlığına gönderilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrenci adayı, sağlık bilgi formunu doğru olarak doldurmak ve sağlık geçmişine ait tüm raporları okula bildirmek zorundadır. Öğrenci adayının geçirdiği hastalıklarına veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişimi raporları, “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları, daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlara ve sağlık nedeniyle elenenlere ait tüm belgeler ile öğrenci adayının sağlık geçmişine ait diğer raporlar okul tarafından giriş raporlarına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının ve diğer belgelerinin sağlık komisyonunca incelenmesi

MADDE 10 – (1)  Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

(2) Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

(3) Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.

(4) Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.

(5) Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Öğrencilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri, okuldaki veya il emniyet müdürlüğündeki kurum tabipliklerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.

(2) Her öğrenci için okulu tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Bu dosyada; kan grubu, baskın kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjileri belirtilen belgeler ile sağlık bilgi formu, giriş raporu, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalıklara ve tedavilere ait belgeler bulunur.

(3) Öğrenci için oluşturulan bu sağlık dosyasında; kişinin sağlık geçmişini tanımlayan bütün evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek öğrencinin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.

(4) Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl kayıt olan öğrenciler hariç diğer öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi kurum tabipliklerince yapılır. Kurum tabipliği bulunmayan birimlerde il sağlık müdürlüğünden hekim talep edilir.

(5)  Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar, okul kurum tabipliklerine veya İl Emniyet Müdürlüğü kurum tabipliklerine incelettirilir. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Tüm branşlar için C-D-E dilimi sağlık şartlarını, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

(6) Aldırılan bu raporlardan; tüm branşlar için C-D-E dilimi, psikiyatrik hastalıklar için B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların raporları sağlık dosyasına ilave edilerek Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonunda, öğrencilerin son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları incelenir. A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara, “öğrenciliğe devam eder”, D-E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlara ise “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilir.

(7) Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar öğrenciliğe devam edemezler.

(8) Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenler, Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. E dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrenciler ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle okullardan ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur

Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma

MADDE 12 – (1) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Öğrencilikten altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde aldırılan giriş raporlarına, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde veya Devlet memurluğuna ilk girişlerde aldırılan giriş raporları hakkında 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporlarının, alındığı tarihten itibaren süresinin 12 ayı geçmemesi ve eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında, öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır. Bu raporlar Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi, mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda, 11 inci maddeye göre işlem yapılır.

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) 12 nci madde gereğince aldırılan giriş raporları, raporu aldıran birim tarafından usule uygunluğu yönünden incelenir. Bu incelemede, 7 nci maddede belirtilen esaslar aranır. Ancak, karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır. Adayı hastaneye sevk eden birim tarafından incelenen ve eksiklikleri giderilen raporlar Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden birim tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

(3) Sağlık komisyonunda, giriş raporları incelenip karara bağlanır ve yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar,  istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Okullardan mezun olacak öğrencilerden psikiyatrik hastalıklar açısından C veya D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

(5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.

Emniyet Teşkilatına geri dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına yeniden geçiş

MADDE 14 – (1) Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan, altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını giriş raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için 13 üncü maddede belirlenen sağlık şartları aranır. 6 aydan önce dönecek olanlara giriş raporu aldırılmaz.

(2) Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan veya malul olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelden; rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenlerde, sınıf değişikliği tarihinden itibaren iki yıl içinde müracaatları halinde, 13 üncü maddede Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.

(3) Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle malul olan veya hizmet sınıfı değişen personel, Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönemez.

Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık dosyası oluşturulması

MADDE 15 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına atananlar için atandıkları birim tarafından sağlık dosyası oluşturulur. Emniyet Hizmetleri Sınıfına atananlar için okullarda oluşturulan sağlık dosyası kullanılır. Personel için oluşturulan bu sağlık dosyasında; giriş raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evraklar, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler veya birim amirinin, kişinin sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerini içeren belgeler ve bu konularla ilgili Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılar da muhafaza edilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası atandığı birime gönderilir.

(2) Personelin almış olduğu sağlık kurulu raporu şeklinde düzenlenmiş istirahat raporlarının, fenne uygunluğu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden incelenmesi, Emniyet Teşkilatında görevli hekimlerce yapılır. Bu birimlerde hekim yoksa ilgili raporlar il sağlık müdürlüğüne incelettirilir. Hekim tarafından yapılan incelemede;

a) Rapordaki tanı için verilen istirahat süresinin uygunluğu değerlendirilir.

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında, C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalıklarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personelin birimlerine, kişi hakkında EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılması gerektiği bilgisi verilir.

(3) Sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde ya da personelin kendi isteğiyle birimine müracaatı halinde, kişi tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar, kişilerin tedavi ve istirahat haklarının bitiminde, sağlık yönünden son durumlarının tespiti için aldırılır. İstirahat raporu devam eden memur, kendisi istemediği sürece, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilemez.

(4) Personel, sağlık komisyonunca veya idarece sevk edildiğinde; aynı il içinde sevk edilmiş ise bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

(5) Aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları, personelin bağlı bulunduğu birim tarafından incelenir, yapılan bu incelemede;

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez, çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfında C-D-E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları, tüm hizmet sınıfları için psikiyatrik hastalığı olanlarda B-C-D-E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık dosyaları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlarla birlikte kişilerin bir talebi veya amirlerin kişi hakkında bir tespiti varsa, açıklayıcı bir dilekçe veya rapor halinde sağlık dosyasına eklenerek gönderilir.

c) Sağlık komisyonu, sağlık dosyasının tamamına göre karar verir. Çelişkili durumlarda, sağlık komisyonu, rapordaki teşhisin öneminden dolayı, rapordaki eksikliklerden dolayı veya gerekli gördüğü hallerde personeli, Daire Başkanlığına çağırabilir, raporu aynı hastaneye iade edebilir, danışman hastanelerden yeniden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir veya sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapabilir. Çelişkili durum giderilene kadar bu işlemler tekrarlanır. Gelecek sağlık kurulu raporlarına ve sağlık dosyasının tamamına göre karar verilir.

(6) Personelin kadrolarının bulunduğu birimlerle yazışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Şartlarına Göre Çalışma ve Vazife Malullüğü

Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atandıktan sonra sağlık şartlarına göre çalışma

MADDE 16 – (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amiri personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında, birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenir. Gelecek rapora ve sağlık dosyasına göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Haklarında, bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personelin, talep etmeleri durumunda sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

ç) Psikiyatrik hastalıklar yönünden D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamaz. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarında çalışan personelden;

a) Sağlık kurulu raporuna göre, A-B-C-D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, talep edenlerin veya birim amirleri tarafından “kişinin görevini yapamadığına dair” bir değerlendirme bulunanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Sağlık komisyonu tarafından, bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenir. Gelecek rapor ve sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirilir. Sağlık komisyonu tarafından bulunduğu görevde çalışabileceklerine karar verilenler, aynı hizmet sınıfında çalışmaya devam ederler. Bulunduğu görevde çalışamayacağına karar verilenler, Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edemezler. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(4) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden; sağlık kurulu raporuna göre, E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(5) Sağlık komisyonunda, kişilerin tüm sağlık dosyaları ve EK-3’e göre aldırılan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları incelenir. Bu incelemede;

a) C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalıklarının ciddiyeti değerlendirilerek, birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde çalıştırılabilir ve bu personel için hastalıklarının ciddiyetine göre farklı çalışma durumları belirlenebilir. Bu çalışma durumları, kişilerin hastalıklarının veya sakatlıklarının tedavi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak ve mevcut durumlarının daha da kötüleşmesini engellemek için belirlenir.

b) Personelin bu kapsamda ne kadar süre ile çalıştırılacağı, hastalığının veya sakatlığının ciddiyeti değerlendirilerek sağlık komisyonu tarafından belirlenir.

c) Az faal çalışmasına karar verilen personelin birimlerindeki faal ve faal olmayan görev ayrımı/tanımı birim amirince ve Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik

MADDE 17 – (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hastaneler ve Danışman Hastane

Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel, giriş raporu ve EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere, öğrenim gördükleri okul veya atandıkları birimlerin düzenleyeceği resmi yazı ile müracaat ederler.

(2) Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen giriş raporları EK-1’de tanımlanmıştır. Bu rapordaki bütün bölümler tam teşekküllü hastaneler tarafından açıklayıcı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.

(3) Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporlarında;

a) Kişinin kimlik bilgileri, raporun tarih ve sayısı, muayene bulgu ve sonuçları, yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları, radyolojik inceleme ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçları, organ ve sistem fonksiyonlarının tespitinde kullanılan fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları açıkça belirtilir.

b) Şayet bir hastalık varsa; EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasına göre hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. EK-3’teki hastalık branşlarının sınıflandırılmasında karşılığı bulunan durumlar için uygun olan dilim yazılır, birebir karşılığı olmayan durumlar için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Hastalığın tanısı, seyri, muhtemel akıbeti, yapılan ve tavsiye edilen tedavisi, her ihtisas dalına ait bulguları, kişiyi sevk eden kurum tarafından talep edilen bilgiler doğrultusunda kişinin sağlık durumunu tanımlayan açıklamaları, sağlık kurulu raporu üzerine detaylıca yazılır.

ç) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.

Danışman hastane

MADDE 19 – (1) Tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastane olarak kabul edilir. Ancak kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez.

(2) Sağlık komisyonu, gerektiğinde kişileri danışman hastaneye sevk ederek sağlık durumlarının yeniden veya daha detaylı incelenmesini sağlayabilir. Danışman hastaneler incelemelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastaneye sevki yapılanların işlemlerinin tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilenler,  tebliğ tarihinden itibaren, aynı ilde sevk edilmiş ise en geç bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edilmiş ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildikleri hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. İdarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte tam karşılığı bulunmayan hastalıkların durumu

MADDE 21 – (1) Giriş raporu veya EK-3’e göre son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi aşamasında; kişinin hastalığı, mevcut durumu EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki dilimlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak, kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın dilime, muayeneyi yapan, hastanın sonuçlarını değerlendiren tam teşekküllü hastane ilgili uzman doktoru ve sağlık kurulu doktorları karar verir. Sağlık kurulu bu kararı, hastanın hizmet sınıfını ve yapacağı görevi bilerek ve değerlendirerek verir. Tam teşekküllü hastane sağlık kurulunun uygun gördüğü dilim ve karara göre işlem yapılır.

Sağlık kurulu raporları ile ilgili danışmanlık hizmeti

MADDE 22 – (1) Daire Başkanlığı; illerdeki poliklinik (tıpta uzmanlık dalı) çeşitliliğinin tespiti için gerekli çalışmayı yapar. Sağlık komisyonu, personelin kendisine ait ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, kişilerin muayene ve tedavilerinin yapılabileceği polikliniklerin bulunduğu illeri belirler veya kişilerin hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında Personel Dairesi Başkanlığına ve diğer birimlere görüşünü bildirir.

(2) Refakat izni, sağlık nedeniyle aylıksız izin veya kanun, yönetmelik ve genelgelerle tanımlanan diğer izinler ile genel sağlık mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili görüş sorulması durumunda; personelin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık kurulu raporları ve diğer evrakları, sağlık komisyonunca incelenir ve görüş bildirilir.

Geçici silah muhafazası

MADDE 23 – (1) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden, EK-3’e göre düzenlenmiş son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu idareye intikal ettiğinde, idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır.

(2) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak alınıp muhafaza edilir.

b) Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.

c) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları geçici olarak muhafaza altına alınan personelin, EK-3’e göre düzenlenmiş olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.

(3) Emniyet Teşkilatında, bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin;

a) Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden B, C, D ve E dilimlerine girdiğine dair tespit bulunmasa veya psikiyatrik tanılı rapor olmasa dahi; intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

b) Psikolog ile görüşmesi/görüştürülmesi neticesinde, psikoloğun uygun görüşüyle de ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumdaki personel, birim amiri tarafından tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu personele ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.

c) Son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ve tüm sağlık dosyası Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık komisyonu tarafından, silah iadesinin uygun olduğuna dair görüş gelmeden ilgilinin zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları iade edilemez.

(4) Tek hekim veya sağlık kurulunca düzenlenmiş, psikiyatrik tanılı istirahat raporları birim amirine ulaştığında, usule ve fenne uygunluğu yönünden incelenir, gerekli görülenler, istirahat bitiminde, son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. Bu süreçte personelin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.

(5) Zati demirbaş tabancası ve üzerine kayıtlı diğer silahları muhafaza altına alınan personel, sağlık durumlarıyla ilgili yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan el koymaya ilişkin hususlar saklıdır.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.

(2) Çarşı ve mahalle bekçilerinin Devlet memuru olarak atamaları yapıldıktan sonra, sağlık yönünden çalışma koşullarının belirlenmesinde, malullüklerinde ve sağlıkla ilgili diğer durumlarında bu Yönetmeliğin polis memurları için belirlediği hükümler uygulanır.

(3) Sağlık kurulu raporuna göre;

a) A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaya devam ederler.

b) D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte, maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

c) E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hiçbir hizmet sınıfında çalışamazlar. Bu durumda olanların sağlık kurulu raporları ve sağlık dosyaları, sağlık komisyonunun görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

Sınav komisyonlarında doktor görevlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Sınav komisyonlarında, doktor ve psikolog (veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu psikolojik danışman) komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar.

(2) Her aday için, sağlık bilgi formu doldurtulur ve sınav komisyonu üyesi olarak görevlendirilen doktor bu formu değerlendirir ve onaylar.

Sağlık komisyonunun kuruluşu, görevleri ve yetkileri

MADDE 26 – (1) Sağlık komisyonu;

a) Daire Başkanına bağlı olarak görev yapmak üzere, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Hekimlerden ve diş hekimlerinden oluşur.

b) Üyeleri arasından bir hekim, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sağlık komisyonu başkanı olarak belirlenir ve sağlık komisyonu bu hekimin başkanlığında toplanır.

c) En az üç üyeden oluşur ve sağlık komisyonuna en fazla iki diş hekimi katılabilir.

(2) Sağlık komisyonu;

a) Öğrenci adayları, öğrenciler, memur adayları, Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personel ve bu personelin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile ilgili,

b) Öğrenci adaylarının, öğrencilerin, memur adaylarının ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personelin sağlık durumlarıyla ve çalışma koşullarıyla ilgili,

c) Daire Başkanlığına gelen görüş talepleri ile ilgili,

bu Yönetmelik hükümleri ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatı ve uygulamaları çerçevesinde görüş bildirmeye, karar vermeye yetkili ve görevlidir.

(3) Sağlık komisyonu;

a) Öğrenci adaylarını, öğrencileri, memur adaylarını ve Emniyet Teşkilatında çalışan bütün hizmet sınıflarına ait personeli il içi ve il dışındaki tam teşekküllü hastanelere sevk etmekle, değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına çağırmakla,

b) Eksiklik veya yanlışlığı olan sağlık raporlarını iade etmekle ve sağlık dosyasının gereği olan diğer işlemleri yapmakla,

c) Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik dışındaki sağlık mevzuatının/uygulamaların geliştirilmesi, güncellenmesi veya bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaları yapmakla ve yapılan çalışmalara katkı sağlamakla,

ç) Sağlık mevzuatıyla ilgili ve bu mevzuatta oluşan değişikliklerle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmakla ve emniyet teşkilatına duyurmakla,

yetkili ve görevlidir.

Emniyet Teşkilatında görevlendirilen pilotların ve işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan pilotlara aldırılmaz. Pilotlar için tanımlanmış olan, güncel mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş sağlık sertifikasına sahip olmaları yeterlidir. İlgili mevzuatında tanımlanan sıklıkta sağlık sertifikasının güncellenmesi şartıyla görevlerinde çalışırlar. Maluliyet gerektirecek sakatlık veya yaralanmalara maruz kalmaları durumunda, 16 ncı ve 17 nci maddelerde tanımlanan kendi hizmet sınıflarına ilişkin hükümlere tabidirler.

(2) Emniyet Teşkilatında çalışacak bütün hizmet sınıflarına ait personelin göreve başlayabilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri gereği aldırılan “giriş raporu” , Emniyet Teşkilatında görevlendirilecek olan işçilere aldırılmaz. İşçilerin işe giriş muayeneleri, çalışma hayatındaki sağlık kontrolleri, sağlık nedenli maluliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görevlendirilmiş olan iş yeri hekimi tarafından güncel mevzuata uygun şekilde yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden sağlık işlemleri ve daha önce vazife malullüğüne karar verilenlerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Devam etmekte olan tüm sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen sağlık şartlarına ya da hastalık ve sakatlıklara sahip olması nedeniyle vazife malullüğüne karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça vazife malullüğü ve çalışma durumlarında değişiklik yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

DETAYLI DİLİM VE BÖLÜM BÖLÜM ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN: 20180103-1-1

Bu makalede tam 554 SORU-CEVAP yer almaktadır. Okumak ve yeni soru sormak için aşağıya bakınız.

554 Soru Var

 1. İntibak zamanında yapılan sağlık kontrollerinde herşeyde saglıklıyız sadece gözümüz bozuk cıktı az dereceyle orda bi hassasiyet gösterirler mi yoksa affetme yok mu? Bir de sağlık kontrollerinde gözümüz bozuk hemen o anda eeliyorlar mı yoksa ameliyat için zaman veriyorlar mı eğer zaman vermiyorlarsa intibaktan önce mi olmalıyız?

  • admin

   Göz şartlarına uymuyorsanız ankaraya hakem heyetini gönderilirsiniz sonrasında elenirsiniz. Zaman vermezler intibaktan önce olabilirsiniz iyileşecekse.

 2. bende open bite var fakat 6 mm den az ama şartları okuduğum zaman aradaki virgül kafamı karıstırıyor >>>>>

  Eşkal belirleyici olmak (1) kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.

 3. saçlarımda önden biraz açılma var elenme durumu söz konusumu?

 4. yüzde ben yada çizik sorun oluyor mu

 5. Sol kolumda jilet izi var polis ozel harekat muracat edecem bu engel teskil edermi bilgi verirseniz sevinirim

 6. Sol yanağımda fasulye tanesi büyüklüğünde ben var ve alt çene m biraz ileride herhangi bir sorun olur mu suratta ben olmasi englemidir.

 7. Merhaba admin kulak burun bogaz maddesinin b maddelerinin oldugu bolume giriyor isitme sikintim.tam olarak anlamadim polis olabilir miyim olamaz miyim.

 8. Merhaba geçmişimde hatta bu sene okb tedavisi var. En son mayıs ayında ilaç aldım antideprasan. 75 mg anafranil. ondan sonra kullanmadım. Son psikolog görüşmem ise ağustos ayında oldu. Bunun yüzünden elenir miyim? Bende ki sadece takınıt hastalığıydı. Normal hayatıma hiç bir etkisi yok. Birde kararsız kaldığım ön sağlıkta psiklojik tedavi gördüme evet yazarsam direk elenir miyim? yoksa önsağlıkta problem olmaz, genel sağlıkta mı elenirim.

   • C dilimi dahil olanlar öğrenciliğe devam eder. D diliminde olanlar öğrenciliğe devam edemez. Öğrencilerde C dilimi psikiyatrik hastalıklar, D dilimi olarak kabul edilir.

    Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.

    VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Ek cümle:RG-27/10/2010-27742) (Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.)
    A) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
    B)
    1) Nevrotik kişilikler.(obsessif kompulsif, historik bağımlı ve benzeri kişilik bozuklukları)
    2) Geçirilmiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete, somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
    3) Hafif ve orta derecede konuşma bozuklukları.
    4) Geçirilmiş psikosomatik hastalıklar.
    5) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Self mutilasyon girişimi.
    Açıklama: Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının bozulmamış olması, çalışma güç ve verimlerinin azalmamış olması gereklidir.
    C) Not: Öğrenci adayları ve öğrenciler için bu dilimdeki hastalıklar D diliminde kabul edilir.
    1) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş nevrotik bozukluklar. (anksiyete, somatoform, dissosiatif, depresif bozukluklar, bunların alt tipleri ve nevrotik adaptasyon bozuklukları)
    2) Kronik nitelik kazanmış, kişinin çalışma güç ve verimini etkilemiş psikosomatik hastalıklar.
    3) Organik nedenlere bağlı hafif derecede kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar.
    4) Geçirilmiş ve tam iyileşmiş madde ve alkol bağımlılığı.
    5) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını hafif derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu
    6) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Mental retardasyon.(IQ düzeyi için en az 70 olmalıdır)
    D)
    1) Antisosyal, paranoid, borderline, şizotipal, şizoid kişilik bozuklukları.
    2) Nevrotik bozukluklar, psikosomatik hastalıklar, ileri derecede konuşma bozukluğu.
    Açıklama: Bu maddeye girenlerin ruhsal bozukluklarının çeşitli tedavilere rağmen iyileşmemiş olması, kronik ve devamlı bir nitelik kazananması gerekmektedir.
    3) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Psikotik bozukluklar. (sanrısal bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk, (BTA) bipolar bozukluklar, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar)
    4) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı.
    5) Psikoseksüel bozukluklar. (homoseksüalite, transseksüalite, transvestitizm)
    Açıklama: Bu maddeye gireceklerin seksüel davranış bozukluklarının belirgin olması, bu durumlarının iş ortamında bilinerek sakıncalara yol açması gereklidir.
    6) Organik nedenlere bağlı ileri derecede kişilik bozuklukları, kronik organik ruhsal bozukluklar.
    7) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını ileri derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu.
    8) (Ek:RG-27/10/2010-27742) İntihar (suisidal) girişimleri.
    E) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.
    Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan tedavisi imkansız psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk, benim anladığıma ben b grubundayım ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. gereken yerleri not aldım. d ve e elenir. c nin de meslek hayatına etki ederse elenir diye bir yorum ortaya çıkıyor doğru mu hocam?

    • admin

     Doktorunuz daha net cevap verecektir ona gösterin bu alanı.

    • bisey sormak istiyorum acaba ygs den yuksek alıp saglık kontrolunden de gecsek mulakatıda geecsek ama boyda az da olsa sorun olsa elenirmıyız

    • admin

     Boy şartı kesindir.

    • Bekçilik sınavına giren yeğenim mülakatı kazandı.Sağlık raporu ile ilgili İstanbul Beşiktaş ta bulunan Sait Çiftçi hastanesinde işitme testinde 8.000 db de sıkıntı olduğu söylenmiş Ankara’ya hastaneye gönderdiler aynı teşhisle elenmek isteniyor.size sorum 3.bir Hakem heyetine gönderilebilirmi?itiraz hakkı varmı adli konuda nasıl bir süreç başlatabilir.kendisi bireysel olarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine gittiğinde kulak burun boğaz doktoru yapacağın işe engel değil dediği halde kurumun yönlendirdiği hastanelerde niye böyle sıkıntı çıkarıyorlar.

 9. göbeğimde apandist ameliyatı izi var hafif morluklu sorun olur mu sağlık sorunlarında

 10. apandist ameliyatı oldum 3 yıl önce izi var morluklu ama hiçbir sıkıntım yok sadece iz göbeğimde oda sorun olur mu elenir miyim

 11. göz ameliyatı oldum problem olur mu

 12. merhabalar. benim sol kolum tam açılmıyor. %5 esneme kaybı var demıslerdı askerde.. sizce bir sorun olur mu??

 13. mertcandemirhan

  Düz tabanlık var bende ama belli oluyor ama yürümemde hiçbir sıkıntı yok koşup herşeyi yapabiliyiyorum aynı zamanda 10 yıldır sporcuyum bi engel yaratır mı ?

 14. Teşekkür ederim admin kardes

 15. Benim daha önceki yıllarda çapraz bağlar koptu ben amaliyat oldum sınava da böyle girdim kazandım şu an normal hayatımı yaşıyorum sağlık raporunda bi sıkıntı olur mu

 16. Merhaba, kilo ile ilgili olarak zayıf sayılırım, onla alakalı bişey göremedim, fiziki açıdan zayıf görüntü engel olurmu acaba, tek problemim o, boy 1.74 kilo 58

 17. A B C D E diye hastalıklar gruplanmış, B kısmında olanlar öğrenciliğe kabul ediliyor mu?

 18. Hafif derecede kekemelik yaşayanlar direk eleniyor mu yoksa derecelendirme vs varmı ?

 19. iyi günler. 2 yıl önce kısa bir süre antidepresan kullanmıştım. Bu sağlıktan geçmeme engel our mu ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • admin

   Sorun olabilir çünkü evraklar da soruluyor.

   • Peki antidepresan konusunda tüm antidepresanlar sağlık problemi teşkil ediyor mu ? Çünkü psikolojik olarak konulmuş bir tanı yok. Bir kere rahatsızlandım özel hastaneye gitmiştim orada ihtiyacım olduğunu söylemişti çok ağır olmayan bir antidepresan kullandım kısa bir süre.

 20. Toplamda kaç kere sağlık kontrolünden geçiyoruz, ön sağlık bir, intibak öncesi hastanede genel tarama iki, başka var mı göreve başlamadan ya da başladıktan sonra?

 21. bünyamin tekdemir

  kulak rahatsızlığı olursa sıkıntı olurmu ama işitiyor sadece uzaktan sesleri biraz geç işitiyor

 22. aykut aydın orun

  mrb bn de özel harekat alımına basvuruda bulunmak istiyorum ama sol kolumda üstte jilet ve gösümün üstünde dövme var sorun olurmu

 23. yi günler ben sağ ayağımdan varis ameliyatı oldum şuan varir çorabı kullanıyorum ve sol ayağım sağ ayağıma göre 2.5 cm kısa kısalık için tabanlık kullanıyorum yürümede aksaklık falan olmuyor bunlar yürümeme koşamama engel değil vücut olarak da fit bir görünüm var boy 1.90 80 kg 1 yıl fitness yaptım ve 3 ay yüzmeye gittim. beni 10000 özel harekat alımda sağlık muayenesin elerler mi?

 24. Sol kaşımda çizik var cocukken düşmüştüm engel olurmu?

 25. Admin ben dizimden ameliyat oldum sikinti olrmu

 26. Diyabet hastasıyım insülin kullanıyorum pomeme girişte sıkıntı çıkarır mı çıkarsa bile teşkilatta bir sürü tanıdığım diyabet hastası var bana engelse onlara nasıl engel olmuyor cevaplarsanız sevinirim iyi günler

 27. Hayırlı günler benim elmacık kemigimin altinda bulunan mercimek tanesi kadar bir ben var sorun olurmu ?

 28. 3 yıl önce askerde kıl dönmesi ameliyatı oldum tamamen iyileşti sıkıntı olur mu

 29. Merhabalar

  Benim sağ kolumun üst kısmı kucukken yanmış şuan yanik t-shırt giyince belli olmuyor ama üstümde bir şey yokken belli oluyor sorun olurmu.

 30. Boynumun sag lateral kısmında bir ameliyat izim var parca aldirdim sorun olur mu 7,5 cm2 bir alan kapliyor

 31. 02.10.1989 doğumluyum başvurma şansım yokmu 2 ay için

 32. Merhaba saclarim uzun mulakata giderken problem olurmu kestirmem gerekirmi

 33. merhaba uzağı görmede sıkıntı yaşıyorum 2 numara gözlerim.şu aralar ameliyat olmayı planlıyorum iyileşme süreci 15 gün civarı. sizce tam olarak ne zaman olmalıyım mülakatı beklemelimiyim saygılar..

 34. selam admin benim kalp de 0.7cm ASD var yani anadan dogma delik var. bana her hangi bir sıkıntı vermiyor büyüme yapmıyo herangi bir tedaviyede ihtiyaç olmadıgını soyluyo doktorum özel harekata başvursam elenirmiyim.teşekkürler şimdiden.

 35. Merhaba… Uzağı görememe sıkıntısı var ama 1 falan sanırım çok ileri derece değil… Çizdirmek mantıklı mı? Ve renk körlüğü de var. Özel lenslerden kullansam sağlık taramasında fark edilir mi?

 36. merhaba uzagı goremedıgım ıcın gozluk kullanıyorum gözlerim 2.50 bozuklukta ikiside sorun olur mu başvuru yaptım paramıda yatırdım teşekkurler

 37. admin merhaba;
  14 derece skolyozum var alımda sıkıntı yaşarmıyım. Yukarıda ki yazıda hiç birşey anlamadım kimler alınacak kimler alınmayacak bence net bir yazı değil.

 38. Sağ el bilegimden ameliyat oldum dikis izide 5metreden belli olmuyor. Sorun olur mu?

 39. GÖZLÜK KULLANIYORUM 1.75 NUMARA SAĞ SOL 0.75 GÖZLÜKLE GİTSEM VEYA GÖZLÜKSÜZ GİTSEM GÖRME İLE İLGİLİ TABELADA YAZILARI OKUTSALAR GÖREBİLME YETENEĞİM VAR GEÇERMİYİM ?

 40. Bende at nalı böbrek var acaba özel harekata başvurabilir miyim ?

 41. boy 1.80 kilo 63 özel harekata alırlarmı

 42. sınav giriş ücretini arkadaşım benim adıma yatırdı. fakat dekontta onun imzası var sıkıntı olurmu?

 43. sag kolumda klavuka kırıgı var suan platın takılı ama butun hareketlerımı yapabılıyorum engel yok şinav barfixs eskısı gıbı rahatım agrım sızım olmuyor doktoruma sordum engel degil dedi. acaba sorun olurmu özel harekata basvurdum .???

 44. benim üst çene ön dişlerim seyrek olduğundan kaplama yaptırdım 2-3 tane diş çürüdüğünden çektirmiştim ama dışarıdan eksik diş olduğu görünmüyor sorun oluyor mu?

 45. benim sol kulağımın az önün de 2.5 ,3 cm lik amaliyat izi var sorun olurmu 5 metreden gözükmüyor gibi yada çok az belli oluyor olabilir sorun olurmu yoksa ordaki lere bağlımı

 46. hepapit b sıkıntımı, neye göre değerlendiriyorlar sağlıklı taşıyıcı belgesi mi alınması lazım?

 47. Alt dislerimin 6 tanesi hafif bozuk sıkıntı olur mu ?

 48. alt dişlermden 6 tanesi hafif bozuk ama gülünce veya herhangi bir şekilde(kendim göstermek hariç) görünmüyor sıkıntı olur mu ?

 49. arkadaşlar benim kulağımda zar çökmesine bağlı incelme oldu da burada öyle bir madde yok bu bana engel mi bu arada işitmemde hiç bir problem yok

 50. arkadaşlar burnumda kemik eğriliği var ama nefes almamı güçlendiren bir durum ortada yok ve de ameliyat olup düzelirsem bana engel olur mu

 51. Sayın adminim ben üç buçuk yıl önce trafik kazası geçirdim ve kaval kemigimin icinde platin var bağımsız duruyor yani vidaları söküldü doktorum bana ercan sıkıntı cikarmaz cikardigi takdirde gel cikartalim fakat ameliyat olmana gerek yok dedi tam tesekkullu saglik raporundan onay ile gectim fakat oradaki saglik personelleri sıkıntı cıkarır mı elenmem icin tek sebeb o çünkü merak ediyorum teşekkürler

 52. merhaba böbrek taşı elenme sebebi acaba ?

 53. Admin kolay gelsin .. 15-20 yıl önce kolumdan ameliyat olmuştum dikiş izi belli oluyor bu durum sorun teşkil eder mi ? Teşekkür ederim ..

 54. Bende doğuştan rahim yokluğu var bu sorun olur mu?

  • admin

   Sağlık şartlarında aratınız veya doktorunuza gösterin net cevap alırsınız.

   • Benim sol 3. Kostada osteokondrom var cerrahlarla konuştum önmli bişey olmadığını söylediler ancak yinede ameliyatla alacaklarını belirttiler ameliyatla alındıktan sonra hiçbişey olmamış gibi sapsağlam olacağım belirtildi sonuç ılarak nede olsa ufak bir amelyat geçirmiş olacağım bu özel harekat polisi olmama yada sadece polis olmama engelmi polis yada pöh olabilirmiyim

 55. gözde lazer serbest diye duydum doğru mu

 56. iyi akşamlar, benim diş eksimliğim var, ama yaptırıcam, diğer sorum da ellerim de kollarımda , vücudumdada diyebilirim küçük beyaz lekeler var fakat zararı yok. bunlar elenme sebebi olurmu, şimdiden teşekkürler

 57. sayın admın sağlık mülakatlarında nelere bakıyorlar yardımcı olursanız çok mutlu olurum

 58. kolay gelsin ben uzağı göremiyorum, 1,5 2 derece gözüm bozuk. bu sorun olurmu

 59. pmyo için gözün kaç derece olması lazım en son, sorun olmaması için

 60. her iki gözün toplamımı 1 derece olucak peki

 61. Burda Düz Taban İle İlgili Hiçbirsey Yazmıyor Alla Alla Kafayı Yiyecem Zaten P
  tesi Gidiyorum Ortopedi ye Ne Verecek Düz Taban Olmadığıma Dair Rapor Vermesini İstiyecem

 62. mide delinmesinden ameliyat geçirdim şuan her hangi bi sıkıntım yok 1-2 ay once doktor kontrolunede gittim temiz çıktı karnımde dikiş izi var sıkıntı olurmu??

 63. Benim mevsimsel yani alerjik astımım var küçüklüğümden beri doktorumun ihtiyaç oldukça kullan dediği Ventolin İnhaler ilacı verildi astım seviyem oldukça düşük rahatça koşabiliyorum 2 yıl boks sporuyla uğraştım, fakat bu ilacı halen kullanıyorum bir sorun yaratır mı sizce ?
  Gözlerimin ikiside 1.50 bir sorun yaratmadığını öğrendim lazer tedavisi olucağımızı söylersek bir sorunda yaratmazdır değil mi?

 64. 2014 te astsbaylık kaazndım ama saglık raporu alırken psıkıyatrı bolumunden elendım heycndan cevap verememstım doktor benı eledı asker olmaz raporu verdıler bana baska bı hastaneye ıtıraza gıtmedım bu sene de kazandım spor 100 sozlumde iyi gectı bu engelmıdır bana yonetmenlıkte bulamadım asil olmama engel olurmu yoksa dırek elerlermı benı

 65. polıslıkle astsbaylık aynı yonetmenlıgı tasıyor olablır benım ıcın boyle bı sorun olurmu asil olmama engelmıdr yardım edın

 66. merhaba. küçükken yaşanan bi kazada bıyığımın çıktığı bölgeye 3 dikiş atıldı . pöh de sıkıntı olur mu

 67. sağlık şartları yönetmenliğini inceledimde ön grup hariç 5 tane diş eksikliğiniz olması lazım diyor, benim ön grup dişlerimden eksikler var, bu durumda elenirmiyim

 68. ön gruptaki eksik olan yerlere sabit protez veya dental implant mı yaptırmamız gerekiyor admin bey

 69. teşekkür ederim, sağolun

 70. merhaba gecen sene astsubaylıkta herkesi kazandım sağlıkta hersey olumlu cıktı kan falan v.b ama bir tane küçük kemigimin eksik oldugunu söylediler sağlıkta 😀 bazı ordaki doktorlar hızlı cekildiği içinde olabilir dedi
  intibahta röntgen falan cekiyorlar mı veya o küçük kemiğim gercekten eksikse sıkıntı olur mu 😀

 71. skolyozum var 20 derece 2.sınıftan beri futbol oynuyorum 1,5 yıl yüzdüm lise 3 e gidiyorum skolyozum ilerlemezmiş büyümem durmuş doktorum öyle soyledi engel olur mu

 72. vücuttaki kesikleri kapatıcılarla kapatanlar olabilir onu nasıl ayırt ediyorlar?

 73. Halil İbrahim Çalışkan

  bir de düz tabanlık problem oluyor mu ki aslında ayağım havadayken bir problem yok ama yere koyunca düz oluyor taban hareketlerimde kısıtlama yok senelerdir spor yapan birisiyim hiç bir şekilde boş kalmıyorum yanı koşuyorum en kötü düz tabanlık var ama problem mi ?

  • admin

   Düz tabanlık engel kısıtlama falan varsa ama sağlık şartlarına düz taban yazarak ve doktora giderek net cevap alırsınız.

 74. Selamun aleyküm iyi çalışmalar benim sağ göğsümün alt kısmında asansör firmasında çalışıyorum 3 4 ay önce paslanmaz sac kesiği var 3cm kadar bakınca belli oluyor bir sorun teşkil edermi ? Özel harekat mülakatları için 23’ünde sınavım var. Şimdiden teşekkür ederim.

 75. Merhaba iyi çalışmalar. Özel harekat sınavım var 23’ünde asansör firmasında çalışıyorum 3 4 ay önce çalışırken sağ göğsümün alt kısmını paslanmaz sac kesmişti kapandı ama 3cm kadar iz kaldı bakınca belli oluyor haliyle. İş kazası olarak rapor tutulmadı ama normal görünür bir yerde değil kolumu yukarıya kaldırdığım zaman görünüyor bir sorun teşkil eder mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

 76. Merhaba iyi çalışmalar. Benim 23’ünde Özel Harekat sınavım var. Asansör firmasında çalışıyorum 3 4 ay önce sağ göğsümün yanını sac kesmişti 3cm kadar iz kaldı bakınca belli oluyor haliyle ama iş kazası raporu tutulmadı zaten kolumu kaldırdığım zaman belli oluyor bir sorun teşkil eder mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

 77. sağ orta parmak küçükken tırnağın alttarafından kopmuş,sorun olurmu

 78. merhaba hocam benim abimde hapatit b var ama bulaşıcı felan degil sağlıklı taşıyicı raporuda var hic bir sıkıntı temsil etmemektedir diye ama korkusu pöh te sağlığa gonderildiginde sıkınti olurmu

 79. Merhaba. Gözlerimde uzağı görmede problem var sol göz 2 sağ göz 1,5 problem olur mu ?

 80. lens kullanıyorum ayrıcı lens problem oluyor mu ?

 81. Benim sol gozumde cok kucuk bi leke var ve sag goz kapagimin orda ben var sorun olurmu

 82. Bnm Kaşımın üstünde dıkış izi var sorun olur mu

 83. dişlerdeki eğikliğe çok fazla dikkat ederlermi acaba ?

 84. benim serça parmağımda küçük bir tane ben var, boğaz civarında,bacaklarımda ve kollarımdada ben var fakat tek tük var küçük, bunlar sorun olurmu.

 85. vücudumdaki sivilce olan yerler yara oldu, çok büyük yaralar değil küçük yaralar, o yaralar ve izleri sorun olurmu, elenirmiyim

 86. dişlerin sarı olması sorun olurmu,

 87. yardımcı olursanız çok sevinirim

 88. kafama çok takılan bir soru var, size sormak istiyorum müsadeniz olursa. sol ayağımın üzerinde yanık izi var, uzun zaman oluyor olalı. sadece izi kaldı. Allah rızası için yardımcı olurmusunuz, elenirmiyim. hiçbir şekilde yürüme problemim yok, dediğim şekilde sadece izi var. fonksiyon bozucu bir durumuda yok, 5 metreden bellide olmuyor . lütfen yardımcı olurmusunuz

 89. yüreğime su serptiniz, Allah razı olsun sizden işallah, ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. bana yardımcı oldunuz rabbimde sizin yardımcınız olsun sağolun

 90. benim bazı şeylere alerjim var, mesela kola cips, yumurta vb şeyler yediğim zaman kaşınıyorum sonra kaşınmam geçiyor, vücudum döküyor. bazı bitkilerede.. bunlar polis olamam engel olurmu sorun olurmu

 91. Mrblar bnm bir yaşinda elim kapıya sıkıştı iki parmağımın tırnakları yok elimi gayet iyi kulanıyorum her şeyi yapabiliyorum sadece tırnak kısmı yok bide sol elim kullanmıyorum polis olmamı engelermi sağlık şartını okudum pek anlamadım yardımcı olursanız çok sevinirim

 92. sayın admin emniyet teşkilatına kapalı bayan polis alımı yapılıyor diye biliyorum, bu doğru mu ve kapalı polis adaylarının vücudundaki izlerini nereye kadar bakıcaklar (benim bacağımda makas izi var ondan soruyorum da…)

 93. Melisa (@sokratstulan)

  Bir kişiden şöyle bir duyum aldım. Kist operasyonu geçirdim beni ilgilendirdiği için sorma gereği duydum. PMYO sağlık kontrollerinde kadın doğum uzmanına görünüp bekaret kontrolü yapmak zorundaymışsın. Doğruluk payı nedir?

 94. sol omuzumda bir el büyüklüğünde bir doğum lekesi var sıkıntı olurmu

 95. sağlık kontrolunde mi boya bakıyorlar bide biz mi bu saglık kontrolunu yaptırıyoruz yoksa onlar mı yapıyor

 96. !Jwo56?sUpface20002017

  Abi benim sol kolumda eyelinerden ve toplu igneden kiz arkadasima yaptirdigim 1905 yazili dovme gibi derime isledi krem falan kullandim cikmadi bu dovmeden sayilir mi elenirmiyim onu kazittirrsam iz kalir mi veya abi ?

 97. Yunus Gürlük

  Sağlık kontrollerine hangi aşamada gireceğiz. Pmyo için. Başvurudan önce mi başvurup mülakatı felan kazandiktan sonra mı ? Teşekkürler.

 98. Yunus Emre Yavuz

  Merhabalar merak ettiğim bir şey var. Mesela geçen yıl kontenjan 2250 erkek 250 kız olmak üzere 2500 aday olarak belirlenmişti. Peki bu kontenjan Türkiye geneli mi yoksa her okula göre mi? Atıyorum Bu yıl tüm Türkiye genelinde mi 2500 öğrenci alındı yoksa her PMYO okulu mu 2500 öğrenci aldı ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler …

 99. Kapl kapakçıgımda Mİnimal kacak var Rapor alamaya engel mi ?

 100. Polis Özel Harekat için ?

 101. Benim göz 3.75 ve 2 derece astigmat imamhatipliyim polis olabilirmiyim

 102. Selamin aleykum ,Sağ omuzumda ameliyat izi var ameliyat olali 8 yil gecti kolumda hic bir sikinti yok elhamdulillah pmyo saglik mulakatinda sıkıntı olur mu ayrica son bisey daha sormak istiyorum ygs den 270 den daha fazla 350-400 puan alsam şansim daha mi fazla olur

 103. Admin bnm mail adresime mesaj atarsan cok mutlu olurum polis olmayi cok istiyorum cok strese giriyorum ameliyat izimin resmini atmak istiyorum yardimci olursancok sevinirim hayirli geceler

 104. Pomem için soruyorum, polis sayfalarında kesinlikle lazer sorun elenirsiniz diyor bazı sayfalar serbest diyor. Ne yapacağız ? Lazer olup elendikten sonra geri dönüşü yok.Lazer yaptırmak serbest mi ?Tşkler..

 105. Merhaba admin, Özel Harekattan sözlüye kaldım hayatım boyunca tek isteğim polis olmaktı. Gözlerimde miyopluk var 4.00 2.00 lazere gittim hastane kabul etmedi riskli olur diye pek birşeyde etki etmez diye bir de sol gözümde tembellik var hiç mi şansım yok girmek için..

 106. Merhaba bende küçüklüğümden beri sedef hastalığı var bu engel olur mu acaba??

 107. yüzük parmağım doğuştan hafif kısalık var fakat fonksiyon sorunu yok. belli bile etmiyor dikkatli bakılmazsa. bi sorun olurmu sizce

 108. demin yanımdan bi polis geçti ona sordum kolumda 5 dikişlik kesik izz var sorun olur mu diye hayır olmaz dedi . ???? sence admin _??*

 109. 10 bin Polis özel harekat icin intibah egitiminde genel saglikta jinekomasti sorun mudur ?

 110. Admin referans diye bisey duydum bikac kisi bana referanssiz polis olursun ama cok zor dedi.2 bin kisi alinacaksa 500 u referanssiz giriyo diye duydum bn bunu torpil olarak goruyorum ugrasmiyacam boyle seylerle hersey nasip .Ayagim yere saglama bassin istiyorum herseyin hayirlisi

 111. Abi ön grup dişlere dolgu ve sabit protez yada implant yaptirilsa PMYO girilirmi, yani yaptirilabilirmiyiz sorun olurmu

 112. Admin pmyo da fiziki yeterlilik ,spor ve sozlu hepsi ayni gun olup bitiyo ve ayni gun aciklaniyo mu

 113. bnde hafif saçımda açıllık var kenardan sorun teşkil eder mi?

 114. benim saçımın kenarında açıklık varm sorun olur mu?

 115. bnm saçımda hafik dökülme var sorun olur mu?

 116. merhaba bende esnek düz tabanlık var ağrı felan yapmıyor kimisi polisliğe engel kimisi engel değil diyor sizce engel mi kesin bir bilgi var mı?

 117. Benim dizimde 2 cm lik yara izi var aslinda tam yara izi degil deri gibi bi sorun teşkil edermi ?

 118. Admin doktora gittigimde omuzumda asimetri oldugunu soyledi yani omuz hizam ayni degil ama pek belli olmuyor duzeltmeye calisiyorum suan egzersiz yaparak.Ayrica omuriligimde hafif egrilik var on saglik ta ve sonrasinda sorun olur mu

 119. Admin uyluk kemiğimde platin var ama cok rahatim her hangi bi hareket engelimde yok sorun olurmu

 120. admin 1990 dogumluyum suan 2017 itibari ile polis olma imkanim nedir ?

 121. diş yamukluğu sorun olurmu ön dişimin biri yamuk

 122. yabenim ön dişimde bi tanesinde yamukluk var kaşımdada çizik ama jilet değil düştüğüm için biri belimde biride bacağımda köpek ısırığı var.yüzümde sivilce izi var ama boyum kilom uyuyo kolumdada jilet izi var ama dikkatlı bakılmadığı sürece belli olmuyo sizce nolur

 123. Benim sadece yüzümde benler var 7 8 tane bazıları belirgin bazıları belirgin degil bi sorunla karşılaşırmıyım acaba yada aldırsam

 124. bende hipotansiyon var sanırım bu sorun olurmu, birde kan şekerim düştüğüde oluyor. sağlık yönetmenliğine baktın fakat birşey anlyamadım maalesef, yardımcı olurmusunuz

 125. Ayağımda yanık izi var da, sorun olurmu siz nasıl gösterebilirim yardimci olursaniz ssevinirim

 126. saçın kepekli olması ve yağlı bir cilde sahip olmak sorun olurmu

 127. Pomemi kazanmada 1 tane daha fazladan üniversite bitirmenin faydası olurmu

 128. Ben askerden çürük aldim psikolojik sorunlardan dolayi bolislige engel oluyormu su anda gayet iyiyim ama??

 129. Ben askerden çürük aldim psikolojik sorunlardan dolayi bolislige engel oluyormu su anda gayet iyiyim ama??

 130. hocam hayırlı günler benim sorum olucaktı size izninizle, işallah ygs den iyi bir puan alırsam eğer ondan sonra çekapa giriyim diyorum, tedbir amaçlı hastalığım var mı yokmu önceden kendimi bir baştan aşağıya kadar kontrol ettiriyim diyorum. pmyo dada sağlık kontrollerinden geçileceğeni biliyorum onun için Allahta izin verirse sapasağlam, hazırlıklı gidiyim diyorum rabbim nasip ederse işallah. sizce böyle iyi olmazmı hocam çekapa girsem

 131. Merhaba benim arka azı dişlerim çürük olduğu için düştü kökleri kaldı sorun olurmu

 132. Merhaba Benim Sol Gözüm 1.25 Miyop . Sağ Gözüm 0.75 Miyop Sorun Olurmu Acaba ?
  Bide YGS Taban Puanı Ne Zaman Açıklanır. Puan Yerine Sıralamayı Göz Önüne Alırlarmı ?
  Ankara’ya En Yakın PMYO Nerededir Acaba?

 133. Merhaba Benim Sol Gözüm 1.25 Miyop . Sağ Gözüm 0.75 Miyop Sorun Olurmu Acaba ?
  Bide YGS Taban Puanı Ne Zaman Açıklanır. Puan Yerine Sıralamayı Göz Önüne Alırlarmı ?
  Ankara’ya En Yakın PMYO Nerededir Acaba ?

 134. Mrb admin
  1-) ben kucukken sag gozume darbe almistim ve su anda iyi…sadece sol gozumu kapattigimda sag gozum bulanik goruyor diger gicbir sekilde bulanik gormuyorum iki gozum acikken net goruyorum ve solagım
  2-)sag elimde yanık izi war
  Sıkıntı olurmu tsskrkler

 135. Mrb admin
  1-) ben kucukken sag gozume darbe almistim ve su anda iyi…sadece sol gozumu kapattigimda sag gozum bulanik goruyor diger gicbir sekilde bulanik gormuyorum iki gozum acikken net goruyorum ve solagım
  2-)sag elimde yanık izi war
  Sıkıntı olurmu tsskrkler

 136. Mrb admin
  1-) ben kucukken sag gozume darbe almistim ve su anda iyi…sadece sol gozumu kapattigimda sag gozum bulanik goruyor diger gicbir sekilde bulanik gormuyorum iki gozum acikken net goruyorum ve solagım
  2-)sag elimde yanık izi war
  Sıkıntı olurmu tsskrkler

 137. zehirli dış guatrım var küçük oyuncak top büyüklüğünde guatr ilaçları kullanıyorum,bir sorun yaraır mı?

 138. merhaba admin ben 8 sene önce apandist ameliyatı oldum çok hafif izi var ve boynumda 3 cm lik türkiye haritasına benzer doğum lekem var bi sorun olurmu acaba

 139. merhaba bnm boynumda 3 cm lik türkiye haritasına benzer bi dogum lekesi var sorun olurmu yardımcı olurmusunuz

 140. bnm boynumda 3 cm lik bi doğum lekesi var türkiye haritasına benzeyen sorun olurmu

 141. boynumda 3 cm lik türkiye haritasına benzer doğum lekesi var sorun olurmu

 142. boynumda türkiye haritasına benzer 3 cm lik sütlü kahve renginde dogum lekem var sorun olurmu

 143. boynumda türkiye haritasına benzer 3 cm lik sütlü kahve renginde bi doğum lekem var sorun olurmu

 144. Sol bacağımda varis var ve sol bacağımın neredeyse tamamında mor lekeler var damarlarım çok belli bu engellermi

 145. IX- CİLT HASTALIKLARInda A yada B dilimindekileröğrenciliğe kabul edilrmi.bir sıkıntı olurmu.boynumda hafif bi doğum lekesi var ama çok belli değil .biçokarkadasım bile fark etmemiş ben söyleyince fark ettiler o kadarbelli olmuyo yani .bi sıkıntıolurmu acaba .resim çekip göndersem bakabilirmisin

 146. mrb admin önceden kullanılmış alkol var sağlık köntrlnde sıkıntı çıkarmı

 147. Admin benim sacimda acilma var yani orta taraf ta kellik var sagliktan elenir miyim

 148. admin merhaba ben uzun zaman önce ameliyat geçirdim sağ ve sol kalçada platinlerim var sağ tarafımdakileri aldılar fakat doktor herhangi bi sorun yaratmayacağını düşündüğü için soldakileri almadı.fiziksel anlamda hiçbirşeyim yok yürümemdede bi sıkıntı yok iki bacağımn arasında herhangi bir santim farkıda yok.aceba bu durum da nasıl sonuç çıkar herkes farklı konuşuyor sizede sormak istedim…

 149. Ben antidepresan kullanıyorum. Pmyo da sıkıntı olurmu. Psikiyatri den rapor isteniyor mu çevremde ki çoğu kişi sorun olmaz dedi . Çok üzülüyorum. Gerçekten sıkıntı çıkar mı?

 150. benim sol kolumda dikiş izi var yanyana iki tane ama ifadem var poliste sehpanın üstüne düştü diye 7sene oldu ama dikiş izi kaldı sorun olur mu

 151. Admin pöh genel sağlık muayenesinde göze uzaktan bişe okutup geçiyorlar mı yoksa aletlerle göze bakıyorlar mı?

 152. Merhabalar benim bi sorum olucaktı ben selectra(antidepresan) kullanıyorum daha 1-2 ay oldu ve doktor 6 ay sonra bırakırsın yavaş yavaş dedi bu bi sorun teşkil eder mi? Çevremdeki bazı kişiler bıraktıktan sonra doktordan rapor alırsın sorun olmaz dedi.

 153. MERHABALAR GÖZ MUAYENESİNİ NASIL YAPIYORLAR LENS TAKIP GİTSEK SORUN OLUR MU ? PARKURDA GÖZLÜK ENGEL OLSUN İSTEMİYORUM ÇÜNKÜ

  • admin

   doktor lens için bir şey diyebilir siz yanınızda götürün lensi parkurda takarsınız sorun yaşamayın.

   • PEKİ MÜLAKATA GİDERKEN GÖZLÜK TAKIP GİTSEK RENK KÖRÜ OLUP OLMADIĞIMIZI ÖĞRENMEK İÇİN GÖZLÜĞÜ ÇIKARTIP MI GÖSTERİRLER YOKSA GÖZLÜK SORUN OLMAZ MI İLK MÜLAKAT ANINDA ?

 154. Merhaba ben tiroit hastasıyım sağlık koşullarını okudum ama hicbirsey anlamadım bana bir zararı yok hastalığın PMYO için sorun olurmu ????

 155. Varikosel sağlık ta elenir mi

 156. küçükken havale geçirdim sorun olurmu.

 157. bileğimde faça izleri var ama pek anlaşılmıyor sıkıntı olurmu

 158. Öncelikle Merhaba bende düz tabanlık var ama yürüyüşüme hiç bir engel olmuyor boyum uzun kalıplıyım yunus polis veya polis özel harekat olabilirmiyim yürüyüşüme hiçbir engeli olmuyor kafama çok takıyorum daha yaşım 14 bu sene lise tercihide yapıcam imam hatip lisesine gitsem pomeme alırlarmı beni? TEŞEKKÜRLER….

 159. İyi gunler admin bir ay sonra lisans mezunu olucam sol kolumda uc dort santim bi makas kesigi izi var sizce sorun olur mu bu polislik icin ?

 160. Merhaba, ben Pomem sınavına hazırlanıyorum. Benim kalp kapakçıklarımda doğuştan bir yaprak eksik olduğu için ve de aort yetersizliğim olduğu için askerlikten muaf edildim. Görünürde hiçbir kalp rahatsızlığım yoktu. Şu an parkur antrenmanlarımı da 45-46 saniyede tamamlıyorum. Sizce intibakta nasıl bir kararla karşılaşırım? Boşuna mı çabalıyorum? Teşekkürler.

 161. romatizmam var sorun olur mu?

 162. Doğuştan tek bobrekliyim herhangi bir sıkıntısı yok ameliyat yok,polislige engelmi

 163. Ben ygs den 271 aldın ama başvuru da yeterli puanınız yok diyor neden olmuyor

 164. Bir soracağım şahsi başvuruda mülakat da mı olacak (fiziki yeterlilik ön sağlık kontrolü sözlü sınav falan) hepsi aynı gün mü?

 165. Yaşadığımız yerde mi gireceğiz sınava?

 166. Merhaba.Bel fıtığı ile alakalı sağlık şartlarında açıklama varmı ?
  Bel fıtığı pöh olmaya engelmi.Spor,fıtık olamama rağmen Ağırlık ve diğer normal herşeyi rahat bir şekilde yapabiliyorum.

 167. Mrb. Kan tahlillerinde yediğimiz besine göre yüksek veya düşük çıkabiliyor bundan dolayı ki kronik değil yemekten dolayı yükselen inen değerler pomem genel sağlıkta bir engel teşkil edermi .Mesela yağlı yemek yediğinizde değerimizin normalde 200 olması gerekir iken 300 çıkması gibi . Şimdiden teşekkür ederim

 168. Merhaba uçuklar genital uçuklar hakkında bir madde göremedim.HSV-1 ve HSV-2 hakkındaki tutumu ne olur sağlık kurulunun.Hizmetiniz için ve vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.

 169. Merhaba.Uçuk ve genital uçuk hakkında bir madde göremedim.HSV-1 ve HSV-2 ye karşı tutumu nedir sağlık kurulunun?Böyle bir hizmet verdiğiniz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • admin

   Bunları doktora sorsanız daha net cevap alabilirsiniz sonuçta bizlerde doktor değiliz ilgili yönetmeliği doktora götürmenizi tavsiye ediyoruz.

 170. Hocam bende astım var yönetmeliği okudum.C sınıfı.Sizce elenirmiyim?

 171. Mrb.sağlık yönetmenliği sizin verdiğiniz maddeler halinde olucak değil mi ? Bide astigmat gözümde makineden sağ ve sol 0.74 çıktı doktor yarısını alıyoruz dedi . Okumada kusursuz çıktı . Bu astigmat böyle çıkması dorun müdür veya sınır nedir ? Doktor sorun yok dedi ama 🙂 teşekkür ederim ilginiz için

 172. Sa admin Sol kolumda ince ince çizikler var 2-3 tane façaya benzer ancak yakından dikkatli bakınca belli oluyor sorun olur mu ?

 173. Admin şuanda pmyo öğrencisiyim 2.sınıfa geçtim fakat 2010 yılında bir intihar girişimim olduğu için sağlık raporumun psikiyatri bölümünden sağlam alamadım Ankara Numune ve Bakırköy hastanelerinden olumsuz aldım sence elenir miyim elenirsemde dava açabilir miyim?
  Teşekkür ederim şimdiden

  • Geçmiş olsun. adınıza üzüldüm. fakat merak ettiğim konu 2.ci sınıfa kadar gelmişsiniz. nasıl bulmuşlar o kadar eski zamanda olmuş bir olayı biri filan mı söyledi yada kayıt altında mıydı bu durum

 174. Admin pmyo 2.sınıf öğrencisiyim 2010 yılında bir intihar girişimim olmuştu bu yüzden Ankara Numune ye gittim kurul olumsuz dedi beni tekrar Bakırköy e sevk ettiler orası da olumsuz dedi elenir miyim elenirsemde dava açabilir miyim?
  Teşekkür ederim şimdiden

 175. B Diliminde yer alan maddeler polisliğe engel mi?

 176. Sözlü Mülakat için nasıl giyinmeyi tercih ediyorsunuz? Ceket şart mı? İlk sınava gittiğimizde nasıl giyinmeliyiz? Teşekkürler şimdiden?

 177. s.a admiin ayağımda platin var sıkıntı olurmu

  • admin

   Platin işi muallak bir konu. Öncelikle hiçbir hareket kısıtınız olmamalı. Ön mülakatta platin izi yoksa sorun olmaz. Geçerseniz genel kontrolde doktorun insiyatifine kalırsınız.

 178. merhabalar admin göz tansiyonu ile ilgili yönetmelikte bir durum yok acaba göz tansiyonu yüksek çıkması polisliğe engel bir durum teşkil eder mi?

  • admin

   Göz tansiyonu konusunda problem yaşayanı duymadım.

  • hocam benim göz. Numaralerim yüksek şuan paem için lazer tedavisi olmayı düşünüyorum ama tAm düzelmeyebilir yine riski. Var 1.50 yada en fazla 2 numaraya kadar inebilir 0.00 da olabilir ihtimaller var buna rağmen her iki goz ayrı ayrı 2 numarami kabul ediliyor yoksa taoplamda 2 mi birde demir eksikliği anemisi var Yönetmelikte soru. Olmaz diyor elenirmiyiz bu yüzden

 179. Admin iyi günler benim bahar alerjim var sadece 3 ay ufak ilaç kullanıyorum bu sıkıntı olur mu?

 180. Merhaba Benim kalbimde sol kapakcikda çok az üfürme var sağlık yönünden hicbir sıkıntısı olmayan bir durum doktorların dediği bndede.bir sıkıntı yok zaten elenme sebebimidir

 181. Bende kansızlık var sanırım abi bu sorun olurmuş? İşallah iyileşirse tekrardan sorun yaratırmi

 182. Benim tansiyonun genellikle düşük çıkıyor, herhalde ondan kaynaklı tam olarak bilmiyorum ama göz kararması da oluyor, iyilesirse eğer sonra sorun olurmu yinede

 183. merhabalar benim alnımda ve burnumda küçük çiçek izi var ve de dizimin üst kısmında yanık var aşırı büyük değil sıkıntı olur mu?bakarken dizin neresine kadar bakıyorlar

 184. Kolay gelsin adim benim doğuştan dudak yarığı izi var yaklasık 1 cm üst dudağımda konusmamda veyahut nefes almam da hiç bir sorun yaşamıyorum
  ”Ameliyat veya tıbbi tedavi düzeltilebilen dudağın hastalıkları, yarık sekelleri, iyi ve kötü huylu tümörleri, tatuaj, keloid, pigmente nevüsler, görünümü ve mimik hareketleri bozmayan skarlar..” yazıyor. mimik harfeketlerimi bozmuyor daha öncede dediğim gibi herhangibir sorun olur mu ?

 185. Lisans mezunu olarak POMEM’e girmek istiyorum gözlerimden biri 3.75 diğeri 3.5 (ikisi de miyop) . POMEM’de göz dereceleri en fazla kaç olmasında sıkıntı yok ? Teşekkürler.

 186. Admin merhaba benim sorun açlık ve tokluk kan şekeri degereleri ile ilgili kaç olması gerekiyo alt ve üst sınırlar kaç olmalı yardımcı olurmusun benim kan şekeri değerim çok düşük cikiyo ne yapmam lazım ikisinede tok olarak mi kan versem acaba

 187. Merhaba kolay gelsin admin, bende 20. dönem pomemi kazandımda yaşım 25 olmasına rağmen genetik(irsi) olarak saçımın neredeyse tamamı beyaz; ama ben normalde de hep saçımı boyadığım için, mülakat zamanı da saçım boyalı ve siyahtı; ama normalde ise neredeyse tamamı beyaz. Bu eğitim zamanı, aday polis memurluğu zamanı yada asalet tasdiki olup asli polis memuru olduktan sonra herhangi bir sıkıntı çıkar mı acaba ?

 188. admin sana zahmet en kısa sorumu yanıtlayabilirsen çok sevinirim çünkü 11 temmuz salı günü okula gitmemiz gerekiyor

 189. bende düşük derecede (sağ gözümde) göz tembelliği var, bilgi aradım ama bulamadım (lisans mezunuyum).

 190. Tsh değerim 6 cıktı elenir miyim?

 191. Abi benim böbreğimden 10 sene önce ameliyat olmuştum kanalında daralma vardı.şimdi de böbregimin olduğu bölgede 11 cm lik bir ameliyat izi var.bu ilerde polis olmama engelmi

 192. Abi bende sağ böbrek hipoplazikliği var yani sağ böbrek sola göre küçük bu polis olmama engelmi

 193. Merhaba, ben yunus polis olmak istiyorum.Hayal kırıklıgı yaşamadan önce gidip bu sağlık kontrollerini yine polislik için uygunmu diye olabilirmiyim yoksa sınavı geçtikten sonramı sağlık kontrollerinden geçmem gerekiyor.Gözlerim 3.50 derecede bozuk çizdirdiğim taktirde alınabilirimyim?

 194. Kucuk dozda guatr intibakta elenmeye sebeb olur mu (75lik dozu)

 195. Alt dişlerimden ikisinde yamukluk var sorun olur mu acaba

 196. Merhaba üç sene önce askeriye mülakatında çene geriliğinden elenmiştim, fakat emniyet teşkilatı sağlık yönetmeliğinde eşgal belli olmak şartıyla çene geriliği olanlar öğrenci olamaz diyor. Paemde askeriye kadar sıkı bir inceleme var mı, çünkü eşgalimi belli edecek kadar göze batan bir çene geriliğim yok. Şimdiden teşekkürler.

 197. Admin bacaklarımda çarpıklık var, ama yürümem de felam engel değil. yani bana hiçbir sıkıntısı yok. koşsam da hoplasam da sorun yaratmıyor. sadece bakınca yani sort giyince ya da dar pantolon felan giyince belli oluyor. parantez bacak diyorlar yani bu sorun olur mu?

 198. Admin bacaklarımda çarpıklık var, ama yürümem de felam engel değil. yani bana hiçbir sıkıntısı yok. koşsam da hoplasam da sorun yaratmıyor. sadece bakınca yani sort giyince ya da dar pantolon felan giyince belli oluyor. parantez bacak diyorlar yani bu sorun olur mu?

 199. iyi günler ben kücüken sol elim kırıldı ameliat izi kaldı birz büyük bu saglık muayenisinde herhangi bir sorun cıkarırlarmı

 200. benim üzerime bir şirket var. %100 imza yetkisi bende bu herhangi bir sorun cıkarır mı?

  • admin

   Devlet Memurları Kanunu, memurların ticaret yapmalarına ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarına yasaklar.

 201. Benim pmyo da kan kan tahlilimde hepsi normal çıktı trombosit plt değeri 191.000//296.000 aralıklarında çıktı 3 gün önceydi doktor bi tahlil daha istedi191.000 düşükmüş sizce sınırları nedir alt ve üst sınırı yönetmelikte yazmıyorda

 202. Trombosit plt 191.000//296.000 aralığında ćıktı doktor alt değer biraz düşük dedi tekrar kan verdim alt ve üst sınırı nedir

 203. Paem mülakatına girdim ön sağlıktan elenmedim ama göğüs bölgesinde biraz yağlanma var detaylı sağlık taramasinda bir engel olabilirmi acaba

 204. Merhaba admin benim sol kol bileğimde ufak 1 2 cm yanık izi var pölisliğe engel olurmu

 205. admin benim damağımda diş çıkmıştı onu çektirdim şuan diş eksiğim flan gözükmüyor sizce bi sorun olur mu? sayı olarak eksik olabilir ama düzgünlük açısından sorun yok bu durum kafamı karıştırıyor yardımcı olursanız sevinirim

 206. Milli sporcuyum güreşçiyim 2 kulağımda kırık polislikte bi sıkıntı olurmu

 207. Göğsümde de 6 7 cm lik küçüklükten kalan iz var iki tane belirgin polislikte sıkıntı olurmu

 208. Admin bnm kaburgamda önmsiz bir kemik varmış fazladan tıp olarak adı osteokondrom cerrahlar ve opertor doktorlarla konuştum önmsiz bişey ama yinede alacaklarını söylediler amelyat olduktan sonra hiçbirşeyim kalmayacakmış herhangi bir sorun olmaz dediler ama nede olsa bir ameliyat geçirmiş olacağım bu pöh yada polis olmama engel olurmu ?

 209. Merhaba benim gozum ikisede 0.75 ikisin toplami 1.50 pmyo basvursada sorun oluru mu

 210. admin mülakata giderken tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alıp öyle mi gidiyoyoruz yoksa mülakata gittiğimiz yerde mi bizi muayene ediyorlar ? bu konuyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • admin

   Mülakata giderken yapacağınız tek şey, fiziki parkur ve sözlüye çalışmak. Orada sizi ön sağlık taramasından geçiriyorlar, kazanırsanız intibakta sağlık raporu alıyorsunuz. Kısacası kendiniz herhangi bir muayeneye gitmeyeceksiniz.

 211. Merhaba. Subaylık için sağlık raporu alırken
  Teşhis: Skolyoz
  Madde: 63A/F1 ( omurganın hafif derecedeki eğrilik veya şekil bozuklukları )
  Karar: Muvazzaf subay olur.
  Pomem içinde öğrenci olur kararı alabilir miyim? Askeriye sağlık yürütmeliğinde madde 63’ün A bendinin 1. Fıkrası’nın pomemde ki karşılığı hangisidir? Şimdiden teşekkürler

 212. şu soruya netlik kazandırır mısınız? 1 ay anksiyete için ilaç kullanmışsam ve tedavi sonlanmışsa 6 ay ya da 1 sene sonra o ilaç kayıtlarda gözükür mü? eğer gözükürse direkt elenir miyim yoksa psikoloğa yönlendirip karar alma aşaması mı olur?

 213. Gözlük takmam sorun olur mu?

 214. bir kulagin isitmesi normal digeri tam sagir iken hangi sağlik birimine girer yoksa elenirmiyim

 215. bir kulagin isitmesi normal digeri tam sagir iken hangi sağlik birimine girer yoksa elenirmiyim ne yapmaliyim

 216. Bir kulagin isitmesi normal ken digeri tam sagir ise hangi saglik dilimine girer yoksa elenirmiyim . Ne yapmaliyim

 217. Ben pnomotoraks gecirdim bir kere 3 yil oldu tekrar yok 21. Doneme gircem formda işaretlesen elenirmiyim yukarida bulamadim teşekkürler

 218. Admin askerlikten de muaf olurmuyum

 219. Benim başımın yan tarafında doğum lekesi var 1 tl büyüklügünde estetik, lazer, bıcak gibi ameliyat olursam mülakatta sorun yaşarmıyım

 220. safra taşı nedeniyle safra kesem alındı.engel olur mu?

 221. merhaba ben salı günü kan bağışı yaptım kızılaya. kan alınan yerde morluk oluştu. ön sağlıkta sorun olur mu bu. teşekürler.

 222. benim ön üstte dişimde hafif çıkıntı var yani birazcık çaprazlık. göze batacak kadar eğik değil. biraz çıkıntı gibi duruyor. sorun olur mu ön sağlıkta.

 223. Varis tedavisi gördüm polis olamam engel olur mu?

 224. Bu gün parkura girmeden önce omuz ön sağlıkta bir omzunda biraz düşüklük var dediler ama geçtim bir şey demediler benim için akademiye girmem halinde bir sorun teşkil eder mi bu durum

 225. astım polislikte sıkıntı yaparmı

 226. Yönetmelikte kepçe kulak ameliyatı ile ilgili bir madde bulamadım polisliğe engel midir

 227. mitral kapak yetmezliği sorun mu acaba? c sınıfına yazmışlar ama elerler mi heyet raporu alırken teşekkürler..

 228. Merhaba admin benim bir sorum var. Sağlık yönetmeliğinde ”B- 3) Tedavi ile iyileşen, kronik ve sınırlı deri hastalıkları. (psoriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzemalar, yaygın olmayan vitiligo plakları) ” maddesi var. Benim çenemde ufak ve ilerlemeyen neredeyse gözle belli olmayan vitiligo var. Tedaviye devam ediyorum. Elenme sebebi mi?

 229. minimal mitral yetmezlik polislikte elenme sebebimi ve bu hastalıktan geçip sağlık raporu alan varmı

 230. hafif mitral yetmezliği

 231. admin bana biküspit aort teşhisi konuldu yani 3 kalp kapakçığı olması gerekirken 2 taneymiş ama aort yetmezliği yok mitral yetmezlik ise eser ama aonuç kısmında mitral yetmezlik yazmamış sadece biküspit aort yazmış sordum doktora eser miktarda herkeste var dedi şimdi durum ne olur acaba arkadaşların bilgisi var ise onlarda yazsın ve bu biküspit aort hastalık olarak geçiyormu

 232. Merhaba böbrek iltihabı ve demir eksikliği problem teşkil eder mi polisliğe engel midir?

 233. benim daha önce yani bi 15 yaşındayken bir intihar girişimi var. birde omurgamda belli olmayan çok küçük bir eğrilik var sıkıntı olur mu?

 234. merhaba, anlımın ortasında 1 cm dikiş izi var ama 5 m uzaktan bakıldıgında eger ortamda ışık varsa parıldıyor normalde fazla belli olmuyor , zaten saçlarıma yakın oldugu için saçlarım gorunmesıne engel oluyor bir sıkıntı olur mu ?

 235. Merhaba admin alt ast değerli ile alakalı sorum olacaktı ast değeri 37 alt değeri 71 çıktı buda benim kafamı karıştırdı normal değerlerin 40 ı geçmemesi gerekiyormuş bu herhangi bir elenme sebebi olabilir mı

 236. Admin kalbimde ritim bozukluğu var ve mitral kapakçıkda gevşeme olduğunu söyledi doktor. Ama önemli değil, spor yapmana normal hayatını sürdürmene hiçbir şekilde engel değildir icin rahat olsun dedi. Acaba polislikte sorun olur mu acaba. Spor 36 saniye kpss 86 yazık olacak kendime o kadar çok istiyorum ki😏😏allahım inşallah nasip ederr

 237. Hocam merhabalar. Polis olduktan sonra Allah göstermesin çok nadir görülen pek bilinmeyen ve polisliğe engel görme ile alakalı yönetmelikte geçmeyen bir hastalığa yakalandık diyelim. (Çok fazla gün yüzüne çıkmamış hastalık var sonuçta) Bu durumda yönetmelikte de yok hastalık fakat polislik yapmaya engel böyle bir durumda geri hizmet durumu olmuyor mu ? Ki böyle başına gelen mutlaka ki olmuştur. Yorumunuzu alabilir miyim ? Teşekkürler…

 238. Hocam Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Her soruya çok güzel cevap veriyorsunuz.
  Bende 21. dönem sözlü mülakatı bekleyenlerden biriyim,suan sivilce tedavisi için roaccutane adlı ilacı kullanıyorum ilk 3 ay bitti son 3 ay kaldı.? Bu sorun teşkil eder mi bi bilginiz var mı? Sivilce pek yok ama kan değerlerini etkiliyor bu ilaç. Geçici olduğunu bilseler bile sorun olur mu sizde?

 239. Hocam merhaba! Askerlik hizmetim esnasında bir kaza geçirdim. Sol el işaret parmağım da yaklaşık 2 cm’lik bir kopma oldu ama sağ elimi kullanan biriyim bunu da belirteyim. Bekçiliğe başvurdum, emniyet sağlik yönetmeliği uygulanıyor diye biliyorum. Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları B maddesi sağlık şartlarını taşıyorum sanırım. Yazılı sınavı geçersem sağlık raporu alırken bu durumu tabibe belirtmeli miyim, gizleyebilirsem gizlemeli miyim? Ne yapacağımı bilemiyorum, yaşım 29, son şansım diyebilirim. Kaza raporum da var bu arada, yardımcı olursanız sevinirim, saygılar!

 240. Omuzumda 3 tane yan yana sigara söndürülmüş yanık izi var tam belli çoöukluktan kalma polisliğe engel mi

 241. Tek böbreği sağlam arkadaşlarda polis olabiliyor mu admin..

 242. admin safra kesesi ameliyatı kapalı sıkıntı mı baksalar görebileceklerini sanmıyorum

 243. Sağ elimin üstünde 15 tane dikiş var sizce engel olurmu

 244. kan şekeri yüksek çıkması sıkıntı olur mu

 245. Admin benim bileğimde iz var küçükken kolumu kırmıştım Demir sokmuşlardı bilekten dirseğe kadar düzelmesi için yuvarlak bi iz

 246. 3_4 senelik sivilcelerden kalma izler veya cukurlar sorun oluyormu yüz bölgesinde acaba?

 247. Sağ gözüm 1.5 sol gözüm 1 miyop PMYO’ya girişe engelmi

 248. Admin benim sol kulagimda %70 isitme kaybi var ve pöh olmayi coook istiyorum hiç ihtimal yokmu sağ kulak saglam

 249. Hocamsol kulakta %70 isitme kaybi sag kulak saglam hic poh olma ihtimalim yokmu insallah icimi rahatlacak cevap gelir

 250. Emniyet genel müdürlüğünün sağlık yönetmeliğine göre, kifoz derecesine bakılıyor mu. Ve kas ve iskelet sistemindeki hangi nedenden dolayı elenme durumu olur?

 251. Merhabalar . Benim iki sorum olacak(POMEM İçin/ Yazda 4 yıllıktan mezun olacağım )
  1.) Yazda dizimden ameliyat olacağım . Diz bağlarımda yırtılma yüzünden ameliyat olacağım. iyi geçerse normal sağlığıma kavuşursam sağlık mülakatında sıkıntı olur mu?
  2.) Gözümde miyopluk var 3.00 numara , bu sorun teşkil ediyor da lens kullanarak gitsem yada lazerle çizdirem mi gerekiyor illa ki.

  (Link atmazsanız sevinirim admin bey )

 252. Dirseğimin üstünde bir yanık lekesi var ama çok belli olmuyor bi sıkıntı olur mu?

 253. Admin kardeşim ,emeğine sağlık.Sana iki sorum olucak müsaadenle,cevaplarsan sevinirim.

  1)-Bir kavga sonucunda baldırımdan bıçak darbesi almıştım.Hiç bir operasyon geçirmedim direk dikildi izi falan da belli olmuyor zaten ama bir süre hastahane de yattım bi problem teşkil eder mi?

  2)-Benim bildiğim hiçbir hastalığım yok çok şükür ama bir dünya maddeye tabiyiz,çoğu da bilip anlamadığım şeyler.Sence asil onayını alabilirsek kısmetse,önceden hastaneye gidip hangi kontrolleri özellikle yaptırmalıyım

  şimdiden sağ olasın.

Esra için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir