Çarşı ve Mahalle Bekçisi Giriş Yönetmeliği

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Giriş Yönetmeliği

Madde 1 – Çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve usullere göre yapılır.

Madde 2 – Bekçiliğe giriş sınavla olur. Sınavsız olarak herhangi bir tayin yapılamaz.

Madde 3 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.

Madde 4 – Valilikler veya kaymakamlıklarca beldelerin boş olan bekçi kadroları sayısı ile bu yerlere yapılacak tayinler için açılacak sınavın yeri günü ve saati, en az bir ay önce mutat vasıtalarla ilan edilerek halka duyurulur ve bu ilânın yapılmasında bulunan yerlerde İş ve İşçi Bulma Kurumunun da aracılığı istenir.

İlan suretiyle keyfiyetin halka duyurulduğu bir tutanak ile tespit edilir ve dosyasında saklanır.

Madde 5 – Bekçiliğe girmek isteyenler, illerde valiliğe ilçelerde kaymakamlığa bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçelerde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağına ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları da şarttır.
(Değişik fıkra:RG-27/10/2011-28097) Bu dilekçelere aşağıdaki beyanlar yazılır ve yazılı belgeler istenir:

A) T.C. kimlik numarası beyanı,

B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

C) Askerlik durum beyanı,

D) 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

E) Adli sicil beyanı,

F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Madde 6 – Dilekçe 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve yoksa tamamlattırıldıktan sonra dilekçe ve bağlı olduğu belgeler o yer bekçi teşkilatı mesleki amirliğine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.

Madde 7 – Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye mahalli mülkiye amirliğince isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekler istemi halinde sahibine geri verilir.

Madde 8 – Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer (Sınava giriş belgesi) verilir. Bu belgede, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir.

Mahalli mülkiye amirlerince bu belgelerin, zamanında sahiplerine verilmesi şarttır.

Sınava girmeğe hak kazanmış olup da kendisine ait sınava giriş belgesini herhangi bir sebeple alamamış veya verildiği halde kaybetmiş isteklilerin sınav saatinden evvel başvurmaları halinde sınava girmeğe hakları olup olmadığı kontrol edildikten sonra, adlarına yeniden bir belge düzenlenerek kendilerine verilir.

Madde 9 – Sınavlar ilan olunan yer, gün ve saatte sözlü ve yazılı olarak yapılır. (Sınava giriş belgesi) ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.

Madde 10 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.
Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.
Madde 11 – Sınavlar önce sözlü olarak yapılır. Sınav komisyonu isteklileri teker teker yoklamadan geçirir.

Bu yoklamada isteklinin kültür durumu ile beraber;
a) Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
b) Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
c) Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık,
Gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı tespit ve bu husustaki kararını, önceden düzenlenmiş ve isteklilerin sınav sıralarında, ad ve soyadlarını gösteren bir cetvele, açık olarak (Bekçi olur) veya (Bekçi olamaz) şeklinde yazar. (Bekçi olamaz) meşruhatı verildiği takdirde gerekçe gösterilir.

Madde 12 – Komisyon sınava girmek üzere çağırılan isteklilerin sınavları bitinceye kadar aralıksız olarak görevine devam eder.
Komisyon başkanı bu görevin yapılışını saat bakımından düzenlemeye yetkilidir.

Madde 13 – Sözlü sınav sona erince, sınav sonuçlarını gösteren cetvel bütün üyeler tarafından imzalanır ve sınav sonucu katılanlara duyurulur.

Madde 14 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayın sözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.

Madde 15 – Yazılı sınavda sorulacak sorular, komisyonun, sınavdan evvel yapacağı bir toplantısında tespit olunur ve bir zarfa konulup mühürlenerek başkana teslim edilir.
Madde 16 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.

Madde 17 – Sınav günü, sınav yerinde ve belli saatte, suallerin içinde bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf komisyon başkanı tarafından komisyonun diğer üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açılır (Mülga ibare:RG-2/4/2016-29672) (…) ve cevaplandırmaları istenir.

Madde 18 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.

Madde 19 – Sınava katılanların sınav kâğıtlarının herhangi bir yerine imza atmaları, işaret koymaları veya çeşitli renkli kalemlerle yazmaları yasaktır. Bu çeşit hareketlerde bulunanların kâğıtlarının geçerli sayılamayacağı komisyon başkanı tarafından sınava başlamadan evvel katılanlara bildirilir. (Mülga cümle:RG-2/4/2016-29672) (…)

Madde 20 – Sınav yapılan yere, komisyon üyeleri ve mahalli mülkiye amiri ile teftiş yetkisine sahip olanlardan başkası giremez.
Komisyon başkanı, sınav yerinde düzeni sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Madde 21 – Sınav esnasında, sınava katılanların yekdiğerleri ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu kabil hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edildikten başka bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.

Madde 22 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Belli saatte sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kâğıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.

Madde 23 – Sınav komisyonu tarafından;
a) Sınavın yapılış günü ve saatlerini,
b) Kapalı ve mühürlü sual zarfının komisyon üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açıldığını,
c) Sınava girenlerin miktarını,
d) Sınava katılıp da kâğıt vermeyenler olursa bunların ad ve soyadlarını,
e) (Mülga:RG-2/4/2016-29672)
f) Sınav kâğıtlarının zarflanıp mühürlendiğini ve imza edildiğini bildirir bir tutanak düzenlenir.

Madde 24 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

Madde 25 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Madde 26 – (Mülga:RG-2/4/2016-29672)

Madde 27 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.
Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.
Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.
Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.

Madde 28 – Listelerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kısım okunur şekilde üstü çizildikten sonra başkan tarafından tasdik edilir.

Madde 29 – Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.

Madde 30 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

Madde 31 – Sınav komisyonu mürettep üyelerin tamamı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 32 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından yürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitim müdürlüklerine de yaptırılabilir.

Madde 33 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)
Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine on beş iş günü içerisinde, en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.
Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.
Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

Madde 34 – (Mülga:RG-2/4/2016-29672)

Madde 35 – Bekçiliğe girmek isteyenlerin adaylığa tayinleri yapıldıktan sonra parmak izleri alınır; bunlar gerek kendilerine gerek eşlerine ait menkul ve gayrimenkul malları ve servetleri bildirir ve bir beyanname vermeğe mecburdurlar.

Madde 36 – Adaylığı kabul etmemek veya adaylıktan yahut bekçilikten istifa ve diğer sebeplerle ayrılmaları yüzünden boşalacak kadrolara, yedek aday listesinde sıra izlenerek, bekçi adayı tayin edilir. Ancak bu süre içinde bekçiliğe giriş niteliklerinden birini kaybettiği anlaşılanların adaylığa tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir.
İsteklilerin birinci fıkra gereğince adaylığa tayinlerinde esas alınan yedek aday listesi yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren (Değişik ibare:RG-2/4/2016-29672) altı ay geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre bekçi adaylığına tayin yapılamayacağı gibi listede adı bulanan istekliler de herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin sonraki sınava girme hakları saklıdır.

Madde 37 – Kanunun 6 ncı maddesine göre çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan 30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için sınavın yapılacağının ilanından sonra bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin mahalli mülkiye amiri tarafından mesleki amirliğe havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.

Madde 38 – (Mülga:RG-2/4/2016-29672)

Madde 39 – 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 7 inci maddesi gereğince düzenlenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 40 – Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Avatar 2emre dedi ki:

  Selam renk koruyum bekci olabiliemiym

  1. admin admin dedi ki:

   Net bilgi yok ama sorun olabilir.

 2. Avatar Serhun dedi ki:

  Genel kültür soruları neler gelebilir bilgi verirmisiniz.

  1. admin admin dedi ki:

   Sitemizde mülakat diye aratın.

 3. Avatar Fırat dedi ki:

  Bekçi kanunu ilkokul mezunu olmak ama batı da veya yayınlanan bekçi alımında en az lise mezunu diyor ?

 4. Avatar Haldun Akkuş dedi ki:

  Selamunaleykum.Bekçilik aşamasının sonu olan sağlık raporunda karaciğer Yağlanması grade 3 var sebebiyle , karar kısmına bekçi olamaz ibaresini yazdılar.ancak başka hastahanede tekrar test ve ultrason yaptırdım.grade 3 çıkmadı.grade 1 çıktı. Evraklar Ankara ya gidince incelemeden sonra tekrar test olacak mı acaba .yada nasıl ve nereye itiraz edebiliyoruz bilginiz var mı ?

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Tekrar bakacaklar, itiraz pek işe yaramaz.

 5. Avatar Mehmet dedi ki:

  S.a 150 kişi güvenlik soruşturması için form doldurduk fakat 100 e yakın kisinin sonuçlandı geri kalan kişilerin sonuçlanmadi neden olabilir. Teşekkür ederim

  1. Avatar Admin dedi ki:

   Süreç işleyişi gizli.

 6. Avatar süleyman dedi ki:

  selam bedelli askerlik başvurusu yapanlarda bekçilik başvurusu yapabilirmi

 7. Avatar Emrah dedi ki:

  Parmagimda yuzde 16 engel var basvuru yapabilirmiyim

  1. Admin Admin dedi ki:

   hayır..