Pmyo | Pomem | Paem | Polis | PolisNoktasi.com http://polisnoktasi.com PolisNoktasi.com sitemiz Polislerin ve Polis adaylarının sanal ortamda buluşması ayrıca polislikle ilgili bilgi sahibi olmaları için kurulmuştur. Tue, 28 Mar 2017 14:21:18 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 PÖH Alımı Usul ve Esaslar! http://polisnoktasi.com/poh-alimi-usul-ve-esaslar/ http://polisnoktasi.com/poh-alimi-usul-ve-esaslar/#respond Tue, 28 Mar 2017 14:21:18 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2545 Polis özel harekat eğitimi bilindiği gibi polis meslek eğitim merkezlerine alınıyor. Yani buda demek oluyor ki polis meslek eğitim merkezlerinin yönetmeliği normal şartlarda geçerli ancak polis akademisi bu konu ile ilgili bir özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere polis meslek eğitim merkezlerine alınacak öğrencilerin giriş şartları ve eğitim-öğretimlerine ilişkin usul ve esaslar yayınladılar bizlerde bu yazımızda bu usul ve esasların tamamını sizlerle paylaşacağız.

Polis Özel Harekat Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavları, eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;
a) Aday: Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere polis meslek eğitim merkezine alınacak öğrenci adayını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre adaylar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,
f) İntibak eğitimi: Polis Meslek Eğitim Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,
g) Öğrenci: Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,
ğ) Öğrenci Disiplin Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Disiplin Kurulunu,
h) POMEM: Temel Özel Harekat eğitimi verilen Polis Meslek Eğitim Merkezini,
ı) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
i) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,
j) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
k) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarını
l) Yönetim Kurulu: Polis Meslek Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; POMEM’lerin kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.
(2) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
(3) Öğrencilerin POMEM’lere dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması
MADDE 6 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Başkanlık resmi internet sayfasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
(2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.
(3) Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Adaylarda aranılacak nitelikler
MADDE 7- (1) Özel harekat eğitimi verilen POMEM’lere başvuracak adaylarda ;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,
ç) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
d) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
şartları aranır.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması
MADDE 8- (1) Özel harekat eğitimi verilen POMEM’lere başvuracak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
b) Sınav başvuru dilekçesi,
c) Lise, ön lisans ve lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi.
ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
d) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
f) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
g) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Başkanlıkça uygun görülen Müracaat Kabul Komisyonlarınca alınır.
(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 9 – (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Müracaat kabul komisyonu; biri şube müdürü düzeyinde en az iki rütbeli personel ile en fazla yirmi memurdan oluşur.
b) Merkezi sınav komisyonu; Başkanlıkta görevli üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.
c) Ön sağlık kontrolü komisyonu; Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli personelden oluşur.
ç) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir personelin başkanlığında, rütbeli bir personel ve bir tane Başkanlıkta görevli beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeninden oluşur.
d) Mülakat sınav komisyonu; emniyet müdürü rütbesinde bir personelin başkanlığında, iki rütbeli personel, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.
e) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.
f) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu; üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.
(2) Başkanlıkta Başkan, polis eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.
(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(4) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Ön sağlık kontrolü
MADDE 10 – (1) Adaylar, sınava girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.
(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
(4) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 12 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
(2) Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
(3) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı
MADDE 13 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.
b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.
(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Usul ve Esaslarda yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı
MADDE 14 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 15 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın fiziki yeterlilik sınavı puanının % 50’si ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(2) POMEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir.
(4) Sınav evrakı sınav merkezlerince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.
(5) Sınavı kazananların POMEM’lere planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır.

Geçici kayıt
MADDE 16 – (1) POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.
(2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.
(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi
MADDE 17 – (1) POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
(2) Geçici kayıt süresince adayların POMEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri 19/10/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliği hükümlerine göre POMEM Müdürlüğünce karşılanır.

Yedek aday çağırma
MADDE 18 – (1) Geçici kayıt sırasında, POMEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM’e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
(2) Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren üç iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

Zamanında kayıt yaptırmayan adaylar
MADDE 19 – (1) Planlandıkları POMEM’lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde POMEM’e kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları POMEM Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

İntibak eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma
MADDE 20 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.
(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) 7 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir.
(4) POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul
MADDE 21 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 7 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
(3) Adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Başkanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimin Usul ve Esasları
Eğitim esasları
MADDE 22 – (1) POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:
a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.
b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, ders görevlisi tarafından uygun görülen diğer alanlarda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.
c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretimin şekli ve süresi
MADDE 23 – (1) POMEM’lerde altı aydan az olmamak üzere mesleki eğitim ve temel özel harekat eğitimi verilir. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılır.
(2) POMEM’lerde okutulacak mesleki eğitim dersleri, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.
(3) POMEM’lerde verilecek temel özel harekat eğitimi dersleri, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Başkanlık koordinesinde hazırlanıp, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Temel özel harekat eğitimine yönelik ders müfredatları ise, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.
(4) POMEM’lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.
(5) Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlarlar.

Eğitim-öğretim takvimi
MADDE 24 – (1) POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi
MADDE 25 – (1) POMEM’lerde haftada en az yirmibeş saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır. POMEM’lerde derslerin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda gece, gündüz, haftasonu ve resmi tatillerde dahil olmak üzere POMEM Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Ders süresi kırk beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.
(2) Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.
(3) Askerlik hizmetinin yerine getirilip getirilmemesi durumuna göre eğitim süreleri Başkanlık tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları
MADDE 26 – (1) 23 üncü maddede belirtilen sömestr izninden başka ve 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlar haricinde resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.
(2) Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti
MADDE 27 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilir.
(2) POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi yirmi ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça aynı giriş şartlarıyla açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.
(3) Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler.
(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, POMEM’de öğrencilerin rahatsızlığı nedeniyle aldıkları sağlık raporları dışında kalan sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz.

Öğrenci izinleri
MADDE 28 – (1) Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilir:
a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci izninde olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM’e dönerler.
b) Evci İzni: Eşi, ana-baba, kardeşlerden, eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerde ikamet ettiği POMEM Müdürlüğü tarafından araştırılıp tespiti yapılarak, öğrenciye eğitim-öğretim yılı boyunca cuma akşamı ders bitiminden, pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM’in bulunduğu İl/İlçeler ile sınırı olan diğer İl/İlçelerin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir.
c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi Başkanlıkça belirlenen izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar.
ç) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on ders gününü geçemez.
d) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.
e) Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.
f) Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar verilen izindir.
g) Hastalık İzni: Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.
(2) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.
(3) Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.
(4) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

Öğrenim sırasında evlilik
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilir. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemez. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilir.

Okuldan ayrılma ve çıkarılma
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.
(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla;
a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,
b) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin
Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir.
(4) POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.
(5) POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.
(6) POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları
MADDE 31 – (1) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden öğrencilere ilan edilir.
b) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.
c) Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.
ç) Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
d) Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.
e) POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.
f) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
g) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.
(2) Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.
(3) Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Sınavlar
MADDE 32 – (1) Bir ders için, bir sınav yapılır. Bu sınavdan en az altmış puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan ise en az yetmiş puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM’den ilişiği kesilir.

Mazeret sınavları
MADDE 33 – (1) POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar. Ancak öğrencilerin mazeret sınavlarına Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 34 – (1) Sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.
(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde POMEM Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu aynı dersi okutan en az iki öğretim elemanının bulunduğu bir komisyon tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.
(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

Not düzeni
MADDE 35 – (1) Verilen derslerin sınavında;
a) 100-85 arası not Pekiyi,
b) 84-70 arası not İyi,
c) 69-60 arası not Orta,
ç) 59-0 arası not Zayıf,
olarak değerlendirilir. Ayrıca mesleki eğitim başarı puanı da bu not aralığına göre belirlenir.

Mesleki eğitim sertifikası
MADDE 36 – (1) POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilir.
(2) Öğrencilere eğitim öğretim süresi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript) ve mezuniyet belgesi birer defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki not dökümü (transkript) taleplerinde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır.
(3) Sertifikasını kaybedenlere, istekleri halinde mezun oldukları POMEM Müdürlüklerince mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda yeniden belge verilmez. Ancak, durumları yazı ile ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.

Eğitim sonu sınavı
MADDE 37– (1) POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Mesleki eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralaması
MADDE 38 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile mesleki eğitim başarı puanı elde edilir.
(2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının % 80’i ile disiplin notunun % 20’sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır. Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra gelecek şekilde sıralanarak belirlenir.
(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman
MADDE 39 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının izinleri
MADDE 40 – (1) Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr tatillerinde izinli sayılırlar. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilir.

Uygulamalı alan eğitimi
MADDE 41 – (1) POMEM’den mezun olarak özel harekat birimlerine atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla birim amirlerinin gözetiminde ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılır.
(2) Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak amacıyla ilgili POMEM Müdürlüğüne gönderilir.

Sosyal faaliyetler
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Öğrencilerin kıyafetleri
MADDE 43- (1) Öğrencilere verilecek kıyafetlerin renk, cins, biçim, kullanma şekli ve yerlerine ilişkin hususlarda 30/8/2002 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İstihkak
MADDE 44- (1) Öğrencilerin devletçe karşılanacak istihkaklarına ait hususlarda 19/10/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle İlgili İstihkak Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Disiplin
MADDE 45- (1) Polislik mesleğinin gerektirdiği ve öğrencilik sıfatıyla ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile örnek tutum ve davranışı görülen öğrencilerin ödüllendirilme işlemleri 8/6/2015 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe giren Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.


Mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat

MADDE 46- (1) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masrafları yasal faiziyle birlikte tazmin ettirilir.
(2) Tazminat ilişkin hususlarda 21/2/2016 tarihli ve 29631 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları İle Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 47-(1) Bu Usul ve Esaslar onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 48- (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

]]>
http://polisnoktasi.com/poh-alimi-usul-ve-esaslar/feed/ 0
Pöh Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? http://polisnoktasi.com/poh-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/ http://polisnoktasi.com/poh-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/#comments Mon, 27 Mar 2017 13:40:46 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2525 Polis özel harekat alım süreci bilindiği üzere kasım aralık aylarında tam olarak başlamıştı epey bir çetrefilli olan bu alımda mülakatlarda sona gelinmiş durumda. Mülakat aşamasına kadar adayların sürekli merak ettiği sorulara sitemizde cevaplar vermiştik. Bu yazımızda da adayların merakla bekledikleri sınav sonuçları ne zaman açıklanır buna değineceğiz.

Pöh Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Polis özel harekat alımları ile ilgili olarak sitemizde bizlerde kendimizce tahminlerde bulunuyoruz. Tahminlerimizin bazıları polis özel harekat için tuttu bazıları da tutmadı arkadaşlar. Bu seferki kendi tahminimiz polis özel harekat sonuçları ile ilgili olacaktır. Bizim sitemizin polis akademisi veya emniyet genel müdürlüğü ile bir bağı olmadığı için biz kendi tahminlerimizi sizlerle paylaşmaktayız. Polis özel harekat alımları ile ilgili açıklanma tarihine gelecek olursak arkadaşlar bizim tahminimiz en geç nisan ayının ilk haftası içerisinde açıklanacağı düşüncesindeyiz.

Alım süreci oldukça uzadı ve polis meslek eğitim merkezleri de boşalmışken bu alım hemen açıklanarak arkasından da polis meslek eğitim merkezleri için yeni bir alım beklemekteyiz. 10 bin polis özel harekat öğrencisinden boşta kalan okulların kontenjanına göre polis meslek eğitim merkezine öğrenci alım ilanı yayınlanacaktır. Bu nedenle polis özel harekat alımları mülakatlar sona erer ermez açıklanması yoluna gidilecektir.

Şimdiden tüm sonuç bekleyen adaylar için haklarında hayırlısını diliyoruz.

]]>
http://polisnoktasi.com/poh-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/feed/ 6
Meslek Liseliler Nasıl Polis Olabilir? http://polisnoktasi.com/meslek-liseliler-nasil-polis-olabilir/ http://polisnoktasi.com/meslek-liseliler-nasil-polis-olabilir/#comments Sun, 26 Mar 2017 13:08:24 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2522 Polis meslek yüksek okulu sınavlarına girmek isteyen adaylarla ilgili olarak daha önceleri hangi lise mezunu olmaları halinde sınavlara katılabileceklerini Açık lise mezunları polis olabilir mi? bu yazımızda sizlerle paylaşmıştık. Şimdilerde ise meslek liseli arkadaşların polis meslek yüksek okuluna girip giremeyeceği sorusu bizlere sorulmakta.

Meslek Liseliler Polis Olabilir mi?
Lise mezunu polis adaylarının girebilecekleri okul bilindiği üzere polis meslek yüksek okullarıdır. Polis meslek yüksek okulu öğrenci adaylarında aranan eğitim şartları ise lise 4. sınıfta okuyor olmak veya liseden mezun olmaktır. Şartlara bakıldığı zaman şu lise mezunu olmak diye bir kaide yoktur yani meslek lisesi, anadolu lisesi veya açık lise mezunu dahi olsanız polis meslek yüksek okulu sınavlarına girerek polis olabilirsiniz. Unutmadan şunu da hatırlatalım arkadaşlar sadece lise mezunu olmanız yetmemektedir bunun yanında diğer şartlarda vardır onları da taşımanız gerekmektedir. Meslek lisesi mezunu arkadaşlar kendi kişisel tavsiyemiz yüksek öğretime geçiş sınavına iyi hazırlanmalarıdır çünkü meslek lisesi mezunu adaylar ygs de zorlanabilmektedirler.

Meslek lisesinden mezun olan adaylar diğer liselerden mezun olan adaylar gibi okul puanı eklenmeden aldıkları puan ile polis meslek yüksek okulu baraj puanını geçmek zorundadırlar. Ayrıca arkadaşlar okul birinci kadrosu diye bir kadro da polis meslek yüksek okulları için geçerli değildir.

]]>
http://polisnoktasi.com/meslek-liseliler-nasil-polis-olabilir/feed/ 10
PÖH Eğitimi Veren Okullar Hangileri? http://polisnoktasi.com/poh-egitimi-veren-okullar-hangileri/ http://polisnoktasi.com/poh-egitimi-veren-okullar-hangileri/#comments Sat, 25 Mar 2017 13:54:06 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2532 Polis özel harekat olmak isteyen polis adaylarının mülakatları şuanda hala devam etmekte, mülakatlarda son günler yaklaşmışken adayların akıllarına eğer ki polis özel harekat sınavlarını kazanırlarsa hangi okulda okuyacağı sorusu gelmekte. Polis özel harekat eğitimi verilen okullarla ilgili olarak bizlerde küçük bir araştırma yaptık ve en son polis özel harekat eğitimi verilen okulları aşağıda sizlerle paylaşacağız.

Polis Özel Harekat Okulları
En son 17-18 aralık 2016 tarihinde mezun veren polis özel harekat okulları o tarihten sonra yeni adayları beklemeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde de polis meslek eğitim merkezlerinin mezun vermesinin ardından şuanda bütün polis meslek eğitim merkezleri boş şekilde öğrencileri beklemektedir. Şuanda tüm polis meslek eğitim merkezlerinin boş olması nedeniyle kesin olarak şu okullar da polis özel harekat eğitimi verecektir diyemeyiz ancak geçen dönem mezun veren okullar şu şekildedir.

1- Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

2- Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

3- Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

4- Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

5- Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yukarı da saymış olduğumuz okullar son eğitim veren okullardı. 19. dönem polis özel harekat öğrencilerinin nerede okuyacakları henüz belli değil arkadaşlar ancak bu okullarda tekrar eğitim verilecek olabilir. Şimdiden polis özel harekat öğrenci adaylarına başarılar diliyoruz.

]]>
http://polisnoktasi.com/poh-egitimi-veren-okullar-hangileri/feed/ 6
Polis Okulunu Bırakırsam Tazminat Öder miyim? Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği! http://polisnoktasi.com/polis-okulunu-birakirsam-tazminat-oder-miyim-polis-akademisi-tazminat-yonetmeligi/ http://polisnoktasi.com/polis-okulunu-birakirsam-tazminat-oder-miyim-polis-akademisi-tazminat-yonetmeligi/#comments Fri, 24 Mar 2017 14:39:00 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2486 Polis olmak isteyen veya zorla polis olan bazı adayların okulu bırakırsam ne kadar tazminat öderim sorusu sorulmakta. Bu yazımızda kendimizce bu sorunun cevabını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Okulu bırakırsanız neler olur neye göre tazminat alınır sizlerden yazımızda paylaşacağız.

Polis Okulları Tazminat Yönetmeliği!
Arkadaşlar tazminat hakkında sorulara tek tek cevap vermeye çalışıyoruz ancak bizlerde ne kadar tazminat ödenir bunu hesaplayamayız ancak okulda istifa edenler belli miktar hesaplamalar yaparak para ödemek durumunda oluyorlar. Tazminat ile ilgili polis akademisine bağlı okulların bağlı oldukları bir yönetmelik mevcut alt kısımda bu yönetmeliği sizlerle paylaşıyoruz buna göre az çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte tazmin ettirilmesi esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, velilerine ve kefillerine ödettirilecek tazminatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim Kurumu: Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Polis Meslek Yüksekokulları, FYO ve Enstitüleri,
b) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,
c) FYO: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin eğitim gördükleri diğer fakülte ve dört yıllık yüksekokulları,
ç) FYO öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencileri,
d) Polis Akademisi: Emniyet Teşkilâtının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Maliyete Esas Giderler, Tazminatın Hesaplanması, Taahhütname ve
Kefalet Senedi Tutarının Belirlenmesi

Tazminata esas alınacak giderler
MADDE 5 – (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, FYO, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında okuyacak öğrenciler için Ek-1’de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir. Alınacak tazminatın belirlenmesinde;
a) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
b) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
c) Öğrenci harçlıkları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık tutarı ile okul harçları,
ç) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,
d) Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı meslek eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki giderler ile atış giderleri toplamının, öğrenci sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak kısmı,
e) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,
tazminata dahil edilir.
Tazminatın hesaplanması
MADDE 6 – (1) Her yıl sonunda, genel bütçeden yapılan ve 5 inci maddede belirtilen harcamalar toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama tutarı belirlenir ve onay için Polis Akademisi Başkanlığına sunulur. Onaylanan bu tutar o yıla ait tazminat tutarı olarak öğrencilere duyurulur.
(2) Toplam tazminat tutarı, tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat tutarlarının toplanması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat tutarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat tutarı ise ayrıldığı tarihe kadar 5 inci maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen tutarın hesaplanması ile bulunur.
Taahhütname ve kefalet senedi tutarının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Kefalet tutarı, her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat tutarına her yıl için %10 oranında artış eklenmek suretiyle, eğitimin azami süresi dikkate alınarak belirlenir. Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tutar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tazminatın ödenmesi
MADDE 8 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumları ile diğer fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilerden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılır; masraflar, asıl borçlu olarak öncelikle reşit ise öğrencilere değilse velilerine, masrafların asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillerden müteselsilen tazmin ettirilir.
Tahakkuk öncesi işlemler
MADDE 9 – (1) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili eğitim kurumu, ilişik kesmeye yetkili kurul ya da makam kararının ardından tazminat hesabı yaparak muhasebeleştirmeye esas belgelerin birer nüshasını ilgili muhasebe birimine gönderir ve borçluları adına kayıta alınmasını ister.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun olanlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra zorunlu hizmet süresini tamamlamadan sağlık ve ölüm sebepleri hariç meslekten ayrılanların tazminat hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

]]>
http://polisnoktasi.com/polis-okulunu-birakirsam-tazminat-oder-miyim-polis-akademisi-tazminat-yonetmeligi/feed/ 3
Diş Teli Polisliğe Engel mi? http://polisnoktasi.com/dis-teli-polislige-engel-mi/ http://polisnoktasi.com/dis-teli-polislige-engel-mi/#comments Thu, 23 Mar 2017 14:04:39 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2515 Polis olmaya gönül vermiş polis adaylarının kafalarına sağlıkla ilgili çokça takılan sorulardan bir tanesi de diş telidir. Polis olmak isteyen polis meslek yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezi adaylarının kafasını kurcalayan bu sorunun cevabı yazımızda sizlerle olacak. Polis alımlarının bu süreçte hızla artması da bu soruların sayısını epey artırmış durumdadır. Diş ile ilgili 10 sorudan neredeyse 7 tanesi diş teli ile ilgili gelmektedir. Bizlerde bu yazımızda diş teli ile polis olunur mu ona cevap vereceğiz.

Diş Teli Polis Olmaya Engel midir?
Diş sorularının başında gelen diş teli polisliğe engel midir bu konuya sizler için değineceğiz arkadaşlar. Diş ile ilgili tüm sorularının cevaplarına sitemizde bulunan Sağlık Şartları Yönetmeliği buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sayfada diş diye aratma yapmanız ve sonuçlara bakmanız.

Bizlerde yukarıda bahsettiğimiz aynı bu şekilde dediğimizi yaptık ve arkadaşlar diş ile ilgili alanda diş teli bulunması engeldir diye bir şey söz konusu değil. Yani polis meslek yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi veya polis amirleri eğitim merkezi girişlerinde diş teli sizlere sıkıntı yaşatmayacaktır arkadaşlar. Bu nedenle diş tedavisi gören arkadaşlar diş tedavilerine devam edebilir veya diş teli taktırmak durumunda olanlarda diş teli taktırabilirler.

]]>
http://polisnoktasi.com/dis-teli-polislige-engel-mi/feed/ 2
FYO Nedir? Fyo Alımları Devam Ediyor mu? http://polisnoktasi.com/fyo-nedir-fyo-alimlari-devam-ediyor-mu/ http://polisnoktasi.com/fyo-nedir-fyo-alimlari-devam-ediyor-mu/#comments Wed, 22 Mar 2017 13:18:56 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2491 Üniversite de okuyan ve polislik hayali bulunan adaylar için çok fazla anlam ifade eden Fakülte Yüksek Okulu (FYO) alımları geçtiğimiz yıllar içerisinde bir kaç kez yapılmıştı. Bundan daha da eskiye gidersek arkadaşlar fyo alımları polis akademisi için olmazsa olmaz alımlardandı. Peki günümüzde fyo alımları devam ediyor mu?

FYO Nedir? FYO Alımı Nereden Yapılır?
Fakülte yüksek okulu ile ilgili kısa bir açıklamayı aşağıdaki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. FYO fakülte yüksek okulunun kısaltmasıdır. Fyo yu kazanan adaylar hem üniversitede okurken hemde polis akademisinde eğitim alırlar. Üniversite biterken de polis akademisinden komiser yardımcısı olarak mezun olurlar.

FYO Hakkında Bilgiler
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiştirmek üzere her yıl tespit edilen branş ve kontenjanlar dahilinde,

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Koleji, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunlarından Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinin ilgili fakülte-bölümlerini kazanmış veya halen bu bölümlerde okumakta olan 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile öğrenci almak,

Alınan öğrencilere mesleki eğitim ve kamp eğitimi vermek,

Eğitim ve öğretimleri ile ilgili tüm hususları takip ederek, Üniversitelerindeki ve Mesleki eğitimlerini başarı ile bitiren öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmektir.

Günümüzde FYO Alımı Var mı?
Fakülte yüksek okulu alımlarının nasıl yapıldığına yukarıda bahsettik arkadaşlar. Peki bu alımlar şuanda mevcut düzen de var mı? Şuanda fyo alımı yok arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda bir kaç kez alım yapıldı ve günümüzde fakülte yüksek okulu alımı tamamen durdurulmuş durumdadır. İlerleyen süreçte alım olur mu bu tabi ki de bilinemez ancak şuanda yeni bir alım söz konusu değildir.

]]>
http://polisnoktasi.com/fyo-nedir-fyo-alimlari-devam-ediyor-mu/feed/ 2
PMYO ve LYS Tarihleri Çakışırsa Ne Olacak? http://polisnoktasi.com/pmyo-ve-lys-tarihleri-cakisirsa-ne-olacak/ http://polisnoktasi.com/pmyo-ve-lys-tarihleri-cakisirsa-ne-olacak/#respond Tue, 21 Mar 2017 13:42:57 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2471 Polis olmak isteyen adaylar için ilk aşama olarak belirlenen yüksek öğretime geçiş sınavı (ygs) nin dün yapılmasının ardından bir çok polis adayı gözlerini polis meslek yüksek okulu alımlarına çevirmiş durumdalar. Dünden beri pmyo ile ilgili sıkça sorular almaktayız. Polis meslek yüksek okuluna girmek isteyen adaylardan bir kısmının soruları arasında bulunan polis meslek yüksek okulu mülakatı ile lisans yerleştirme sınavının tarihi aynı gün olması durumunda ne yapacakları merak konusu. Bizlerde bu yazımızda sizlere bu durumda neler yapabileceğinizi anlatacağız.

Pmyo Mülakatı İle Lys Tarihi Aynı Gün Olursa Ne Yapacaksınız?
Yüksek öğretime geçiş sınavının ortalama olarak 1 ay sonra açıklanacağını düşünürsek arkadaşlar 40 gün falan içerisinde polis meslek yüksek okulu baraj puanı açıklanacaktır. Polis meslek yüksek okulu baraj puanının açıklanmasının ardından ise adaylar internet üzerinden ön başvurularını yapacak ve sonrasında pmyo sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyeceklerdir. Bu süreçte ortalama olarak sınav yerlerinin açıklanması mayıs ayı ortası ve sonunu bulacaktır. Sınav tarihleri de haziran başında falan başlayacaktır. Haziran başında sınavların başlaması da adaylara 11 haziranda yapılacak olan lys ile bu pmyo tarihlerinin çakışma tarihini akıllara getirmektedir. Bu tür bir durumun söz konusu olması durumunda pmyo sınavlarını erteletme şansına sahip olacaksınızdır arkadaşlar. Yani herhangi birini tercih etmenize gerek kalmayacaktır.

Sınav tarihi çakışan adaylar sınava girecekleri polis okuluna durumlarını belirtir bir dilekçe ile başvurarak pmyo sınavlarının başka bir tarihe ertelenmesi talebinde bulunarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirler. Bu nedenle adaylar kendilerini bu konu ile ilgili kasmamalıdırlar.

]]>
http://polisnoktasi.com/pmyo-ve-lys-tarihleri-cakisirsa-ne-olacak/feed/ 0
2. Dönem Komiser Yardımcısı Mezuniyet Töreni Yapıldı! http://polisnoktasi.com/2-donem-komiser-yardimcisi-mezuniyet-toreni-yapildi/ http://polisnoktasi.com/2-donem-komiser-yardimcisi-mezuniyet-toreni-yapildi/#respond Mon, 20 Mar 2017 15:05:02 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2488 Polis memurları arasından alımı ilk olarak geçen sene yapılan polis amirleri eğitim merkezi (paem) 2. dönem mezunlarını verdi. Geçen sene alımı yapılan ve mayıs haziran aylarında mezun veren paem bu sene içerisinde 2. mezunlarını verdi. 1000 kişilik bir kadro ayrılan komiser yardımcısı kursunu başarıyla bitiren adaylar için bugün mezuniyet töreni düzenlendi.

Yeni Komiser Yardımcıları Mezun Oldu!
Polis Akademisi, Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak üzere emniyet bünyesinden alınarak yetiştirilen komiser yardımcıları mezun oldu.

1000 kontenjan ayrılan polis memurları arasından sınavla alınan komiser yardımcıları eğitimlerini tamamlayarak bugün itibari ile polis amirleri eğitim merkezinden mezun oldular. 900 erkek ve 100 bayan olarak eğitim alan komiser yardımcıları eğitimlerini bitirerek yeni görev yerlerinde görevlerine başlayacaklar.Polis Akademisi PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) 2.Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi mezuniyet töreni Polis Akademisinde gerçekleştirildi.976 Komiser Yardımcısı’nın mezun olduğu tören, Vali-Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, PAEM Müdürü Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI, Emniyet Teşkilatı üst düzey yöneticileri, mezunların aileleri ve basın mensuplarının katılımlarıyla yapılmıştır.

Polis amirleri eğitim merkezinden yeni mezun olan komiser yardımcılarına meslek hayatlarının devamında başarılar diliyoruz. Umarız her daim hak ve hukuk çerçevesinde görev yaparlar.

]]>
http://polisnoktasi.com/2-donem-komiser-yardimcisi-mezuniyet-toreni-yapildi/feed/ 0
18. Dönem POMEM Mezuniyet Törenleri Yapıldı! http://polisnoktasi.com/18-donem-pomem-mezuniyet-torenleri-yapildi/ http://polisnoktasi.com/18-donem-pomem-mezuniyet-torenleri-yapildi/#comments Sun, 19 Mar 2017 12:23:08 +0000 http://polisnoktasi.com/?p=2512 2016 yılı sonlarına doğru alımı yapılan 10 bin polis meslek eğitim merkezi öğrencisi bugün itibari okullarında yapılan törenlerle mezun oldular. 10 bin kişi olarak alınan öğrencilerin 9000 i erkek ve 1000 i de bayan olarak alımları yapılmıştı. Alımlar yapıldıktan sonra 6 ay olan eğitim süresinin de 4 aya kadar düşürülmesinin ardından polis meslek eğitim merkezi öğrenciler 19 martta mezun olmuş oldular.

POMEM Mezuniyet Törenleri Yapıldı!
Bugün itibari ile polis meslek eğitim merkezlerinde yapılan resmi mezuniyet törenleri ile mezun olan öğrenciler ortalama 15 gün sonra atamalarının yapıldıkları illerde görev başında olacaklar. Polis meslek eğitim merkezlerinde yapılan mezuniyet törenlerine okulların bulunduğu il valileri, il emniyet müdürleri ve çok sayıda yetkili katıldı. Yapılan mezuniyet törenlerinde yetkili isimlerin yaptıkları konuşmalar ardından yemin edilerek devam edildi. Ülke genelinde yapılan törenlerde toplam 9 213 polis memuru okullarından mezun oldular.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU Karaman POMEM Mezuniyetine Katıldı!
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine ise Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’ da katıldı. Süleyman SOYLU yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet tarihinin terörle mücadelede en kararlı döneminin yaşandığını söyleyen Soylu, darbe girişimi sonrası güvenlik güçlerimizin dağılmasını bekleyenlere en güzel cevabın verildiğini söyledi.
Soylu konuşmasında “ Son altı ayda 153 önemli olay engellenmiş ve 4 canlı bomba ve eylem hazırlığında 21 şüpheli yakalanmış, 22 bombalı araç ele geçirilmiştir dedi.”
Konuşmasında ülkemizin bekası için polislerin nasıl fedakarlıklar yapacağını anlatan Soylu, polis adaylarına başarılar diledi.

Bizde yeni mezun olan polis memurlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun!

]]>
http://polisnoktasi.com/18-donem-pomem-mezuniyet-torenleri-yapildi/feed/ 4