2016 Yılı Bekçi Alımı Yapılacak mı?

04.04.2016
A+
A-
2016 Yılı Bekçi Alımı Yapılacak mı?

Önceki yazımızda paylaşmış olduğumuz 18 Mart 2016 tarihli resmi gazete yayınlanan kararname ile 900 komiser yardımcısı ve 2234 bekçi kadrosu ayrıldığını duyurmuştuk. Yazıda da yazdığımız gibi emniyet 2234 adet bekçi kadrosu açmış ve muhtemelen bu kadroyu 2016 yılı içerisinde kullanmayı planlamaktadır. Peki bekçi alımı nasıl yapılacak uzun zamandır alımı durdurulan bekçilik yeniden aktif duruma gelecek mi? Önceki yazımıza 2016 Yılı Komiser Yardımcısı ve Bekçi Alımı buradan ulaşabilirsiniz..

İçişleri Bakanlığı 2 Nisan 2016 günü Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınav yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Uzun bir süredir gündem de olmayan bekçilik bu olayla birlikte tekrar gün yüzüne çıktı. Yapılan değişiklikten kısaca şöyle bahsedebiliriz. Değişiklik ile 40 madde olan yönetmeliğin yarısı değişmiş durumda.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavında ilgi çeken maddeler ise şöyledir:
Bekçiliğe giriş sınavla olur. Sınavsız olarak herhangi bir tayin yapılamaz.
İl merkez ilçesi sınırları içindeki beldelerde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde diğer beldelerde kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.
Valilikler veya kaymakamlıklarca beldelerin boş olan bekçi kadroları sayısı ile bu yerlere yapılacak tayinler için açılacak sınavın yeri günü ve saati, en az bir ay önce mutat vasıtalarla ilan edilerek halka duyurulur ve bu ilânın yapılmasında bulunan yerlerde İş ve İşçi Bulma Kurumunun da aracılığı istenir.

Aşağıdan yönetmeliğin tüm maddelerine ulaşabilirsiniz…

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ
Madde 1 – Çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve usullere göre yapılır.
Madde 2 – Bekçiliğe giriş sınavla olur. Sınavsız olarak herhangi bir tayin yapılamaz.
Madde 3 – İl merkez ilçesi sınırları içindeki beldelerde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde diğer beldelerde kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.
Madde 4 – Valilikler veya kaymakamlıklarca beldelerin boş olan bekçi kadroları sayısı ile bu yerlere yapılacak tayinler için açılacak sınavın yeri günü ve saati, en az bir ay önce mutat vasıtalarla ilan edilerek halka duyurulur ve bu ilânın yapılmasında bulunan yerlerde İş ve İşçi Bulma Kurumunun da aracılığı istenir.
İlan suretiyle keyfiyetin halka duyurulduğu bir tutanak ile tespit edilir ve dosyasında saklanır.
Madde 5 – Bekçiliğe girmek isteyenler, illerde valiliğe ilçelerde kaymakamlığa bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçelerde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağına ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları da şarttır.
(Değişik fıkra:RG-27/10/2011-28097) Bu dilekçelere aşağıdaki beyanlar yazılır ve yazılı belgeler istenir:

A) T.C. kimlik numarası beyanı,

B) Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

C) Askerlik durum beyanı,

D) 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

E) Adli sicil beyanı,

F) Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Madde 6 – Dilekçe 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve yoksa tamamlattırıldıktan sonra dilekçe ve bağlı olduğu belgeler o yer bekçi teşkilatı mesleki amirliğine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
Madde 7 – Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye mahalli mülkiye amirliğince isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe ekler istemi halinde sahibine geri verilir.
Madde 8 – Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer (Sınava giriş belgesi) verilir. Bu belgede, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilir.
Mahalli mülkiye amirlerince bu belgelerin, zamanında sahiplerine verilmesi şarttır.
Sınava girmeğe hak kazanmış olup da kendisine ait sınava giriş belgesini herhangi bir sebeple alamamış veya verildiği halde kaybetmiş isteklilerin sınav saatinden evvel başvurmaları halinde sınava girmeğe hakları olup olmadığı kontrol edildikten sonra, adlarına yeniden bir belge düzenlenerek kendilerine verilir.
Madde 9 – Sınavlar ilan olunan yer, gün ve saatte sözlü ve yazılı olarak yapılır. (Sınava giriş belgesi) ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar.

Madde 10 – Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali muavininin başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma kumandanı, özel idare müdürü ve milli eğitim müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma kumandanı; özel idare memuru ve milli eğitim memurunun katılması ile kurulur.
Sözlü sınavlarda komisyona, illerde sağlık müdürü, ilçelerde var ise hükümet veya belediye tabibi de katılır.
Madde 11 – Sınavlar önce sözlü olarak yapılır. Sınav komisyonu isteklileri teker teker yoklamadan geçirir.
Bu yoklamada isteklinin kültür durumu ile beraber;
a) Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
b) Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
c) Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık,
Gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı tespit ve bu husustaki kararını, önceden düzenlenmiş ve isteklilerin sınav sıralarında, ad ve soyadlarını gösteren bir cetvele, açık olarak (Bekçi olur) veya (Bekçi olamaz) şeklinde yazar. (Bekçi olamaz) meşruhatı verildiği takdirde gerekçe gösterilir.
Madde 12 – Komisyon sınava girmek üzere çağırılan isteklilerin sınavları bitinceye kadar aralıksız olarak görevine devam eder.
Komisyon başkanı bu görevin yapılışını saat bakımından düzenlemeye yetkilidir.
Madde 13 – Sözlü sınav sona erince, sınav sonuçlarını gösteren cetvel bütün üyeler tarafından imzalanır ve sınav sonucu katılanlara duyurulur.
Madde 14 – Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.
Madde 15 – Yazılı sınavda sorulacak sorular, komisyonun, sınavdan evvel yapacağı bir toplantısında tespit olunur ve bir zarfa konulup mühürlenerek başkana teslim edilir.
Madde 16 – Sınav soruları Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi ve Matematik derslerinden ilkokul seviyesinde tertip olunur.
Madde 17 – Sınav günü, sınav yerinde ve belli saatte, suallerin içinde bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf komisyon başkanı tarafından komisyonun diğer üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açılır, sualler yazdırılır ve cevaplandırmaları istenir.
Madde 18 – Sınavda sorulan sualler ve verilecek cevaplar valilikçe önceden hazırlattırılan özel sınav kâğıdına yazılır.
Bu kâğıtlar sual sorulmadan önce dağıtılır ve sağ üst köşelerine hüviyetlerine ait bilgileri yazıp sınav sonunda kontrol edildikten sonra kapamaları bildirilir.
Sınav süresi iki saatten az olmamak üzere komisyonca tespit edilir ve sınava katılanlara duyurulur.
Madde 19 – Sınava katılanların sınav kâğıtlarının herhangi bir yerine imza atmaları, işaret koymaları veya çeşitli renkli kalemlerle yazmaları yasaktır. Bu çeşit hareketlerde bulunanların kâğıtlarının geçerli sayılamayacağı komisyon başkanı tarafından sınava başlamadan evvel katılanlara bildirilir. Cevaplar, kurşun veya sabit kalem, mavi veya siyah mürekkepli kalemlerle yazılır.

Madde 20 – Sınav yapılan yere, komisyon üyeleri ve mahalli mülkiye amiri ile teftiş yetkisine sahip olanlardan başkası giremez.
Komisyon başkanı, sınav yerinde düzeni sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
Madde 21 – Sınav esnasında, sınava katılanların yekdiğerleri ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu kabil hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edildikten başka bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.
Madde 22 – Belli saate sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kağıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir ve hüviyetlerinin yazılı olduğu sağ üst köşelerinin kapanmış olup olmadığı kontrol edilir. Kapanmayanlar varsa kapattırıldıktan sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.
Madde 23 – Sınav komisyonu tarafından;
a) Sınavın yapılış günü ve saatlerini,
b) Kapalı ve mühürlü sual zarfının komisyon üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açıldığını,
c) Sınava girenlerin miktarını,
d) Sınava katılıp da kâğıt vermeyenler olursa bunların ad ve soyadlarını,
e) Sınav kâğıtlarının sağ üst köşelerinin kontrol edilip kapalı olmayanların kapattırıldığını,
f) Sınav kâğıtlarının zarflanıp mühürlendiğini ve imza edildiğini bildirir bir tutanak düzenlenir.

Madde 24 – Komisyonun yapacağı toplantıda sınav kâğıtlarının bulunduğu zarflar açılır ve kâğıtlar numaralandırılır. Sağ üst köşedeki yapıştırılmış kısma da kâğıt numarası yazıldıktan sonra bu kısımlar kesilerek saklanır.
Madde 25 – Sınav notları (10) on esasına göre verilir. Notlar aşağıda gösterilen değerleri ifade ederler.
10-9
Pekiyi
8-7
İyi
6-5
Orta
4-3
Zayıf
2-1
Pek zayıf
0
Boş
Kesirli not verilmez. Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler (1) bir sayılır. Yarımdan küçük olan kesirler nazara alınmaz.
Madde 26 – Notların takdirinde sınav komisyonu üyelerinden başkası karışamaz.
Notlar komisyon üyelerince ortaklaşa takdir edilir. Anlaşmazlık halinde notlar ayrı ayrı verilecek ortalaması alınır. Bu durum, sınav kâğıdına kısa bir not halinde yazılır.
Madde 27 – Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazıldıktan sonra kâğıtlardan kesilerek ayrılan yapıştırılmış sağ üst köşeleri açılarak listenin ad ve soyadı hanesi doldurulur. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.
Ortalama (5) beş veya fazla not alanlar sınavda başarı göstermiş sayılır.
Komisyon en yüksek derece alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ve dereceleri yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı (Aday listesi) ni geri kalan kısmı da (yedek aday listesi)ni teşkil eder.
Sınav sonuçları derhal ilan olunur.

Madde 28 – Listelerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kısım okunur şekilde üstü çizildikten sonra başkan tarafından tasdik edilir.
Madde 29 – Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.
Madde 30 – Sınav sonucu kesindir. Notlar hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği gibi sınava girenlerin buna karşı itirazları kabul edilmez.
Madde 31 – Sınav komisyonu mürettep üyelerin tamamı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Madde 32 – Sınavlarla ilgili işlemler illerde emniyet müdürlüğünce ilçelerde mesleki amirliklerce yapılır.
Madde 33 – Aday listesine giren isteklilerin, mahalli mülkiye amirliğince boş bekçi kadrolarına aday olarak atanmalarında derece sırası esas alınır.
Madde 34 – Derece sıralarına göre adaylığa kabul edilecek olanlardan, mahallin mülkiye amirliğince kendilerine yapılacak tebligat üzerine;
a) En yakın tam teşekküllü hastahaneden alınacak örneğine uygun sağlık kurul raporlarını,
b) Müddeti 6 ayı geçmeyen çiçek aşısı kağıtlarını,
c) 9×12 ölçüsünde iki adet boy fotoğraflarını,
tayini yapacak mülkiye amirliğine tevdi etmeleri sonunda sağlık bakımından bekçiliğe girmeğe elverişli olduğu anlaşılanlar vali veya kaymakamlıklarca bekçi adaylığına atanırlar.
Madde 35 – Bekçiliğe girmek isteyenlerin adaylığa tayinleri yapıldıktan sonra parmak izleri alınır; bunlar gerek kendilerine gerek eşlerine ait menkul ve gayrimenkul malları ve servetleri bildirir ve bir beyanname vermeğe mecburdurlar.
Madde 36 – Adaylığı kabul etmemek veya adaylıktan yahut bekçilikten istifa ve diğer sebeplerle ayrılmaları yüzünden boşalacak kadrolara, yedek aday listesinde sıra izlenerek, bekçi adayı tayin edilir. Ancak bu süre içinde bekçiliğe giriş niteliklerinden birini kaybettiği anlaşılanların adaylığa tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir.
İsteklilerin birinci fıkra gereğince adaylığa tayinlerinde esas alınan yedek aday listesi yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre bekçi adaylığına tayin yapılamayacağı gibi listede adı bulanan istekliler de herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin sonraki sınava girme hakları saklıdır.
Madde 37 – Kanunun 6 ncı maddesine göre çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aranan 30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için sınavın yapılacağının ilanından sonra bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin mahalli mülkiye amiri tarafından mesleki amirliğe havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.
Madde 38 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, bekçi kadrolarında mevcut münhalleri doldurmak maksadiyle ve bu Yönetmelikte gösterilen şekil ve usullere göre yapılacak giriş sınavlarında, bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bir aylık süre uygulanmaz.
Madde 39 – 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 7 inci maddesi gereğince düzenlenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 40 – Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.


blank

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. blank mehmet dedi ki:

  lise ve yüksek okul mezunu bekcileri polis olabir bunu gecmiş zamanda tum bekciler polis olarak görev degişiliği yapılmıştır aynı şekilde tekrar olabilir hemde tecrübeli olur daha güvenli, olur selamlar…

 2. blank davut dedi ki:

  Merhabalar temel egitim doneminde maaş alınıyor mu

  1. blank admin dedi ki:

   Harçlık var 275 tl falan.

 3. blank hasan dedi ki:

  İyi günler adminim ben yedeklerde kaldım sıranın bana gelmesine 9 kişi kalmıştı ama bana tebliğ ettiler alım durdu diye acaba bir eksikilk olursa tekrar yedeklerden alirlarmi

  1. blank admin dedi ki:

   Alım durduysa zor ne yaık ki:

 4. blank bünyamin dedi ki:

  slm admın lise mezunu bekçilerin polis olma şansları varmı yada aralarında bir kıdem farkı varmı calışma şartlaŕı hangisinin daha zor .

  1. blank admin dedi ki:

   Lise mezunları bekçi olabilir ve polis olma şansları var.

 5. blank mustafa dedi ki:

  ben bekci olmak istıyorum ama nasil nereye basvurucaz

  1. blank admin dedi ki:

   Bulunduğunuz ilde alım olunca başvurabilirsiniz.

 6. blank mustafa dedi ki:

  bekçi olmak icin nereye basvurucam

  1. blank admin dedi ki:

   Bulunduğunuz ilde alım olunca başvurabilirsiniz.

 7. blank Said dedi ki:

  Alınacak 7 bin bekçi, belli bir süre için mi yoksa normal devlet memuru gibi süresiz mi çalıştırılacak?

  1. blank admin dedi ki:

   Devlet memuru olacak.