Diyarbakır Merkez ve İlçelerine 742 Bekçi Alımı Yapılacak

09.04.2016
613
A+
A-
Diyarbakır Merkez ve İlçelerine 742 Bekçi Alımı Yapılacak

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklama da Diyarbakır merkez ilçelerine ve Bağlar ilçesine, Bismil ilçesine, Çermik ilçesine, Çınar ilçesine, Çüngüş ilçesine, Dicle ilçesine
, Eğil ilçesine, Ergani ilçesine, Hani ilçesine, Hazro ilçesine, Kayapınar ilçesine, Kocaköy ilçesine, Kulp ilçesine, Lice ilçesine, Silvan ilçesine, Sur ilçesine, Yenişehir ilçesine toplamda 742 bekçi bekçi alımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ise merkez ve taşra ilçelerine alımı yapılacak bekçi sayıları ise şöyle ; Bağlar ilçesine 135, Bismil ilçesine 26, Çermik ilçesine 4, Çınar ilçesine 7, Çüngüş ilçesine 11, Dicle ilçesine 7, Eğil ilçesine 13, Ergani ilçesine 20, Hani ilçesine 13, Hazro ilçesine 8, Kayapınar ilçesine 66, Kocaköy ilçesine 4, Kulp ilçesine 7, Lice ilçesine 6, Silvan ilçesine 29, Sur ilçesine 43, Yenişehir ilçesine 343 olmak üzere toplamda 742 bekçi alınacak.

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasının tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DİYARBAKIR VALİLİĞİNE ve KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI
1. GENEL HUSUSLAR
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Hakkari, Şırnak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre, alımı yapılacak personel kontenjanı Ek-1’de de belirtilmiştir.
b) İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları Valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.
c) Adaylardan aranacak şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
d) Adaylara Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden yapılacak tüm duyurular tebligat niteliğinde olup, bu sebeple personel alımı süresince belirtilen resmi internet adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir.
e) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir liilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
a) Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte başvururlar.
b) Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.
c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye
Valilik ve Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.
e) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
T.C. kimlik numarası beyanı,
Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
Askerlik durum beyanı,
4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
Adli sicil beyanı,
Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.
f) Başvurular 06 Nisan 2016- 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
g) Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir.
b) Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile katılınacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.
e) Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;
Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı.
1 lal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
d) Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
e) Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.
5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
a) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.
b) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.
e) Yazılı sınav soru adeti………….. , süresi……….. (dk) dır. (Sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda
sorutacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.)
d) Sınav esnasında, sınava katılanların diğer sınava katılanlar ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kağıtlarına durum işaret edilir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.
e) Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.
f) Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirir.

* Sözlü ve Yazılı Sınav Yerleri ve Saatleri Aşağıda Belirtilmiştir.

BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Molla Gürani İlkokulu
Yazılı Sınav: Saat:09.00 Molla Gürani İlkokulu
BİSMİL KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Yazılı Sınav: Bismil Kaymakamlığı Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır
ÇERMİK KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 13.00 Çermik Kaymakamlığı Toplantı Salonu
Yazılı Sınav: Saat: 13.00 Çermik Kaymakamlığı Konferans Salonu
ÇINAR KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Çınar İmam Hatip Lisesi
Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Çınar İmam Hatip Lisesi
ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Atatürk İlkokulu
Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Atatürk İlkokulu
DİCLE KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:09.00 Atatürk Ortaokulu
Yazılı Sınav: Kaymakamlık Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır
EĞİL KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:10.00 Eğil Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu
Yazılı Sınav: Saat:10.00 Eğil Alparslan Anadolu Lisesi Yemekhane Salonu
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Ergani Kız ve Teknik Meslek Anadolu Lisesi
Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Ergani Kız ve Teknik Meslek Anadolu Lisesi
HANİ KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi
Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi

HAZRO KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Hazro Hükümet Konağı
Yazılı Sınav: Saat:10.00 Hazro Atatürk İmam Hatip Ortaokulu
KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Sabri Kün İlköğretim Okulu
Yazılı Sınav: Kayapınar Kaymakamlığı Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır
KOCAKÖY KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Kocaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu
Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Kocaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu
KULP KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:09.30 Kulp İlçe Emniyet Amirliği
Yazılı Sınav: Saat: 09.30 Kulp Anadolu Lisesi
LİCE KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:14.00 Lice Proje Birimi Konferans Salonu (Adres: Kelvan Mah. Müminağa Cad. 5/18 Kat:2 Canmar Avm üstü, Lice/Diyarbakır)
Yazılı Sınav: Saat:14.00 Lice Proje Birimi Üniversite Hazırlık Sınıfları (Adres: Kelvan Mah. Müminağa Cad. 5/18 Kat:1 Canmar Avm üstü, Lice/Diyarbakır)

SİLVAN KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:10.00 Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Yazılı Sınav: Saat: 15.00 Silvan İMKB Anadolu Lisesi
SUR KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yazılı Sınav: Saat: 09.00 Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Sözlü Sınav: Saat:09.00 Ziya Gökalp Lisesi
Yazılı Sınav: Saat:09.00 Ziya Gökalp Lisesi

Sınav yeri ve saatleri Diyarbakır Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklarca değiştirilebilecektir. Değişiklikler ilgili Kaymakamlıkların internet sitesinden duyurulacaktır.

6. KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil eder.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.
c) Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.

7.SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.
İLAN OLUNUR.
denmiştir.

İstenilen belgeler ise şöyledir.

2016 YILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİ ALIMINDA
İSTENİLEN BELGELER
 Başvuru Dilekçesi
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Okul Diploma veya Tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği
 Askerlik Durum belgesi
 4.5 X 6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf
 Adli Sicil Beyanı
 Gerekmesi halinde Lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı

VALİLİK/KAYMAKAMLIK MAKAMINA
…………………..
07 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı Sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
Sınav yerine gidiş – dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masrafların tarafıma ait olacağı ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım. Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu ve yanlış bilgi verdiğim ya da bilgilerimi gizlediğim takdirde bundan doğacak hukuki sorumluluğu ve sonuçlarını kabul ediyorum.
Arz ederim.
A D R E S : Adı Soyadı
İrtibat Cep No :
T.C. No.

Ekler:
1-)Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-)Okul Diploma veya Tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği
3-)Askerlik Durum belgesi
4-)4.5 X 6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf
5-)Adli Sicil Beyanı

Polis
Merhaba. Polislik mesleğiyle ilgili tecrübelerimden yararlanarak sorularınızı cevaplıyorum. www.polisnoktasi.com platformunda içerik editörlüğü yapmaktayım.
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.